Tirsdag ble det klart at NAV-direktør Tor Saglie går av.

Eneste grunnen til at han ikke har måttet ta sin hatt å gå tidligere, er at det har vært et samlet storting bak NAV-reformen. Dette er en av de største reformene i norsk historie, hvor den statlige arbeids- og velferdsetaten og deler av kommunenes sosialtjenester inngår i felles lokale kontorer.

Det som skulle ble en forenkling for brukerne, har til tider vært en katastrofe.

Saksbehandlingstiden har vært svært lang, og etaten har hatt store utestående beløp. I tillegg til dette har arbeidsmiljøet og «turnoveren» vært stor blant de ansatte. Store data- og organisatoriske prosjekter har også slukt ressursene i NAV-reformen.

Flengende kritikk
Det hele kulminerte med at Riksrevisjonen kom med flengende kritikk mot NAV i flere omganger.

Riksrevisjonen har blant mye ikke godkjent regnskapene for 2007 eller 2008. I fjor høst, ble NAV-situasjonen sentral for revisjonen av statens regnskaper

- Revisjonen har identifisert en rekke tilfeller av feil i utbetaling av sykepenger, overgangsstønad og barnebidrag, skrev Riksrevisjonen. Tor Saglie ble deretter kalt inn på teppet i Stortinget, uten at det fikk konsekvenser for jobben.

Stor utgiftspost
Presset på Saglie og NAV-reformen ble imidlertid ikke mindre, godt hjulpet av at utbetalingene til arbeids- og sosialtiltak bare øker og øker.

I Riksrevisjonens siste rapport kommer det frem at hver tredje krone over statsbudsjettet sendes gjennom NAV. Dette tilsvarer rundt 300 milliarder kroner, og berører 600.000 nordmenn. Samtidig er altså etaten garantist for skattebetalerne for at de enorme summene som betales ut, er under kontroll.

Riksrevisjonens rapporter har imidlertid vist at rotet og lovbruddene i NAV har fortsatt. Blant lovbruddene til NAV har Riksrevisjonen påpekt disse:

* Reglene sier at alle sykmeldte skal følges opp for å komme tilbake på jobb, men syv av ti får ingen slik oppfølging eller kontroll fra Nav.

* Køen av ubehandlede saker (restanser) har økt fra 123.000 til 193.000 saker på ett år.

«Restansene har særlig økt for ytelsene uførepensjon, barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger og sykepenger. Økningen i saksbehandlingstid og restanser medfører at brukere i perioder kan bli stående uten den ytelsen de har rett til», skrev Riksrevisjonen i fjor høst.

Når det gjelder rot viste revisjonen til svikt i internkontrollen. Riksrevisjonen påpekte at det kunne være feil i utrolige 60 til 70 prosent av sakene.

Blant annet ble det påvist 500 konkrete saker hvor det er feil i utbetalte sykepenger eller overgangsstønad.

I 61 saker har brukeren for eksempel fått utbetalt sykepenger, selv om retten til ytelsen ikke forelå på grunn av manglende arbeidsinntekt. Disse brukerne har fått utbetalt cirka 9,8 millioner kroner i sykepenger som de ikke har rett til.

Hodepine for flere ministere
Det var i sin tid Bjarne Håkon Hanssen som var første statsråd med ansvaret for NAV-reformen.

Arvtakerne Dag Terje Andersen og Rigmor Aasrud har også hatt NAV-reformen som en tung bør.

Selv om Saglie nå går av, står det store uløste oppgaver igjen.

Blant annet har jobben med endringen av flere gamle styringssystemer blitt igangsatt, og som igjen kan føre til mer rot for NAV-brukerne.