Utslippet av klimagasser økte i 2010, etter to år med nedgang. Natur og Ungdom er skuffet og ber den rødgrønne regjeringen se seg selv i speilet.

- Disse tallene bør føre til en selvransakelse hos de rødgrønne, sier Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom, til Nettavisen.

Han peker på at det er regjeringen selv som har satt klimamålene de ikke klarer å oppfylle, og etter miljøvernernes mening er målene ikke spesielt ambisiøse.

Ber Jens bremse
Rådet til statsministeren og regjeringen er blant annet å slå bremsene på når det gjelder virksomheten på norsk sokkel og slutte å tildele nye blokker, sette mer fart på jernbaneutbyggingen og særlig InterCity-triangelen og gjøre det dyrere å kjøre forurensende biler, blant annet med innføring av rushtidsavgift i de største byene.

- Regjeringen har ingen grunn til å være stolt over at utslippene gikk ned i to år. Det skjedde ikke som et resultat av politikk, men på grunn av finanskrisen. Nå er utslippene på full fart oppover igjen, blant annet etter en økning av veitrafikken og fordi to gasskraftverk - Mongstad og Kårstø - fikk stå og gå uten rensing, sier Elvevold til Nettavisen.

Han mener regjeringen har lagt til rette for den utslippsøkningen vi nå ser.

Håper på nytt og bedre klimaforlik
I høst skal regjeringen legge fram en ny klimamelding for Stortinget. Utslippstallene for 2010 viser at regjeringen må skjerpe både mål og virkemidler i klimapolitikken, mener Natur og Ungdom.

Godt over forpliktelsene
De ferske tallene fra SSB viser at utslippene av nitrogenoksider (NOx) økte med 4 prosent i 2010. Dette var 20 prosent over Norges utslippsforpliktelse i Gøteborgprotokollen for 2010. Nitrogenoksider øker risikoen for luftveislidelser og bidrar til forsuring og skader på materialer, samt dannelse av bakkenær ozon.

Utslippene av de forsurende gassene nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3) økte samlet sett med 4 prosent i 2010, målt i syreekvivalenter. Det skyldes i hovedsak økningen i SO2-utslippene som var på 16 prosent. NOX-utslippene økte 4 prosent, mens NH3-utslippene gikk ned med litt under 1 prosent, melder SSB.

Utslippene av flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) fortsatte nedgangen fra foregående år, og reduksjonen i 2010 var 4,5 prosent. CO-utslippene var omtrent som året før.