NAV venter i snitt 80.000 ledige i 2010 og 2011.

Det er 10.000 flere enn i år. Økningen kommer i industrien, hvor usikkerheten er stor.

- De kraftige finans- og pengepolitiske virkemidlene har vært svært viktige for den bedringen vi nå ser internasjonalt og i norsk økonomi. Dette har imidlertid ført til store offentlige underskudd i mange land, noe som etter hvert vil føre til innstramninger i den økonomiske politikken. Det er derfor fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en melding.

90.000 ledige
På det meste kan opp mot 90.000 være registrert ledig i løpet av drøyt ett år tid.

Ledigheten vil øke i et langt lavere tempo til neste år enn det den gjorde tidligere i år. Deretter vil ledigheten avta svakt. NAV venter i gjennomsnitt en registrert ledighet på 3,1 prosent av arbeidsstyrken både i 2010 og 2011. Dette tilsvarer en arbeidsledigheten målt ved Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersøkelsen (AKU) på 3,7 prosent i 2010 og 2011.

Usikkert i industrien
Nav skriver videre i meldingen at det i første rekke er industrien som vil bidra til økt ledighet i 2010.

- Som følge av vanskeligere markedsforhold vil industribedriftene ha behov for å redusere kapasiteten som er blitt bygd opp i årene med høykonjunktur. Usikkerheten rundt utviklingen innenfor denne næringen er imidlertid høy, og næringen er svært sårbar for et nytt tilbakeslag i verdensøkonomien, heter det i meldingen.

Bedring i 2011
Hvis prognosene slår til vil sysselsettingen fortsette å falle gjennom store deler av 2010. Etter hvert er det ventet at norsk og internasjonal økonomi går inn i en svak oppgangskonjunktur. NAV venter derfor at sysselsettingen vil øke med 15 000 personer i 2011, etter å ha falt med 8 000 i 2010.