Tirsdag la et tverrfaglig utvalg frem den første rapporten som skal danne grunnlag for det videre arbeidet med en ny Nasjonal Transportplan.

Les også: Skal hindre bilkjøring i byene

Mer transport, mindre utslipp
En av hovedutfordringene til gruppen er at regjeringen både ønsker økonomisk vekst, og lavere klimautslipp. Med dagens system følger gjerne det ene med det andre.

Med en forventet økning av transportbehovet i byene på rundt 40 prosent de neste 30 årene, mener utvalget at nesten all økning må skjed i kollektivtransporten.

- Kraftige virkemidler
Utvalget har basert sine utregninger med analyser de mener ikke er helt optimale, men for å nå kravet om klimakutt regjeringen har satt seg, ser en for seg kraftige avgiftsendringer.

- Beregningene tyder på at det må relativt kraftige virkemidler til for å få nedgang i biltrafikk og overføring fra bil til kollektive transportmidler og gange og sykkel, mener utvalget.

Dobling av prisen
- Hvis det for eksempel trengs tiltak for å gi et bidrag på 1,2 mill. tonn til å redusere klimagassutslippene, viser analysene at dette kan oppnås med dobling av drivstoffprisen for kjøretøyer, halverte kollektivtakster og dobbel bomringtakst i de største byene, skriver utvalget. I tillegg ser en for seg en dobling av prisen på å fly.

Med dette håper en å få ned biltrafikkenmed 22 prosent, og at det blir en økning i bussbruk på 121 prosent. I tillegg må trikkebruken øke med 77 prosent og jernbane med utrolige 141 prosent. Dette kan bare skje hvis det skjer store nye investeringer.

- Økte bompengetakster eller halverte kollektivtakster alene gir liten effekt: Økning av drivstoffprisen gir isolert sett størst effekt i beregningene, men analysene viser at det er pakker av tiltak som er nødvendig for å oppnå betydelige utslippsreduksjoner, mener de.

Har ikke sett på andre konsekvenser
Konsekvensen av slike enorme avgiftsøkninger er derimot helt ukjent.

- Konsekvensene av en doblet drivstoff-/flypris for samfunn og næringsliv er ikke utredet, påpeker utvalget, og lar dermed spørsmålet henge.

Les hele rapporten her. (PDF)