GÅ TIL NETTAVISEN MOTOR

Aksjonsleder for en sikrere E18 gjennom Bamble, Vidar Tellefsen, er bekymret for at reduksjoner i veibevilgningen vil ramme planleggingen og gjennomføringen av en ny firefelt gjennom Telemark, Langangen-Dørdal, hvor anleggstart er satt til 2013.

- Spesielt når det er bilistene selv som likevel skal betale det meste av denne kostnaden, gjennom 87 prosent brukerfinansiering og der staten kun skal ut med 13 prosent! sier Tellefsen til Nettavisen.

Les også:Uakseptabelt å bryte veiløftene

Les også:Dette er E16

- Barna i daglig livsfare
Tellefsen påpeker at innbyggerne har sett resultater av innsparingene allerede.

- Vegvesenet har fjernet Rønholtkrysset gjennom Bamble kommune fra handlingsplanen i tidsrommet 2010-2013. Vegvesenet har i tillegg ikke tatt med seg Essa og Wissestadkryssene. Her ønsker vi planfrie kryss. Vegvesenet har heller ikke prioritert en sammenhengende gang- og sykkelvei langs med E18 gjennom Bamble kommune. Man unnskylder seg med at de økonomiske rammene man får er for små! raser Tellefsen.

Han undrer seg over hvorfor sentrale veimyndigheter synes det fremdeles er helt greit at innbyggernes barn i årene framover skal gå og sykle langs den hvite stripen på E18.

- En vei som blir passert av 1700 biler i timen på det meste. Det har vært en kraftig trafikkøkning her, uten at veien har blitt forbedret!

KÅRING: Norges verste vei. Fortsett å sende inn tips/bilder, flere finalister vil bli kåret.
Trykk her og send tips (husk begrunnelse og veinavn)

FINALIST 1:Dette er en bru på E6

FINALIST 2:- Her ramler riksveien i elva

FINALIST 3:«Vi vil ikke dø!»

FINALIST 4:- Her ryker det sidespil hver dag

FINALIST 5:Dette er E16

- Sparer penger framfor menneskeliv
- Dette er helt uaktuelt for oss å godta lenger, og vi krever nå at samferdselsministeren bevilger de pengene som skal til for å forsere en utbygging av gang- og sykkelvei langs med eksisterende E18 gjennom Bamble kommune, samt å bevilge penger til de tre siste kryssene på Rønholt, Essa og Wissestad - mens vi venter på den nye firefeltsveien, konstanterer Tellefsen.

Disse kravene har Tellefsen nå sendt i et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

- I tillegg må hun sørge for at en ny firefelt på strekningen Rugtvedt-Dørdal kan stå ferdig i 2015 og Langangen-Rugtvedt innen 2019.

Han legger til: - Er nullvisjonen bare et begrep politikerne bruker under festtaler og snorklipping? Er det viktigere å spare penger enn menneskeliv? Nullvisjonen er ikke verdt det papiret den er skrevet på en gang, med mindre politikerne følger den opp med bevilgninger!

Les også:Så lenge må du vente på gode veier

Les også:Mil etter mil med dårlig vei

- Ulykkene vil reduseres med 80-90 prosent
- Under åpningen av firefeltsveien Langåker-Bommestad i fjor, uttalte Navarsete at med firefelt ville ulykkestallene bli redusert med opptil 80-90 prosent. Dette betyr jo at en firefeltsvei Langangen-Dørdal også vil bidra til at ulykkene reduseres med 80-90 prosent, påpeker Tellefsen.

Han forteller at han selv har vært til stede ved 23 ulykker i fjor i Bamble.

- Det er mange som kjører av veien her, og vi trenger en ny firefeltsvei gjennom Bamble nå. Vi er meget frustrert over situasjonen slik den er nå.

- Fritt fram for farlige forbikjøringer
- I den mest befolkede delen på E18, som er gjennom Bamble kommune, er det fritt fram for farlige forbikjøringer der våre barn og unge ferdes langs E18. Nesten hver uke tar politiet lappen fra en vogntogfører på E18 i Telemark. Det er livsfarlig å ferdes her.

- Stor lastebilaksjon i vente
Nå har flere av innbyggerne fått nok.

