(SIDE2): Det er noen av funnene i to rapporter som belyser den økonomiske situasjonen for foreldre som lever atskilt i 2004.

Rapportene er skrevet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet.

Den ene rapporten belyser inntektsforskjeller mellom parter i ett og samme bidragspar. Den andre rapporten belyser forskjeller mellom grupper av omsorgsforeldre med den daglige omsorgen og grupper av samværsforeldre. Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine sider.

Samværsfedre høyest inntekt'
Samværsfedre hadde høyere gjennomsnittlig inntekt etter skatt enn omsorgsmødre, mye fordi et lite mindretall av fedrene hadde høye kapitalinntekter.

Dersom det tas hensyn til kostnadene ved barn, kommer omsorgsmødrene klart dårligere ut enn samværsfedrene. En av tre omsorgsomsorgsmødre hadde i 2004 barnejustert inntekt under 160.000 kroner. Jo flere barn mødrene har, desto lavere inntekt har de. Bare tre prosent av omsorgsmødrene hadde høy barnejustert inntekt, mot 15 prosent av samværsfedrene.

Inntektsfattige
Sju prosent av samværsfedrene og fire prosent av omsorgsmødrene hadde så lav inntekt at vi kan kalle dem inntektsfattige, det vil si at de har en ekvivalentinntekt under en lavinntektsgrense på 109.500 kroner. Noe flere mottok sosialhjelp. Blant samværsmødrene mottar hele 15 prosent slike ytelser.

LES MER HELSE HER

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!