Amedia fikk et brutto driftsresultat i 4. kvartal på 128 millioner kroner. Resultatet er bedre enn i tilsvarende kvartal året før, til tross for betydelig nedgang i annonseomsetningen på papir.

Brutto driftsresultat for hele året endte på 529 millioner, som er 7 prosent svakere enn resultatet i 2012. Amedia har i tillegg inntektsført 100 millioner i kvartalet knyttet til salget av TV 2, skriver konsernet i en pressemelding.

Amedias EBITDA-margin er i 4. kvartal 9,2 % før prosjekt- og omstillingskostnader. Prosjekt- og omstillingskostnadene var på 51 millioner i 4. kvartal og 122 millioner på årsbasis.

- Våre resultater er tilfredsstillende, men nedgangen i den samlede reklameomsetningen er betydelig og legger press på lønnsomheten. Vi har gjennom løpende kostnadsreduksjoner klart å kompensere for vesentlige deler av fallet, sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Gode resultater fra digitale medier
Stokstad peker på at Lokale Medier leverer bedre resultater enn i 2012, og at Digitale Medier 1881 bidrar med gode resultater.

Den digitale veksten i Amedia fortsetter. De samlede digitale inntektene var ved utgangen av 2013 på 534 millioner. Den digitale andelen av reklameomsetningen er oppe i 26,2 prosent. Mediehusene hadde en digital annonsevekst på 20,1 prosent i 4. kvartal og 15,6 prosent på årsbasis.

- Amedia har høye digitale vekstambisjoner. Utviklingen er god i 4. kvartal, og dersom vi tar inn helårstall fra Digitale Medier 1881 har vi nå passert 600 millioner i årlige digitale inntekter.

Papirannonser ned 7,2 prosent
Totale annonseinntekter i mediehusene gikk ned med 4,2 prosent i 4. kvartal og 4,0 prosent for hele 2013. Fallet i papirannonseringen var på henholdsvis -7,2 prosent i 4. kvartal og -6,8 prosent for hele året. Amedia beholder likevel sin markedsandel i et sviktende papirmarked.

Opplagsinntektene i Amedia holder seg stabile. Den MBL-beregnede opplagsnedgangen for Amedias abonnementsaviser er nå på 4,7 %, men prisjusteringer kompenserer for volumfallet.

Sterk økning i antall lesere digitalt
Trafikkutviklingen er god, og antall digitale brukere i Amedia økte i 4. kvartal med 13 prosent på nett og 71 prosent på mobile plattformer. Antall web-tv-visninger økte med 43,2 prosent i 4. kvartal til et gjennomsnitt på 432000 visninger i uka.

- De radikale endringene i mediemarkedet og usikkerhet knyttet til konjunkturutviklingen i norsk økonomi vil påvirke Amedias lønnsomhet i 2014. Vårt løpende forbedringsarbeid vil intensiveres, samtidig som vi i 2014 trapper opp vår digitale omstilling. Vi vil igangsette et nytt program for å konvertere våre lesere til digitale kunder. Målet er å gjøre Amedia til et heldigitalt mediekonsern med fortsatt sterke og lønnsomme papirposisjoner, sier konsernsjef Are Stokstad.

Lokale Medier forbedrer sitt brutto driftsresultat med 16 millioner i 4. kvartal. Selv om omsetningen for året som helhet synker med 60 millioner, er brutto driftsresultat 8 millioner bedre enn foregående år.

Digitale Medier 1881 har et brutto driftsresultat på 10 millioner i kvartalet og en EBITDA-margin på 19,4 prosent. På helårsbasis omsetter Digitale Medier 1881 for 200 millioner med et resultat på 43 millioner. Dette er en resultatforbedring på 26 prosent sammenlignet med året før.

Trykk Norge og distribusjon leverte i 4. kvartal et resultat på 43 millioner (41 millioner). Resultatet er på nivå med samme periode i fjor til tross for redusert siviltrykkomsetning og opplagstilbakegang i avisene. Trykk Russland leverer fortsatt tilfredsstillende resultater i et krevende marked, dog noe svakere enn fjorårets rekordresultat.

Annen virksomhet hadde i 4. kvartal et resultat på -21 millioner (-3 millioner). Resultatnedgangen skyldes i stor grad kostnader knyttet til salg av virksomhet samt omstrukturering.

Mediehuset Nettavisen er 50% eid av Amedia.