Det tekniske beregningsutvalget (TBU), som klarlegger og kartlegger tallgrunnlaget for arbeidsgivere og arbeidstakere i forkant av vårens lønnsoppgjør, har kommet med en foreløpig rapport foran årets inntektsoppgjør.

- Her anslås årslønnsveksten for 2009 til 4,1 prosent for alle grupper under ett. Dette er på linje med Norges Banks og vårt eget anslag på 4 prosent. Lønnsoverhenget til 2010 anslås i gjennomsnitt til 1¼ prosent, om lag 1 prosentpoeng lavere enn til 2009. Vi anslo overhenget til 1,2 prosent i vår tertialrapport fra januar, skriver DnB Nor Markets i en kommentar.

Lavere bonuser
Gjennomsnittlig årlønn i Norge i fjor var på 418.800 kroner.

- For ansatte i staten og i kommunene kan lønnsveksten foreløpig anslås til henholdsvis om lag 4½ prosent og 4¾ prosent. For industriarbeiderne anslås lønnsveksten til 3¾ prosent, mens industrifunksjonærene fikk en lønnsvekst på 4½ prosent. Årslønnsveksten for ansatte i HSH-bedrifter i varehandelen er anslått til 1¾ prosent. Strukturendringer i området og lavere bonusutbetalinger trakk lønnsveksten ned. I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er lønnsveksten i 2009 anslått til ½ prosent. Særlig i dette området trakk lavere bonusutbetalinger lønnsveksten ned, skriver DnB Nor Markets

Utvalget anslår en gjennomsnittlig konsumprisvekst på 1½ til 2 prosent fra 2009, hvor prisveksten var på 2,1 prosent, til 2010.

- Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2010 er særlig knyttet til utviklingen i energiprisene og kronekursen. Norges Bank anslo en vekst i KPI på 1¾ prosent for 2010. TBU gir ikke anslag på kjerneinflasjonen, men oppgir likevel et modellbasert anslag for denne på 1,0 prosent i 2010. Norges Banks anslag er på 1¾%, mens vi anslår kjerneinflasjonen til 1,4 prosent i år. Dermed ser det ut til at TBU ligger litt på nedsiden av Norges Bank. Kanskje ikke så rart siden TBU bruker SSBs modell og SSB anslår en kjerneinflasjon på 1,0 prosent i år, melder DnB Nor Markets.

Statsansatte med sterk vekst
Utviklingen i lønningene for 2010 ble omtrent som ventet.

- Foran oppgjøret i 2010 vil en lønnsvekst på 3,5 prosent (som vi anlår) gi en reallønnsvekst på 1,5-2 prosent. I lys av et høyt kostnadsnivå ligger det an til moderate tillegg i industrien i år. Det vil likevel kunne gi reallønnsvekst. I fjor kom offentlig sektor litt bedre ut enn gjennomsnittet for arbeidere og funksjonærer i industrien. Det er fare for at denne sektoren også i år vil kunne trekke gjennomsnittet opp. Vi holder fast på vårt anslag om en lønnsvekst på 3,5 prosent i gjennomsnitt for alle grupper i år, men synes nok det er en større risiko på oppsiden enn på nedsiden, skriver DnB Nor Markets.

TBU vil komme med endelig utgave i slutten av mars.