- For å understreke at vi faktisk mener alvor med våre krav, kommer vi nå til å intensivere våre lastebilaksjoner og utvide disse. Til disse aksjonene får vi nå støtte fra hele landet som ønsker å delta!

Det er flere sjåførorganisasjoner som støtter denne aksjonen, blant annet Norges Lastebileierforbund.

- Mange frykter for livet
- Det skjer nesten-ulykker her hver dag, og mange av sjåførene frykter for livet. Mange syntes det er meget ubehagelig å kjøre her. Veien er sjåførenes arbeidsplass. Hadde dette dreid seg om en annen type arbeidsplass, hadde den blitt stengt på dagen.

Ved sist aksjon, august i fjor, deltok hele 123 vogntog som startet fra Lanner i Porsgrunn til Harebakken i Arendal, med påfølgende retur. Langs veien sto folk og viftet med det norske flagget.

- I år kommer vi til å ha en så stor aksjon med så mange deltakere, at det blir en meget merkbar aksjon. Og aksjonene akter vi å gjenta hvert år - helt til vi får oppfylt kravene våre. Vi trenger skikkelig vei, understreker Tellefsen.

- Veien gått ut på dato når den er ferdig
Tellefsen er ikke bare bekymret for selve gjennomføringen av den nye firefeltsveien gjennom Telemark. Han er også bekymret for at firefeltsveien faktisk er gått ut på dato når den står ferdig. Han henviser til et konkret eksempel:

E18 over Eidangerhalvøya med påfølgende Grenlandsbrua som ble åpnet i 1996.

- Da sa daværende veisjef Olav Holte at veien var bygget for framtiden. Men allerede det samme året sto bilkøene i begge retninger fordi det var for liten kapasitet på veien i helgene! Denne tabben må ikke Vegvesenet og våre sentrale politikere gjøre én gang til! De klarer jo ikke å tenke langsiktig og framtidsrettet. Hadde politikere og Statens Vegvesen gjort jobben sin den gang, hadde vi i dag sluppet kostnadene med nye bruer, tunneler og trafikkorker i anleggsperioden.

Han legger til: - Vegvesenet tar kun høyde for den trafikken som man antar vil være 20 år frem i tid når man begynner å planlegge. Men i mange tilfeller står ikke veien ferdig før om 20 år, og den vil være utgått på dato før den er åpnet.

Tellefsen påpeker også at han tror at trafikkmengden vil øke i framtiden, og er den viktigste grunnen til at man må bygge framtidsrettet.

- Vi ser at trafikkøkningen i mange år har vært langt større enn våre myndigheter har beregnet. Samtidig vil utslippene gå ned – siden drivstofforbruket går ned med bedre framkommelighet og mindre reisetid.

Les også:Derfor er Sverige bedre enn oss

Les også:Dårlige veier i 90 år til

- Må tenke lenger enn 20 år fram i tid
Aksjonsgruppen for E18 krever nå at pengene må forvaltes på en bedre måte.

Derfor krever aksjonsgruppen nå at man skal bygge bruer, tunneler og fjellskjæringer på en ny firefelts E18 med tanke på at man kan utvide med en kjørebane i hver retning.

- Dette for at man én gang i fremtiden skulle ha behov for å utvide denne stamveien gjennom fylket vårt. Dermed sparer man fremtidige generasjoner for den vanskelige beslutningen det er og ta et nytt trasevalg, som vil ramme vår natur og vårt dyreliv meget hardt, sier Tellefsen.

Han legger til: - Dette er ikke så vanskelig. Dette betyr bare at man må ta høyde for en breddeutvidelse på 3,7 meter i tillegg i hver kjøreretning. Dette burde Vegvesenet og våre politikere klare - med mindre de vil fortsette å tenke kortsiktig som man hittil har gjort.

Les også:Så treig er trafikken i Norge

- Ble bedt om å holde kjeft
Denne debatten tok Tellefsen opp for to år siden.

- Men da ble jeg bedt om å holde kjeften av politikere og Vegvesenet. Men nå vil vi ikke mer, og sier det ingen andre tør å si. Vi godtar ikke dette lenger. Og for dette får aksjonsgruppa vår støtte og tilbakemeldinger fra personer over hele landet!

