Onsdag mottok samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Ap) og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-23.

Det er fagetatene Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor som presenterer planen på en pressekonferanse på Hotel Bristol i Oslo.

Rørt og stolt Rana-ordfører
En av nyhetene i forslaget er at Avinor vil bygge en ny storflyplass for Nordland i Mo i Rana som kan trafikkeres av større fly.

- Jeg er rørt og stolt over å være ordfører i en by som har fått dette til. Det er nesten uvirkelig etter seks års jobbing, sier Rana-ordfører Kai Henriksen (H) til Rana Blad.

Men fra Avinor kommer samtidig forslaget om nedleggelse av fire flyplasser i Nord-Norge.

- Siste ord er ikke sagt
- Det har vært et stort lokalt engasjement om disse sakene. Vi har vist til NTP-prosesser og Avinor, og de har nå kommet med sitt forslag. Avinor har rett i at en endring i kommunikasjonsforbindelsene kan endre flyforbrukerandelen og gi mulighet til å endre lufthavnstrukturen. Men siste ord er ikke sagt. Vi skal også ha gode lokale prosesser på dette, sier samferdselsminister Kleppa til Nettavisen.

Her er noen hovedpunkter fra NTP-forslaget:

* Avinor vil investere 24 mrd. kroner og bygge nye terminaler på Gardermoen (ferdig 2017) og Flesland (ferdig 2016) og ha nye lufthavner i Lofoten og på Helgeland

* Nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad, Mo i Rana lufthavn, Røssvoll på Helgeland samt Svolvær lufthavn og Leknes lufthavn i Lofoten

* 150 km ny firefelts vei og 270 km to-/trefelts vei med midtrekkverk med dagens bevilgningstakt

* Forventet befolkningsvekst i byene tvinger fram økt kollektivsatsing

* Mål om under 100 trafikkdrepte innen 2023

* Foreslår utbygging av jernbanen i de største byområdene og i Intercity-området på Østlandet

* For 47 milliarder kroner oppnås første frekvens av Intercity-satsingen. Økes rammen til 136 prosent, kan det bli full Intercity-utbygging i planperioden.

* 100 millioner kroner er satt av til planarbeid for høyhastighetsbane. Jernbaneverket vil først utrede Porsgrunn-Kristiansand-Stavanger og Ringeriksbanen som en del av Bergensbanen.

Se alt om Nasjonal transportplan på ntp.dep.no

Se hele forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023 (PDF)

I forslaget til NTP tas det til orde for et krafttak innen samferdsel. Det settes fokus på drift og vedlikehold, byområdene og klimautfordringene. Fagetatene argumenterer for å ta vare på kapitalen som ligger i jernbane, farleder, riksveier og flyplasser.

Vedlikehold koster mer
Behovene øker i takt med trafikkveksten og økte krav fra samfunnet, men også fordi vedlikeholdet koster mer når infrastrukturen stadig blir mer teknisk komplisert, skriver fagetatene.

Sterkere og oftere ekstremvær gjør det nødvendig med en mer robust infrastruktur som tåler konsekvensene av klimaendringene.

- Vi foreslås derfor en stor økning av midlene til drift, vedlikehold og fornyelse for å ruste opp nedslitt infrastruktur. Det er mer til brøyting, sikkerhet og framkommelighet. Lufthavnene er godt vedlikeholdt. Men også her vil det kreve betydelige ressurser å opprettholde standarden og tilfredsstille sikkerhetskravene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen. Han har ledet arbeidet med NTP-forslaget.

Dramatisk befolkningsvekst
NTP peker videre på en dramatisk forventet befolkningsvekst i byområdene de kommende årene, og sier trafikkveksten må tas unna med kollektivtrafikk, gåing og sykling.

Avinor vil bygge nytt og legge ned
Avinor legger opp til omfattende investeringer i neste NTP-periode. Det er snakk om et investeringsløft på i alt 24 milliarder kroner i hele lufthavnnettet og flysikringstjenesten.
Fra Avinors side vil man bygge nye lufthavner, men også legge ned noen.

Ny terminal på Bergen lufthavn, Flesland skal være klar i 2016 og utvidelsen av Oslo lufthavn, Gardermoen, med terminal to, skal være ferdig i 2017. Avinor vil også oppgradere Stavanger lufthavn, Sola og Trondheim lufthavn, Værnes.

I løpet av NTP-perioden må det også tas en beslutning om tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen og andre rullebane på Bergen lufthavn, Flesland.

Utfasing av Dash 8-flyet innen 2030 gjør at Avinor har sett på hele lufthavnstrukturen og behovet for lengre rullebaner.

- Vi anbefaler at det bygges én ny lufthavn i henholdsvis Lofoten (Gimsøy) og på Helgeland (Polarsirkelen) som kan trafikkeres av større fly, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Han understreker at dette forutsetter nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad og Mo i Rana lufthavn, Røssvoll på Helgeland, kombinert med forlengelse av rullebanen på Sandnessjøen til 1199 meter. I Lofoten forutsettes det at Svolvær lufthavn og Leknes lufthavn legges ned. I Vesterålen anbefaler Avinor å forlenge Stokmarknes lufthavn til 1199 meter.

150 km med firefelts vei
Når det gjelder vei, pekes det på at med dagens bevilgningsnivå vil det bli åpnet 150 km ny firefelts veg og 270 km to-/trefelts veg med midtrekkverk. Med økte bevilgninger ( pluss 45 prosent) vil det bli åpnet 440 km ny firefelts veg og 470 km to-/trefelts veg med midtrekkverk, til sammen 910 km møtefri vei.

Det samlede behovet for møtefri vei ved inngangen til tiårsperioden 2014-2023 beregnes å være 1850 kilometer vei.

På dagens bevilgningsnivå vil det bli lagt til rette for gåing og sykling langs 300 kilometer av riksvegnettet. Med økte rammer vil det bli bygget 580 kilometer gang- og sykkelveg. Det totale behovet for tilrettelegging av gang- og sykkelveger på riksvegnettet er beregnet til 1700 km.