I Norge i dag er det totalt 842.500 ytelsesmottakere av en eller annen form for velferdsstøtte.

Det kommer frem i en ny rapport fra SSB som ble lagt frem mandag, som baserer seg på tall fra 2010.

- I den offentlige debatten diskuteres det om flere av de offentlige velferdsordningene bidrar til at mange blir stående utenfor arbeidslivet. Det verserer ulike tall for hvor mange dette gjelder, skriver SSB, som har gjort et dypdykk.

Mange ytelser - færre personer

SSB melder derimot at det reelle tallet er noe lavere, fordi enkelte mottar flere typer støtteordninger. Det riktige talle er 793.200 enkteltindivider mellom 15 og 66 år, noe som er 23,6 prosent av befolkningen.

Definisjonen på støtteordninger er i utgangspunktet ordninger som skal kompensere for tapt arbeidsinntekt, men er relativt vidt definert.

 • Individstønad
 • Dagpenger
 • Introduksjonsstønad
 • Sykepenger fra folketrygden
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Varig uførestønad (her inngår også foreløpig uførestønad)
 • Etterlattepensjon (inkluderer også barnepensjon)
 • AFP
 • Kontantstøtte
 • Enslig forsørgerstønad (overgangsstønad)
 • Sosialhjelp

Innvandrere ikke vesentlig overrepresentert

Ifølge rapporten er det i liten grad forskjeller mellom innvandrere og den øvrige delen av befolkningen.

Totaltallene er under ett prosentpoeng, men det er til dels svært store forskjeller om en bryter ned på aldersgrupper.

SSB påpeker også at det er til dels betydelige forskjeller mellom innvandrere fra vestlige land, og fra land der flyktninger utgjør majoriteten av innvandringen.

520.000 utenfor arbeidslivet

En del av de som mottar forskjellige ytelser, kan likevel delvis være delaktige i arbeidslivet. Totalt er det 519.700 personer som står helt utenfor arbeidslivet og som mottar forskjellige former for støtte. Dette er 15,5 prosent av personer i arbeidsfør alder. For innvandrere er dette tallet 17,6 prosent.

Av stønadsordningene som flest personer er på, finner vi varig uføretryg, med nær 300.000, med arbeidsavklaringspenger (AAP) med 174.000, mens langtidssykemeldte er i overkant av 100.000.

Legger man til alderspensjonister er det rundt 1,3 millioner mennesker som mottar rundt 35 prosent av statsbudsjettet.