Oslo-regionen står overfor en kraftig befolkningsvekst i årene som kommer, og fra de fleste hold har en innsett at dagens vei- og kollektivsystem ikke vil klare befolkningsveksten.

En studie gjennomført for NAF viser at det om ikke mange år vil være rushtrafikklignende tilstander fra morgen til kveld, og kollektivselskapet Ruter har lagt frem en plan som viser at regionen trenger utbygging for ganske ufattelige 180 milliarder kroner. Kapasiteten og standarden er rett og slett ikke god nok.

Les også: Fullt på toget, forbudt med bil, raskere å gå og for kaldt å sykle

Da Statens vegvesen nylig satt ned foten for innføring av forbud mot dieselbiler på dager med høy luftforurensning, var de to tungtveiende årsakene at kollektivtransporten ikke er i stand til å ta imot den store mengden bilister som må ha alternativ transport – samt at det ikke finnes omkjøringsveier for tungtransport.

Les også: Vegvesenet sier nei til dieselforbud

Da fagetatene la frem sine forslag til Nasjonal transportplan for neste periode, ble det gjort krystallklart at en mente at det var kollektivtransporten, i kombinasjon med flere gående og syklende, som skulle ta hele trafikkveksten – et ønske som speiles fra blant annet Oslo kommune og Regjeringen.

Les også: Slik skal bilbruken kveles

Men stortingskandidat for Oslo Frp, Geir Hågen Karlsen, mener utviklingen man nå er i ferd med å se i Oslo er både dårlig styrt og urealistisk.

- En begynner med å strupe igjen biltrafikken, fjerner parkeringsplasser og øker bompengeprisene kraftig, mens det samtidig ikke er plass til de som i dag kjører bil i kollektivsystemet sier Karlsen til Nettavisen NA24.

- Og selv om jeg selv sykler hele året, forstår jeg godt at folk ikke sykler i Oslo. Enten sykler en midt i trafikken, ellers så er det i søle og «saltklister» som det omtrent ikke er mulig å komme frem i. Og på vinteren er det jo veldig ofte slik at sykkelstiene ikke engang er brøytet.

Han viser til at samferdselsbyråd Ola Elvestuen nylig uttalte til DittOslo at kommunen ikke prioriterte godt vedlikehold av sykkelstier fordi det kostet for mye og at for få benyttet stiene. Dette skjedde i forbindelse med at Syklistenes landsforening klaget på at Oslo kommune hadde dårligere regler på dette enn Statens vegvesen.

- Hvis politikken er at man ikke skal ta bil, men sykle, så er det et dårlig utgangspunkt å ikke brøyte, sier han.

Karlsen mener at ikke kan strupe til enda mer for bilistene i Oslo, før man gjør noen tiltak for å gi de reisende et bedre alternativ.

- Folk kjører ikke bil i Oslo fordi de syntes det er gøy, men fordi en ikke har noe valg. De skal levere og hente i barnehage, handle til familien og få hverdagen til å gå rundt. Som politikere skal vi hjelpe folk, ikke lage livet surt for dem.

- Oslopakke 3 har jo sprukket kostnadsmessig i betydelig grad, og er årsaken til at bompengene øker, og hele Oslopakke har jo blitt en skattepakke. Det er urealistisk å tro at Oslo og kommunene rundt skal ha økonomi til å dekke befolkningsveksten og samferdselsutfordringene i årene som kommer, sier han.

Han viser til at bilistene om noen år må betale 300 kroner for å kjøre tur/retur Drammen på grunn av at staten ikke ønsker å bidra til samferdselsprosjekter i Oslo. Beløpet fremkom i en beregning av sekretariatet for Oslopakke 3.

- Det er helt åpenbart at staten må inn med mer midler i Oslo-regionen. På grunn av omfordeling av penger får Oslo-regionen 6 milliarder kroner mindre i året enn andre deler av landet, og så vil ikke staten være med og bidra på toppen.

- Oslopakke 3 ligger nok på 100-150 milliarder kroner reelt sett, men de erfaringer vi har på kostnadsvekst og sprekker, så snakker vi nok fort om nærmere 200 milliarder. Vårt syn er at dette skal finansieres av staten.

Les også: Fremtidens Oslo med 180 milliarder til kollektivtransport

Samferdselsutfordringene i Oslo-regionen er et regionalt og nasjonalt ansvar, ikke kommunalt. Som en begynnelse kan staten sette av 10 milliarder i året, det vil være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering.

Karlsen mener det er en selvfølge at staten setter seg i førersetet.

- Det koster å ha etterspurt kvalifisert arbeidskraft stående i kø eller på perrongen og vente, og det er man nød til å ta konsekvensene av.

Frp-politikeren har flere argumenter for at dette er lønnsomme investeringer.

  1. Næringslivet vil tjene veldig mye på et mer effektivt kommunikasjonssystem.
  2. Bedre veier gir færre dødsfall og skader i trafikken.

I tillegg mener Karlsen at er det er god familiepolitikk. Han sier at hvis du Vil du at pappa skal hente i barnehagen, så må han rekke hjem fra arbeid. En er i den sammenhengen avhengig av både utbygging av vei og kollektivsystem.

De som lider aller mest for forsinkelser og høye bompengepriser er enslige foreldre, mange kvinner. De står både i tidsklemma, har ofte dårlig råd, må betale mer bompenger, og får dårligere og dårligere tid til å jobbe og ta vare på ungene sine.

- Det å komme frem er en helt grunnleggende ting som du er avhengig av i et samfunn, og det kommer man ikke utenom.

Mer fra Nettavisen: