Forvirringen rundt hva som er det faktiske reglementet rundt å parkere på tvers av parkeringsplasser har vært svært ullent fram til nå. Den vanlige oppfattelsen har vært at biler under 250 centimeter har kunnet parkere på tvers.

Da de første Smart-bilene kom på markedet, var de nettopp bare 250 centimeter lange, og det var allment oppfattet at disse bilene hadde lov til å parkere på tvers, men de senere årene har Smart lagt på seg 19 centimeter, nå ikke innenfor de 250 centimeterne. Likevel et helt vanlig syn i landets byer å se Smart-biler stå på tvers.

Elbiler mistet tverrettigheter
De fleste har derimot regnet med at de korteste elbilene skulle kunne parkere på tvers, men i 2007 bestemte Vegdirektoratet at elbilen Buddy og de andre korte elbilene ikke gjøre dette. Bakgrunnen var at det kunne skape forstyrrelser i trafikken. En benyttet seg av veitrafikklovens paragraf 3, som er svært vidt formulert:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Resultatet er at det i dag faktisk ikke er lov for noen biler å utnytte plassen i byene optimalt.

Endrer reglene
Men i en pressemelding slår nå Samferdselsdepartementet at dette endrer seg 15. juni i år. Da trer nemlig nye forskrifter i kraft, som blant annet lyder som følger:

«Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Kjøretøyet skal plasseres i feltets lengderetning. Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan likevel parkere på tvers av feltets lengderetning dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over feltet ikke overstiger 40 centimeter på hver side. På disse vilkår kan flere slike motorvogner parkere i samme felt.»

- Disse endringene knyttet til parkering skal gjøre det enda gunstigere å bruke miljøvennlige kjøretøy, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Endringen vil dermed få positive utslag for de aller korteste av elbilene, som Buddy.

Forskriftsendringen fjerner også en forvirring som har vært rundt hvorvidt de minste elbilene, som formelt sett er firehjulsmotorsykler, har rett på gratis parkering på kommunale parkeringsplasser. Forskriftene sier nå at en slipper betaling uavhengig av klassifisering.

Samtidig mister disse bilene mulighet til å stå på parkeringsplasser for motorsykler.

Må fortsatt bruke skjønn
En utfordring er derimot at svært mange av gateparkeringsplassene i byene ikke er regulert med merking i veibanen. Begrensengen på 40 centimeter utenfor oppmerket parkeringsplass er derfor umulig å følge.

Norsk Elbilforening skriver i en melding at de mener elbileiere nå virkelig må bruke hodet, og følge veitrafikklovens paragraf 3.

«Vi kan ikke understreke dette godt nok. Dette er svært viktig i gater uten oppmerkede parkeringsfelt. Her må skjønn brukes om kjøretøyet er til hinder eller ikke. Vi ser ingen grunn til at lovens håndhevere ikke skal slå hardt ned på uaktsom parkering. Elbilforeningen ber inderlig alle elbilister om å opptre hensynsfullt og korrekt. Synes du snuta stikker vel langt ut, parker heller på en annen måte. Har vi ikke en god atferd etter å ha fått denne tilliten fra myndighetene, risikerer vi å miste oppnådde fordeler.»