Rønholtkrysset blir nedprioritert
Nettavisen tok kontakt med samferdselsdepartementet, med spørsmål om de kunne kommentere Tellefsens frykt for at den nye firefeltsveien Langangen-Dørdal vil være gått ut på dato når den står ferdig, samt om samferdselsdepartmentet nedprioriterer planfrie kryss i Bamble.

Ingen der var ledig for å kommentere dette onsdag.

Stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikajonskomiteen, Bård Hoksrud (Frp) har imidlertid i onsdagens spørretime tatt opp tematikken omkring planfrie kryss og gang- og sykkelsti i Bamble.

Her er utdrag fra spørretimen, hvor Hoksrud stilte følgende spørsmål klokken 11.35:

(NB: Det kan forekomme manglende korrektur i utdraget som er blitt oversendt til Nettavisen fra referentene)

«I Statens vegvesens nye handlingsprogram for 2010-2013 er ikke krysset på E18 gjennom Bamble prioritert. Betyr dette at statsråden vil nedprioritere trafikksikkerhetstiltak på gamle E18 selv om det vil ta mange år før ny vei er på plass?»

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) svarte følgende:

«Det er fleire kryss på E18 gjennom Bamble, men eg reknar med at spørsmålet gjeld Åbykrysset (...). I dette spørsmålet vart det vist til krav frå aksjonsgruppa for E18 i Telemark om å byggja om Åbykrysset til planskiltkryss i staden for T-kryss. Arbeidet med å byggja om dette krysset til T-kryss, inklusiv undergang for gåande og syklande, starta hausten 2009 og er føresett fullført i 2010 (....). I Statens vegvesen sitt handlingsprogram er det lagt til grunn anleggsstart på utbygginga av E18 til firefelts veg på strekninga Langangen–Dørdal i 2013. Dersom det blir lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering, er eg positiv til det. Mest sannsynleg vil arbeidet starta på strekninga Rugtvedt–Dørdal, der Åbykrysset ligg (...). Eg finn det likevel ikkje rett å prioritera kostbare kryssombyggingar på ei strekning der firefeltsløysinga ligg så kort fram i tid og der kryssa ikkje vil inngå i den framtidige løysinga. I tillegg er eg orientert om at den kan vera aktuelt å sjå på enklare tiltak på enkelte kryss. Her er det eit godt samarbeid mellom Bamble kommune og Statens vegvesen. Det er noko eg eventuelt vil få lov å koma tilbake til.»

Hoksrud hadde videre følgende spørsmål:

«Jeg vil takke statsråden for svaret selv om det for så vidt var feil kryss som statsråden var opptatt av, for poenget er nemlig at i handlingsprogrammet fra forrige periode, som også gjaldt 2010, 2011 og 2012, så lå et kryss som Rønholdtkrysset inne i 2011. Det er nå tatt ut av handlingsprogrammet. Det betyr at det krysset er nedprioritert. Jeg registrerer at statsråden også sier at hun ikke ønsker og faktisk vil vurdere å ikke sette i gang tiltak på en del av disse kryssene. Jeg har lyst til å utfordre statsråden fordi dette er et svært ulykkesutsatt kryss. (...) I tillegg har jeg også lyst til å utfordre statsråden på dette med gang- og sykkelveier langs E18 (...)».

Kleppa hadde følgende svar:

«Det er rett at i det forslaget til handlingsprogram som vart sendt på høyring i mai 2009 låg ombygging av Rønholdtkrysset til T-kryss inne i perioden 2010–2013. Så var det eit av dei tiltaka som vart tatt ut av handlingsprogrammet. Det hadde å gjera med dei totale rammene i dette programmet. Det er nok ei understreking av at sjølv om vi her har styrka bevilgningane betydeleg til veg, så er det framleis slik, dessverre, at òg på området trafikktryggleik må vi setja ting opp i mot kvarandre (...)».

Tellefsen stusser ved Kleppas utsagn over at det finnes et godt samarbeid mellom Bamble kommune og Statens vegvesen.

- Hvorfor i all verden må vi da bruke fritida vår på å få planfrie kryss og gang- og sykkelsti, som blir nedprioritert?

KÅRING: Norges verste vei. Fortsett å sende inn tips/bilder, flere finalister vil bli kåret.
Trykk her og send tips (husk begrunnelse og veinavn)

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor