Gå til sidens hovedinnhold

Aksjekupp for oljefondet

Etter mye begredelighet, har Petroleumsfondet gjort det stort på aksjer. Hittil i andre kvartal har fondet tjent rundt 50 milliarder kroner på sine aksjeinvesteringer

Det har vært mange tunge stunder når Petroleumsfondets Knut Kjær de siste kvartalene har presentert fondets avkastning, som stort sett har hatt minustegn foran seg.Slik blir det nå man har rundt 40 prosent av porteføljen i aksjer, og denne aksjeporteføljen er godt spredd på verdens børser, som de siste årene har opplevd den verste nedturen siden 30-tallet.Men nå skinner solen igjen.Så langt i andre kvartal har oljefondet tjent rundt 50 milliarder kroner på sine aksjeinvesteringer, viser beregninger iMarkedet har gjort.Det utgjør rundt 11.000 kroner for hver nordmann.I tillegg kommer avkastningen på de rundt 60 prosentene av porteføljen som er plassert i rentebærende papirer. Også her har det etter alt å dømme vært et godt kvartal, for et fallende rentenivå internasjonalt gir kursoppgang for obligasjoner, siden den faste renten fra en obligasjon dermed blir mer attraktiv. Svingningene her er imidlertid mindre enn for aksjer, både oppover og nedover.iMarkedet har vært i kontakt med Norges Bank, som forvalter Statens Petroleumfond, men der fått opplyst at man ikke vil kommentere avkastningen underveis i kvartalene.Tung i Europa

Ved utgangen av andre kvartal hadde oljefondet plassert 416 milliarder kroner i obligasjoner og 264 milliarder i aksjer. I tillegg er en drøy milliard plassert i et eget fond som tar miljøhensyn ved investeringer.Når det gjelder aksjedelen av porteføljen, anslår iMarkedet at fondet hittil i andre kvartal har fått en avkastning på 18-20 prosent målt i de lokale valutaene hvor man investerer, slik fondet primært måler sin avkastning.Oljefondet bruker FTSEs indekser som målestokk, og har rundt 50 prosent av aksjeporteføljen i Europa. Det er en relativt høy Europa-andel, og dette har i andre kvartal bidratt positivt, siden europeiske børser har gått relativt sterkere enn andre store regioner.Holder konstant vekt

Oljefondet investerer en del av statens inntekter fra sokkelen i utenlandske verdipapirer. Fondet sprer investeringene rundt i verden, og peiler seg inn på en aksjeandel rundt 40 prosent.Det betyr at fondet kjøper mer aksjer nå børsene faller, slik de har gjort de siste årene, og mindre eller ingenting når børsene stiger - slik de har gjort de siste ukene. Da kjøper man i stedet rentepapirer, for å opprettholde den prosentvise balansen i porteføljen.