Gå til sidens hovedinnhold

- Dette forandrer Norge

Dette er Jens, Kristin og Liv Signe blitt enige om.

SORIA MORIA (Nettavisen): Ventetiden er over, og lederne for de tre regjeringspartiene la på onsdag fram sine visjoner for de neste fire årene - i dokumentet som har fått navnet «Politisk plattform for flertallsregjeringen».

- Det vi nå legger fram vil forandre norsk politikk, det er noe som forandrer Norge. Dette er politikk som vil bli satt ut i live, forteller Jens Stoltenberg.

- Det er mange regjeringer som blir valgt, men det er ikke mange som blir gjenvalgt. Vi skal forvalte den tilliten med stor respekt, slår han fast.

De viktigste punktene:
Ifølge regjeringen er følgende punkter de viktigste målsettingen i neste periode

* Økt bruk av frihetsberøvelse i forhold til asylsøkere - og en strengere asylpolitikk.

* En betydelig styrking av kommunenes frie inntekter slik at barnevern, skole og pleie og omsorg kan bedres.

* Samhandlingsreformen skal gjennomføres, og med det følger økt vektlegging av forebyggende innsats, bedre koordinering mellom aktørene og en satsing på helsetjenestene i kommunene.

* Utbygging for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015, og en styrking av eldres rettigheter gjennom lovendring og fastsettelse av en ny forskrift om verdig eldreomsorg.

* Opptrapping av innsatsen mot rusavhengighet.

* Regjeringen vil i forbindelse med behandlingen av Fordelingsutvalgets innstilling legge fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt legge fram tiltak som kan redusere fattigdom blant barn.

* Det skal innføres en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen.

* Timetallet på barneskolen skal styrkes, og opplæringsloven skal endres slik at vi sikrer en maksimumsgrense for tallet på elever pr. lærer på hver skole.

* Forsterket innsats mot frafall i videregående utdanning, blant annet gjennom bedre integrering mellom teori og yrkespraksis.

* Et taktskifte i samferdselspolitikken med økt satsing på vei, jernbane, luftfart og sjøvei.

* Øke politibemanningen ved å sikre fortsatt høyt opptak av politistudenter, og fortsette arbeidet for å få et mer synlig og tilgjengelig politi.

* En opptrapping av kultursatsingen ved å gjennomføre Kulturløftet II.

* En skjerping av Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser.

* En storsatsing på fornybar energi blant annet ved å innføre felles sertifikatmarked med Sverige fra 2012 og legge fram en overgangsordning fram til et slikt system er på plass.

* Ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden, og ta stilling til gjennomføring av en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordland VI og VII og Troms II i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen i 2010.

* Regjeringen er innstilt på å gå inn i en dialog med arbeidslivets parter om likelønnsspørsmålet allerede i forbindelse med tariffoppgjøret i 2010.

Les hele dokumentet her - eller se de viktigste punktene nederst i artikkelen.

Mye forhandlinger
- Vi har tatt utgangspunkt i de tre partienes partiprogrammer, og så har vi forhandlet fram på noe. Noe var lett, og andre var vi uenig på, men der har vi kommet fram til gode standpunkter.

- Noen ganger så må vi innrømme at det var rene kompromisser, og andre ganger så har vi endret syn og utviklet en bedre politikk enn det som var utgangspunktet.

- Ap har blitt et bedre parti i dialog med SV og Sp – og jeg håper de har blitt bedre på grunn av Ap.

- Økt bruk av frihetsberøvelse
Stoltenberg sier at regjeringen skal føre en konsekvent og rettferdig asylpolitikk. Men ting kommer til å bli strengere.

- Vi kommer til å ha en økt bruk av frihetsberøvelse, spesielt for de med endelig avslag, for å beskytte asylinstituttet.

Det vil også blant annet bli betydelig vanskeligere å få familiegjenforening.

SV-leder Kristin Halvorsen legger ikke skjul på at innstrammingen av asylpolitikken er et punkt der de føler at ting går i motsatt retning enn det de ønsker.

Gir ingen løfter
Statsministeren understreker gang at dette er et stort dokument på 81 sider med mange mål - ikke løfter.

- Hvor langt vi kommer for å virkeliggjøre målsettingene avgjøres av en del forutsetninger som vi ikke har kontroll over, sier Stoltenberg, og viser til de økonomiske rammene landet har til rådighet.

Det blir understreket at regjeringen regner med at det vil være et betydelig mindre handlingsrom i årene som kommer i forhold til det vi har hatt tidligere.

Full sykehjemsdekning
Statsministeren sier at det viktigste i punktet i planen er løftet om full sykehjemsdekning innen 2015.

- Ingen regjering har noen gang formulert et slikt punkt, sier Stoltenberg.

- Det er et litt annerledes løfte enn løftet om full barnehagedekning, der vi sa at alle barn skulle få, for alle skal ikke på sykehjem - men alle som trenger det skal få, understreker han.

Heftige forhandlinger
Kristin Halvrosen begynte sin innledning med å takke sine regjeringspartnere med gode forhandlinger, men understreker at det har vært til dels tøffe forhandlinger.

- Det har gått ei kule varmt noen ganger, sier Halvorsen.

Liv Signe Navarsete understreker på sin side at ingen hadde hevet stemmen sin en eneste gang under forhandlingene.

SV-lederen er svært fornøyd med at det nå skal gjøres et ekstra løft på miljø, og påpeker at det nå skal gjøres store ting både i Norge og i utlandet.

Vil sikre bredt rovdyrforlik
Både Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete forteller at en nå skal gjennomgå en del rovdyrbestandmål, med blant annet Sverige.

Begge understreker at de ønsker et bredt rovdyrforlik i Stortinget.

- Vi skal ivareta næringsinteresser, samtidig som vi skal følge våre forplikteleser om biologisk mangfold, forteller Navarsete.

- Historisk i forhold til likelønn
Halvorsen forteller at de har historiske punkter på planen i forhold til likelønn.

Hun gir klar beskjed om at det i likelønnsarbeidet er slik at noen må leve med å få mindre enn andre når de når skal gjennomføre et løft for kvinners lønn.

Men regjeringen går ikke inn for noen likelønnspott.

- Betydelig satsing på skoleøkonomi
Liv Signe Navarsete forteller at det nå skal satses kraftig på kommuneøkonomi - spesielt med tanke på å få til en god skole.

- Flere og bedre lærere er viktig, forteller Sp-lederen.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken