Gå til sidens hovedinnhold

Finanstilsynet opphever dagens renteøkning

Ti triks fra Finanstilsynet opphever effektivt dagens renteøkning.

Onsdag satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til to prosent. Men selv om dette betyr at bankene kan komme til å heve renten, kan faktisk Finanstilsynet i praksis nulle ut effekten.

Les mer: Øker renten

Bankene må nemlig bli strengere innen september, noe som kutter din boliglånsrente.

Bakgrunnen er at Finanstilsynet tidligere i vår kom med en tipunktsliste der norske banker blir bedt om skjerpe inn utlånspraksis overfor boliglånskunder med lite egenkapital.

Det er dårlig nytt for unge nyetablerere som risikerer å få avslag på søknad om boliglån. For andre med boliglån er innstrammingen godt nytt.

- Innstrammingen gir lavere boliglånsrenter for folk flest. Ganske enkelt fordi bankene blir sittende med en enda sikrere utlånsportefølje, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities under sitt foredrag på Boligmessen på Gardermoen.

Lyst på lavere rente? Prøv NA24s gratistjeneste MinRente.no

Minst en kvarting lavere
Hvor mye lavere rente det dreier seg om er imidlertid ikke helt sikkert, men han tror at det dreier seg om mer enn onsdagens renteøkning.

- Veldig vanskelig å tallfeste, men i hvert fall et kvart prosentpoeng, sannsynligvis mer, sier han.

Ifølge Andreassen bedyrer norske banker at de nye og strengere reglene ikke representer noe nytt.

- Mange banker påstår at de har lånt ut til like strenge vilkår i en årrekke. Tall som er innrapportert til Finanstilsynet viser at så ikke er tilfelle, sier Andreassen.

Sjeføkonomen er en av de som ventet at Norges Bank ville heve styringsrenten med ett kvart prosentpoeng på dagens rentemøte. En heving som altså minst oppveies av lavere rente, som følge av de nye og strengere utlånsreglene.

Ikke lytt til ekspertene
Uavhengig av om renten skal opp eller ikke gjentar Andreassen sitt mantra til boliglånskunder flest.

- Ikke hør på hva ekspertene spår om renta. Budsjetter alltid med at renta er på seks syv prosent, og ta aldri avdragsfrihet, lyder Andreassens råd.

Her er triksene
Her er Finanstilsynets tipunktsliste som bankene har frist til september med å implementere:

Bankenes interne retningslinjer må oppfylle følgende minstekrav:

1. Grundig prosess. Ved innvilgning eller forhøyelse av lån til boligformål må banken ha sikker informasjon om låntakeren/e/s inntekt og samlede gjeld (inkludert fellesgjeld i borettslag), normalt med innhenting av ligningsdata og data om løpende lønns- eller annen inntekt, og om den bolig som eventuelt skal belånes med pant, normalt ved innhenting av takst.

2. Tilstrekkelig betjeningsevne. Banken bør ha retningslinjer for å beregne kundenes evne til å betjene lånet med utgangspunkt i inntekt, alle utgifter, betjening av lån i form av renter og avdrag (likviditetsoverskudd) og konsekvenser av renteøkning, jevnfør punkt 8. Dersom låntaker har et beregnet likviditetsunderskudd hensyntatt renteøkning, bør som hovedregel lånet ikke bevilges, og uansett bør kunden da gis fraråding iht. finansavtaleloven § 47. Dersom banken bruker gjeldsgrad (total gjeld i forhold til brutto inntekt) som beslutningskriterium, bør lånet normalt ikke overstige tre ganger samlet bruttoinntekt. Banken skal internt fastsette en skala for maksimale lån i forhold til samlet brutto inntekt. Banken må i tillegg vurdere konsekvensene av renteøkning.

3. Belåningsgrad. Banken må ha retningslinjer for å vurdere sikkerhet, slik at det også er en viss margin i forhold til aktuell markedsverdi. Normalt må lånet ikke overstige 90 prosent av boligens markedsverdi. Ved vurdering av belåningsgrad vil det også være naturlig å ta hensyn til låntakers totale egenkapitalsituasjon.

4. Tilleggssikkerhet. Ved avvik fra normene i pkt. 2, 3, 6 og 7 må det enten foreligge en formell tilleggssikkerhet i form av sikkerhet i annen eiendom, tilsagn om personlig sikkerhet for deler av lånet (kausjon/garanti) eller banken må ha gjort en særskilt forsvarlighetsvurdering.

5. Avdrag. Lån som medfører en høy belåningsgrad bør normalt etableres med betaling av avdrag slik at det opparbeides en mer betryggende sikkerhetsbuffer.

6. Betjeningsevne for rammekreditter. Rammekreditter kan representere økt risiko for bankene og retningslinjene må klargjøre hvilke kundegrupper som kan innvilges rammekreditt. Retningslinjene må angi at ved beregning av kundens likviditetsoverskudd bør det tas hensyn til at betjeningsevnen vil kunne svekkes vesentlig i kredittiden som følge av svekket inntekt ved pensjonering mv. Dersom det er forutsatt at låntaker skal nedbetale kreditten etter utløpt kredittid, bør bankene ved beregning av låntakers likviditetsoverskudd inkludere renter og avdrag som om kreditten var innvilget som nedbetalingslån.

7. Belåningsgrad for rammekreditter. Innvilgelse av rammekreditter må bygge på en forsvarlighetsvurdering, og lånet bør normalt ikke overstige 75 prosent av boligens markedsverdi. Det bør i vurderingen skilles mellom de lån som forutsettes nedbetalt etter utløpt kredittid og de som skal løpe i låntakers levetid.

8. Konsekvenser av renteøkning. I vurdering av betalingsevne og eventuell bruk av reglene om fraråding, må banken ta høyde for at renten kan øke betydelig fra det aktuelle nivå. Det er viktig å informere låntakeren godt om dette. Banken bør i sin rådgivning alltid klargjøre konsekvensene av valget mellom fast og flytende rente.

9. Behandling av avvik. I den grad banken finner grunn til å avvike sine interne retningslinjer basert på disse minstekravene, må beslutningene om dette fattes på et høyere nivå enn de som vanligvis har fullmakt til å gi boliglån.

10. Rapportering. For hvert kvartal skal bankens styre eller ledelsen for utenlandske filialer forelegges en rapport om bankens oppfølging av retningslinjene for forsvarlig boligfinansiering. Finanstilsynet vil følge opp retningslinjene gjennom rapportering basert på tilpasning av de årlige boliglånsundersøkelsene, gjennom tilsyn og gjennom møter med filialer. Finanstilsynet vil også kunne innhente rapportene forelagt styre eller ledelse.

Kommentarer til denne saken