Gå til sidens hovedinnhold

- En skandale av Lysbakken

- Vi kan ikke ha en statsråd som ikke følger opp vedtatte lover.

Hoderistingen over at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakkens departement ikke har fulgt opp stortingsvedtak om barnebidrag fortsetter.

Lysbakkens eget departement vedtok nye regler for beregning av barnebidrag i desember 2008. De nye reglene, som fikk Stortingets velsignelse, trådte i kraft 1. januar 2009. Men ennå har ikke ministeren fulgt opp.

Se bevisene for at Lysbakken ikke har fulgt opp Stortingets lov nederst i saken.

Betaler mer enn han skal
Gjennom flere artikler har NA24 satt søkelyset på hvordan staten tvinger Øystein Ormseth til å betale for andres barn.

Ormseth har tre barn med en mor som har fått nytt barn med ny samboer og betaler nesten 10.000 kroner per måned i barnebidrag til ekssamboeren.

Men så skjedde det noe som fikk den ellers sindige sunnnmøringen til å hoppe i stolen. Moren til Øysteins barn fikk ett nytt barn med ny samboer og valgte å ta forlenget fødselespermisjon med 80 prosent lønn.

Deretter sendte moren krav til NAV om at barnebidraget fra Ormseth måtte beregnes på nytt.

Står på sitt
Statsråd Lysbakken har fått flere muligheter til å uttale seg overfor NA24. Tirsdag ettermiddag tok tidligere leder av Sosialistisk Ungdom, nå statssekretær, Kirsti Bergstø (30) kontakt med NA24.

- Vi mener dagens praksis er i tråd med reglene. At mor kan velge å redusere inntekten og at bidragsbetaler dermed må betale mer, sier Bergstø.

I tråd med dette synet har Lysbakken anket en avgjørelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). I et brev datert 10. november 2010 til Lysbakkens departement skriver LDO at dagens praktisering av barnebidragsreglene er mannsdiskriminerende og ombudet ber Lysbakken endre praksis.

Vil dra Lysbakken inn for kontrollkomiteen
Argumentet om at Lysbakken venter på ankesaken holder ikke for sentrale stortingspolitikere. Nå truer de med å dra inn Lysbakken for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

- Dette er svært alvorlig og FrP forventer at Lysbakken gjør de endringene som Stortinget har vedtatt umiddelbart. Hvis ikke er dette en sak for kontrollkomiteen, sier stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets Familie- og kulturkomité Solveig Horne (FrP) til NA24.

Skandaløs opptreden
Hun mener saken nærmer seg en skandale.

- Vi kan ikke på Stortinget vedta lover dersom vi har en statsråd som ikke følger dem opp. Dette er en skandale og må få konsekvenser. Hvor mange andre lover har Lysbakken unnlatt å innføre?, spør Horne.

Hun minner om at de urettferdige reglene får alvorlige konsekvenser for mange.

- Dette må rettes opp. FrP forventer at personer dette gjelder må få tilbakebetalt de som de har betalt for mye. Vi vet at reglene i dag er slik at har bidragsbetaler betalt for lite krever NAV at alt betales i ettertid. Da må samme praksis gjøres gjeldende motsatt, sier hun.

Ledere i kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anunsen (FrP) bekrefter at Lysbakken og departementets opptreden kan være en sak for komiteen.

Krever retrett av Lysbakken
Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) sender følgende salve til Lysbakken:

- Mitt soleklare krav til Lysbakken er at han følger opp Stortingets vedtak og at han trekker anken mot Barne- og likestillingsnemda. Dette er urettferdig og representerer ikke på noen måte rød-grønn familiepolitikk. Jeg både tror og håper at Lysbakken er enig i dette, sier de Ruiter til NA24.

Bevisene:
Her er en oversikt over Stortingets behandling av nye bidragsregler:
(klikkbare lenker)

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om evaluering av nytt regelverk for barnebidrag, Innst. S. nr. 185 (2006-2007) - punkt 1.3.4.2:
"...Det er ikke uvanlig at foreldre reetablerer seg med nye barn, og det er fortsatt ansett som vanlig at mor eller far er hjemme med små barn. Et valg om å være hjemme med nye barn kan imidlertid betraktes som et internt anliggende for den nye familieenheten - et valg som bare angår dem. Foreldre som har forsørgelsesplikt for barn fra tidligere forhold, står i utgangspunktet fritt til å innrette seg slik de måtte ønske, men det er ikke uten videre gitt at de med sine valg kan fri seg fra den lovbestemte forsørgingsplikten og føre byrdene over på den andre av foreldrene eller det offentlige. Etter departementets syn er det derfor den nye familieenheten som er nærmest til å bære eventuelle konsekvenser av et valg om å være hjemme med nye barn. Departementet vil derfor foreslå at en bidragspliktig eller bidragsmottaker som velger å være hjemme med nye barn, må bære de økonomiske konsekvensene av dette valget. Dette innebærer at det å være hjemme med nye barn under tre år ikke i seg selv vil være en rimelig grunn til å være uten inntekt, og vedkommendes inntekt vil bli gjenstand for skjønnsfastsettelse..."

Stortingsmelding 19 (2006-2007) "Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag" - punkt 7.4.3 - femte avsnitt:
Det er ikke uvanlig at foreldre reetablerer seg med nye barn, og det er fortsatt ansett som vanlig at mor eller far er hjemme med små barn. Et valg om å være hjemme med nye barn, kan imidlertid betraktes som et internt anliggende for den nye familieenheten - et valg som bare angår dem. Foreldre som har forsørgelsesplikt for barn fra tidligere forhold, står i utgangspunktet fritt til å innrette seg slik de måtte ønske, men det er ikke uten videre gitt at de med sine valg kan fri seg fra den lovbestemte forsørgingsplikten og føre byrdene over på den andre av foreldrene eller det offentlige. Etter departementets syn er det derfor den nye familieenheten som er nærmest til å bære eventuelle konsekvenser av et valg om å være hjemme med nye barn.

Ot.prp.nr. 69 (2007-2008): Om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær) - punkt 1.2.4:
Det å være hjemme med små barn under tre år er ikke i seg selv en rimelig grunn til å være uten inntekt, og inntekten kan skjønnsfastsettes (forvaltningspraksis)

NAVs rundskriv som viser at NAV har unnlatt å implementere endringene:
Rundskriv: Hovednr. 55 Nr. 2 - § 71 - § 4 i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot, Utarbeidet av Rikstrygdeverket, Familiekontoret 01.10.2002. Sist endret 23.05.2011 av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Her er Likestilling- og diskrimineringsombudets (LDO) uttalelse som sier at dagens praksis er i strid med likestillingsloven

Kommentarer til denne saken