I Norge er bestanden av de store rovdyrene bjørn, jerv, ulv og gaupe ifølge Direktoratet for naturforvaltning på til sammen om lag 900 dyr (les mer om fordeling her.)

I fjor ba saue- og reineierne om erstatning for 60.000 sau og 51.700 rein, i alt 111.700 dyr.

Legger en disse tallene til grunn (med fradrag for havørnas innhogg i saue- og reinsflokkene, totalt rundt 4500 erstattede dyr), betyr det at hvert eneste av de store rovdyrene i fjor må ha tatt i gjennomsnitt nærmere 120 sauer eller reinsdyr.

Bare halvparten erstattet
Erstatningskravene blir vurdert av Fylkesmannen i de ulike fylkene og Direktoratet for naturforvaltning. De har hatt helt andre meninger om hvor mange dyr som skal erstattes.

Ferske tall fra Direktoratet for naturforvaltning viser nemlig at langt under en tredjedel av kravene for rein tapt til rovdyr i fjor ble innfridd. Av 51.700 krav er 15.100 dyr erstattet.

For sau er gapet mellom krav og tallet på erstattede dyr litt mindre, men fortsatt betydelig. 39.600 dyr ble erstattet, mens antall krav altså var på 60.000 dyr.

Totalt sett har staten dermed gitt erstatning for bare halvparten av det antallet dyr det ble krevd erstatning for. I alt er det utbetalt 117 millioner kroner i erstatning. Kun 6-7 prosent av skadene i fjor var dokumentert ved funn av kadaver.


- Krav i god tro
Seniorrådgiver Knut Morten Vangen hos Direktoratet for naturforvaltning mener det ikke er grunn til å mistenke at saue- og reineierne leverer krav de ikke mener er berettigede. Han forteller at kravene blir vurdert av Fylkesmannen, som er første instans i slike saker, ut fra fastsatte forskrifter.

Et av vurderingskriteriene er hva som er dokumentert av rovviltskader, et annet er forekomsten av rovvilt. Ut fra dette skal erstatningsbehandlerne avgjøre om det er mer enn 50 prosent sannsynlig at det bortkomne dyret faktisk er tatt av rovdyr.

Mener de at det er det, ytes det full erstatning for dyrets verdi samt såkalte følgekostnader (som for eksempel tapt avl), opplyser Vangen.

- I slike saker må det bli mye bruk av skjønn, sier han.

- Trakassering
Nestleder Per Mathis Oskal i Norske Reindriftssamers Landsforbund mener at erstatningsbehandlingen er et sårt punkt for reineierne.

- Snittet for rovvilterstatninger de siste årene har ligget på rundt 20 prosent. Samtidig har forsøk med radiopeiling vist at det virkelige tallet er rundt 75 prosent. Vi føler det som trakassering, sier han.

- Det er klart at det økonomiske tapet svir, men det svir mer at vi ikke blir trodd. Vi har opplevd medienes oppslag som harselering fra folk som ikke vet hva som skjer i naturen.

Oskal mener at det aldri har vært mer rovdyr enn det er nå.