Statens Vegvesen har dybdeanalysert alle trafikkulykker i Norge mellom 2005 og 2009.

Tallene er dyster lesing etter flere år med kampanjer for beltebruk og mot høy fart, men viser samtidig at disse områdene bør forbli satsingsområder.

Flest dør i møteulykker
Selv om tallet på møteulykker har gått ned i perioden, er gjennomsnittlig 37 prosent av alle dødsulykker møteulykker.

Den nest mest vanlige måten å dø på i trafikken er i utforkjøringer, 34 prosent av dødsulykkene var av det slaget.

- Dette er en trend vi har sett lenge, forteller Guro Ranes, avdelingsdirektør i trafikksikkerhetsseksjonen i Statens Vegvesen, til Nettavisen.

Været spiller liten rolle
Vegvesenet har også sett på det de betegner som «medvirkende årsaker» til dødsulykkene, herunder for eksempel manglende førerdyktighet, høy fart, ruspåvirkning, tretthet, sykdom og mistenkt «selvvlagt ulykke».

5 prosent av dødsulykkene mistenkes å være «selvvalgt», mens hele 54 og 50 prosent har sammenheng med henholdsvis manglende førerdyktighet og høy fart.

- Det at høy fart er så delaktig i ulykkene er noe vi synes bør stå til ettertanke, sier Ranes.

En for mange kanskje overraskende lite representert faktor er vær og vind, da bare 15 prosent av dødsulykkene mistenkes å ha hatt sammenheng med vanskelige vær- og føreforhold (dårlig sikt, snø, is, og glatt føre).

Uansvarlig belte- og hjelmbruk
Ulykkesstatistikken viser tydelig at trafikantene som har omkommet i mange tilfeller har foretatt dårlige valg, for eksempel brukte 43 prosent av omkomne personer i bil i perioden ikke bilbelte. Av de som omkom på motorsykkel brukte bare 24 prosent hjelm.

- De aller, aller fleste bruker jo både belte og hjelm, så det at de få som ikke bruker det er så sterkt representert i dødstallene, sier noe om hvor farlig det er, påpeker Ranes.

Statens Vegvesen konkluderer i rapporten med at det eksisterer behov for en rekke tiltak for å redusere antall ulykker, deriblant strengere lovregulering og kontroller av fart og bruk av bilbelte.

- Vi må fortsette å fokuserer på trygge veier, midtdelere, god skilting, tydelige fotgjengerfelt og slike ting, men det heller ikke tvil om at vi har mye å hente på å jobbe videre mot fart, manglende beltebruk og rusbruk, sier Ranes.