Regjeringen vil satse mer penger på å redusere rovdyrskader på husdyr og tamrein og vil blant annet øke innsatsen på forebyggende tiltak med 40 millioner kroner årlig samt liberalisere nødvergeretten, skriver Nationen. Norges Naturvernforbund er skuffet over forslaget som landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) presenterte på en pressekonferanse på Elverum onsdag.

- Et tilbakeslag
- De endringene som regjeringen nå foreslår, er et tilbakeslag for rovviltvernet her i landet, sier leder i naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, ifølge en pressemelding.

- Lær av Bondevik II
Han mener dagens erstatningsordning for rovdyrskader fungerer dårlig og krever at den må endres slik Bondevik II-regjeringen foreslo. Det vil si at de som satser mest på forebygging av rovdyrskader premieres.

Har betalt ut en halv milliard
Den norske praksisen med høye erstatningsutbetalinger for tap av husdyr på utmarksbeite er møtt med krass kritikk, blant annet fra miljøorganisasjonene. De mener rovdyrpolitikken er feilslått fordi det ikke lønner seg for bøndene å passe på dyrene. Ifølge NRK Brennpunkt tar rovdyrene stadig flere sauer på beite. De ti siste årene har staten brukt over 500 millioner kroner på å erstatte bøndenes tap av sau til rovdyr. De siste ti årene er over 300.000 sauer blitt tatt av rovdyr. Bare de to siste årene er det betalt ut erstatning for 100.000 sauer, ifølge NRK Brennpunkt.

Mer penger i revidert
Det er i revidert nasjonalbudsjett 2008 og i statsbudsjettet for 2009 regjeringen vil foreslå å øke innsatsen til forebyggende tiltak med 40 millioner kroner på årsbasis.

- De nasjonale bestandsmålene for rovvilt er nådd for jerv og gaupe sin del, mens vi fortsatt jobber for å øke bestandene av bjørn og ulv. Samtidig legger regjeringen stor vekt på å redusere omfanget av rovviltskader, og vi presenterer derfor flere tiltak som vil ha betydning i denne sammenheng, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) ifølge en pressemelding.

- Uakseptable tap
- Tapene av sau og rein er uakseptabelt høye både med tanke på dyrevelferd og det konfliktnivået tapene har medført. Derfor går vi nå lenger enn noen gang og styrker den forebyggende innsatsen betydelig, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.