I forkant av budsjettfremleggelsen i år, har det blitt skapt en viss form for usikkerhet om hvorvidt regjeringen kommer til å oppfylle nasjonal transportplan (NTP). En stor satsing på beredskap og mangel på budsjettlekkasjer har gjort at flere har fryktet at veiene skulle få lide.

Les også: Frykter at veier blir årets store taper

Men mandag morgen bringer NRK det som ser ut til å være alle nyhetene i samferdselsbudsjettet etter at regjeringen inviterte til budsjettlekkasje søndag kveld.

- Vi følger opp den planen hvor vi sa vi skulle bruke 100 milliarder kroner ekstra på vei og jernbane. Det betyr tidens løft og det bygges over hele landet, sier Stoltenberg.

Listen NRK har lekket inneholder en lang rekke prosjekter, og ikke minst mulige prosjekter, over hele landet. Ifølge samferdselsminister Marit Arnstad betyr budsjettet også at bilistene må belage seg på enda mer bompenger.

- Vi har basert en del av veiutbyggingen på rene bevilgninger, men også en del av veiutbyggingen som et spleiselag mellom staten og fylkene, der du også krever inn bompenger, sier samferdselsminister Arnstad.

Totalt brukes det 17,8 milliarder kroner på veiformål i budsjettet, noe som er en økning på 9,7 prosent. På jernbane er det foreslått litt under 11,4 milliarder kroner, en økning på 14,3 prosent.

- Vi får en pen økning både på investeringer og til drift og vedlikehold av vegnettet. En rekke nye vegprosjekter vil bli startet opp, og alle påbegynte prosjekter får god framdrift. På drifts- og vedlikeholdsområdet gir forslaget oss mulighet til å opprettholde dagens standard. Innsatsen mot trafikkulykkene og en aktiv tilrettelegging for syklende og gående er spesielt tilgodesett i budsjettforslaget, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Hele veilisten innenfor samferdsel kan du lese under.

Nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, sier han ikke er spesielt overrasket over lekkasjene.

- Det var på mange måter ikke overraskende, de oppfyller bare det de sier de skulle gjøre. Men det blir spennende å se om de har tatt høyde for kostnadsøkninger, for det tror jeg ikke de har gjort, sier Hoksrud til Nettavisen.

- Samtidig er det jo greit å påpeke at de legger på 1,5 milliarder til samferdsel i forhold til NTP, mens de plusser på 2,3 milliarder til bistand. Det er jo et signal om hva denne regjeringen prioriterer, sier han.

Hoksrud betnkligheter går likevel først og fremst på matematikken i løftene. I budsjettlisten loves det 50 millioner til en mil med jernbane ved Moss, en strekning som koster fem milliarder kroner. Det er også satt av 50 millioner kroner til Ulrikentunnelen i Bergen, som koster 3,2 milliarder kroner. Det vil si at de setter av 100 millioner kroner til prosjekter som koster 8,2 milliarder, sier Hoksrud.

Men så er det store spørsmålet: Blir NTP oppfylt med dette budsjettet?

- Det tror jeg er et uklart spørsmål. De plusser på en del penger, og en snakker om 101,5 prosent av budsjettene, men mye av pengene blir nok spist opp av kostnadsøkninger. I proposisjonen står det for eksempel at E18 gjennom Bamle skal ha oppstart i 2013, men det rekker de ikke fordi prosjektet ikke er ferdig prosjektert. Da kan man ikke starte opp, sier Hoksrud, og peker på at en dermed oppfyller pengekravene i NTP, men ikke prosjektene.

Dette er veiprosjektene regjerigen vil satse på:

 • E39 Eiganestunnelen i Rogaland (føresett tilslutnad til finansieringsopplegg)
 • E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande N, Sogn og Fjordane
 • E39 Svegatjørn – Rådal, Hordaland (føresett tilslutnad til finansieringsopplegg)
 • E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud (føresett tilslutnad til finansieringsopplegg)
 • E134 Gvammen – Århus, Telemark
 • Riksveg 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane
 • E6 Oppdal sentrum, Sør-Trøndelag
 • E6 Kråkmofjellet, Nordland
 • E8 Riksgrensa – Skibotn, Troms
 • E105 Elvenes – Hesseng, Finnmark
 • E16 Varpe bru – Smedalsosen i Sogn og Fjordane
 • E6 Halselv – Sandelv – Møllnes i Finnmark

Bompengeer til anleggsstart eller forberedende arbeid

 • Riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund, Akershus
 • E18 Ombygging ved Høvik stasjon, Akershus
 • E16 Sandvika – Wøyen

Veier som vurderes med bompenger

 • E18 Knapstad – Akershus grense, Østfold
 • E18 Bommestad – Sky i Vestfold
 • E134 Stordalstunnelen, Hordaland
 • E6 Ringebu – Otta, strekninga Frya – Sjoa, Oppland
 • Riksveg 4 Gran – Jaren, medrekna Lygna sør, Oppland
 • E6 Helgeland i Nordland, første etappe

