69.800 personer er er nå registrert helt ledige hos Nav, og det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ifølge en melding fredag morgen.

Antallet helt ledige økte med 1 900 personer. - At antallet helt ledige økte i oktober, skyldes at færre arbeidsledige deltar i tiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Dette følger etter en oppgang på 2.900 personer i september.

Antall helt ledige og ledige i tiltak økte i oktober med marginale 100 personer i oktober, når man justerer for normale sesongvariasjoner.

- Lite drag i etterspørselen
- Tendensen til økt ledighet de siste to månedene er mer i tråd med den moderate aktiviteten i norsk økonomi, som tilsier lite drag i etterspørselen etter arbeidskraft i bedrifter som har vært tilbakeholdne med å kvitte seg med arbeidskraft gjennom lavkonjunkturen. At etterspørselen er svak bekreftes av at antallet nye ledige stillinger holder seg stabil. Med et økende arbeidstilbud tror vi ledigheten vil stige opp mot en topp i 2011, skriver DnB Nor Markets i en kommentar etter at tallene kom.

Høyest i Oslo
Arbeidsledigheten er nå høyest i Oslo med 3,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Østfold med 3,4 prosent og, Finnmark og Telemark med 3,1 prosent. Lavest arbeidsledighet finner vi i Sogn og Fjordane med 1,8 prosent og Oppland med 2,1 prosent.

Arbeidsledigheten har det siste året økt mest i Telemark og Østfold, med 13 prosent. I Nord-Trøndelag og Oppland har ledigheten falt med 9 prosent det siste året.

Ledigheten har økt mest for personer som har jobbet i offentlig sektor innen undervisning, helse, pleie og omsorg og akademiske yrker. For disse yrkesgruppene har ledigheten økt med henholdsvis 31, 21 og 19 prosent på ett år. Ledigheten blant industriarbeidere har holdt seg stabil, mens det for meglere og konsulenter og innen bygg og anlegg har vært en liten økning i ledigheten.

Finanskrisen henger i
Antallet helt ledige som har vært arbeidssøkere i mindre enn fire uker er nå på samme nivå som for ett år siden. Det er blant de som har vært arbeidssøkere i mellom ett og et halvt og to år at ledigheten har økt mest. I denne gruppen har antallet ledige økt med 130 prosent det siste året. Dette er personer som ble ledige i det første halve året etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut, som var den perioden da ledigheten økte mest.

- Vi har fortsatt lav ledighet i Norge, men samtidig er det vanskelig for de som ble ledige under finanskrisen å komme tilbake i jobb, sier Lystad.

Det er blant kvinner i 20- og 30-årene at ledigheten øker mest, med henholdsvis 15 og 16 prosent.

- At det nå er flere ledige unge kvinner, skyldes at mange av de jobber i offentlig sektor og innen yrker hvor ledigheten nå øker, sier Lystad.

Arbeidsledigheten er fortsatt høyest blant menn mellom 20 og 24 år, med 5,7 prosent av arbeidsstyrken, mens den er lavest for kvinner i 50-årene, hvor 1,2 prosent er arbeidsledige.

Færre nye stillinger
Det er nå registrert fire prosent færre nye ledige stillinger sammenlignet med i fjor, og det er særlig innen butikk- og salgsarbeid at det er lyst ut færre ledige jobber. Samtidig har antall nye ledige stillinger økt innen ingeniør- og IKT-fag. Justert for normale sesongvariasjoner har tilgangen på ledige stillinger holdt seg stabil de siste månedene.