Staten la lørdag klokken 13 fram det svært forsinkede jordbruksoppgjøret. De tilbyr 950 millioner kroner.

Av dette er 200 millioner kroner en ekstraordinær investeringspakke for landbruket i 2009. Tilbudet justerer for sviktende forutsetninger for perioden 2007 til 2009 og legger til rette for nivåheving i inntektene 2010, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Sjekk hele statens tilbud her.

- Statens tilbud balanserer på en god måte viktige hensyn i en krevende økonomisk situasjon. Det gir inntektsutvikling til bøndene, og vi prioriterer spesielt husdyrholdet i distriktene. Prisendringene for forbrukerne blir minimale, og vil bety en økning på under 0,5 prosent, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell.

Krevende
- Vi skal studere dette nøye for å vurdere om det er grunnlag for forhandlinger, sier bondelagsleder Pål Haugstad

En tilbakemelding vil tidligst foreligge søndag kveld.

- Avstanden mellom partene er svært stor, sier Haugstad og viser til Bondeorganisasjonenes krav.

- Vi la vekt på økte budsjettmidler for å sikre et levende landbruk over hele landet, mens statens tilbud i stor grad bygger på at inntektsmulighetene skal komme gjennom antatte kostnadsreduksjoner. Dette blir krevende, ekstremt krevende, sier Haugstad.

- Med et slikt utgangspunkt, blir dette oppgjøret det mest krevende vi har hatt med denne regjeringen, sier han.

Mindre berørt
- Norsk jordbruk har stabile rammer, men er ikke upåvirket. Den økonomiske situasjonen gjør de ytre rammebetingelsene ustabile, men jordbruket er mindre berørt enn mange andre næringer og jordbruket i andre land, sier Leif Forsell.

Over statsbudsjettet prioriteres direkte tilskudd til bøndene, velferdsordningene, økt beiting og miljøtiltak. Det lagt vekt på å styrke økonomien i melkeproduksjonen og det distrikts- og grasbaserte husdyrholdet. Driftstilskuddet til melkeproduksjon økes med i underkant av 150 millioner kroner. Beitetilskuddene økes med vel 125 millioner kroner. Samlet bevilgning over statsbudsjettet øker med 380 millioner kroner.