En vil vurdere bompengeproposisjon for disse bypakkene:

 • Miljøpakke Trondheim, fase 2, Sør-Trøndelag
 • Bypakke Bodø, Nordland
 • Vegpakke Harstad, Troms

15 nye prosjekt blir opna for trafikk

 • Desse 15 nye, større vegprosjekta blir opna for trafikk i 2013, alle med kostnadsoverslag over 100 millionar kroner:
 • E39 Knutset – Høgset, Møre og Romsdal
 • E39 Astad – Knutset, Møre og Romsdal
 • Riksveg 13 Tysdalsvatnet (rassikring) Rogaland
 • Riksveg 13/riksveg 7 Hardangerbrua, Hordaland
 • E16 Nestunnelen i Buskerud (omfattande utbetring av dagens veg)
 • E16 Omlegging forbi Voss (Vossapakka), Hordaland
 • E6 Øyer – Tretten, Oppland
 • Riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen, Oslo
 • E39 Hjartåberga (rassikring), Møre og Romsdal
 • E6 Sentervegen – Tonstad, Sør-Trøndelag
 • E6 Værnes – Kvithammar, Nord-Trøndelag
 • E6 Harran – Nes bru, Nord-Trøndelag
 • Riksveg 80 Løding – Vikan, Nordland
 • E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft, Finnmark
 • E6 Jansnes – Halselv, Finnmark

Andre tiltak

Regjerigen vil bruke 507 millioner på gang- og sykkeveier. Universiell utforming får 196 millioner - mens det skal brukes 1,37 milliarder på rassikring. På rassikring går pengene til prosjekter som allerede er vedtatte eller satt i gang.

Jernbane

Hovedinvesteringene er ifølge Samferdselsdepartementet følgende ting:

 • 400 millioner kroner til dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn. Arbeidet med strekningen startet i september 2012, og det 22,8 kilometer lange dobbeltsporet er planlagt ferdigstilt sommeren 2018.
 • 900 millioner kroner til dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke. Arbeidet startet i 2010, og dobbeltsporet på 14,3 kilometer skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2015/2016.
 • 848 millioner kroner til dobbeltspor Langset – Kleverud (Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen). Arbeidet med det 17 kilometer lange dobbeltsporet ble påbegynt sommeren 2012 og er planlagt ferdig i 2015.
 • 827 millioner kroner til nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen). 671 millioner kroner er satt av til videre planlegging av dobbeltsporet, og 156 millioner kroner til bygging av hensettingskapasitet ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet. Prosjektet omfatter 22 kilometer med nytt dobbeltspor, inkludert 19,5 i tunnel som planlegges bygd med to løp. Det er planlagt byggestart i 2014, og dobbeltsporet kan tidligst stå ferdig ved utgangen av 2019.

Andre prosjekter:

 • 938 millioner kroner til bedre togtilbud på Østlandsområdet. Midlene er satt av for å legge til rette for å innføre ny grunnrute i Østlandsområdet i desember 2014. For å klare omleggingen til et bedre togtilbud, er det nødvendig å gjennomføre flere infrastrukturtiltak, blant annet tiltak for å optimalisere togproduksjonen, hensetting av tog, forsterking av strømforsyning for togframføring og tilpassing av plattformer for nye tog.
 • 730 millioner kroner til tiltak for å forbedre publikumsrettede fasiliteter på stasjoner og knutepunkter, med vekt på sikkerhet, kundeinformasjon, universell utforming, tilgjengelighet for alle, samt annen service og samarbeid med kommuner. I 2013 prioriteres å videreføre ombygging av Voss stasjon og Trondheim stasjon. Videre prioriteres forlengelse av plattformer, stasjonstiltak på Øste linje i Østfold i forbindelse med utprøving av signalsystemet ERTMS og videreføring av tiltak knyttet til kundeinformasjon.
 • 346 millioner kroner til investeringstiltak som øker kapasiteten på jernbanenettet. I 2013 vil bevilgningen i hovedsak brukes til å fullføre kryssingssporene på Jensrud og Vålåsjø, videreføre utbyggingen av Bodø godsterminal, planlegge forlenging av kryssingsspor på Ofotbanen, utbedre GSM-R-nettet, og utbedre og operasjonalisere kunde- og trafikkinformasjonssystemer.
 • 290 millioner kroner til videreføring av Oslo-prosjektet. Midlene er satt av til å ferdigstille fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker – Etterstad, starte fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker – Sandvika og starte fornyelsesarbeidene på strekningen Etterstad – Lillestrøm.
 • 239 millioner kroner til tiltak for å forbedre sikkerheten og miljøet rundt dagens infrastruktur. I dette inngår blant annet tekniske tiltak og barrierer mot menneskelige feil, rassikring, sikring og sanering av planoverganger, tunnelsikkerhet, tiltak mot dyrepåkjørsler og miljøtiltak som opprydding av grunnforurensing.