Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår 31 tiltak: Slik vil Oslo Frps påtroppende leder stramme inn asylpolitikken

Lukkede asylmottak er bare ett av mange innstrammingsforslag Aina Stenersen og Christian Tybring-Gjedde foreslår. Se hele lista her.

Til sammen 2203 personer rømte fra norske asylmottak i fjor, mot 1849 året før. Får Oslo Frps påtroppende leder Aina Stenersen det som hun vil, blir alle asylsøkere i framtida sendt rett på lukkede mottak.

- Vi kan ikke ha en situasjon der så mange personer rømmer fra norske asylmottak og livnærer seg på kriminalitet. De fleste havner i Oslo. Å gjøre alle asylmottak til lukkede mottak er en helt nødvendig innskrenking av av asylsøkernes frihet, sier Stenersen til Nettavisen.

Vekker reaksjoner

- Dette vil sette Norge som rettsstat tilbake et par, tre hundre år, uttalte Arbeiderpartiets Geir Lippestad, byråd i Oslo, i en debatt med Stenersen på NRK Radio torsdag morgen.

- Vi har et moralsk ansvar for å ta vare på folk som er forfulgt og som trenger beskyttelse. De som får opphold må selvfølgelig også få lage sine egne liv og bygge nytt liv, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) ifølge NRK.

Viser til Hellas, Storbritannia og Nederland

Aina Stenersen peker på at Norge har finansiert lukkede asylmottak i Hellas under den rødgrønne regjeringen. Hun viser til at også Storbritannia og Nederland har lukkede mottak. Videre sier hun at Frps politikk er at de som har et reelt behov for beskyttelse skal få det, men de andre skal rett ut. Samtidig vil de prioritere å hjelpe flyktningene i nærområdene.

Lukkede asylmottak er bare ett av mange forslag Aina Stenersen og Christian Tybring-Gjedde fremmer på Oslo Frps årsmøte lørdag.

Fjerning av asylsøkeres rett til fri rettshjelp, avskaffe alle former for permanent opphold for asylsøkere, suspendere all familiegjenforening i to år og gi kommunene vetorett mot opprettelse av alle typer asylmottak, er andre forslag på lista.

Svar innen to måneder

- Vil ikke lukkede mottak hemme arbeidet med integrering?

- Nei, det som hemmer integreringen er at asylsøkere må vente lenge på å få avklart sin situasjon, slik vi så under den rødgrønne regjeringen. Vi ønsker at de skal få et svar så raskt som mulig, helst innen et par måneder.

- Hvor er det særlig dere mener at den sittende regjeringen, der Frp har ansvar for justispolitikken og innvandringspolitikken, er for liberale i asylpolitikken?

- Vi synes Frp i regjering har vært flinke, og asylavtalen som ble vedtatt på Stortinget har et bredt flertall, men den store tilstrømmingen av asylsøkere til Europa er en vedvarende situasjon som krever ytterligere tiltak. Det er ventet 1 million asylsøkere til Europa i år og 100.000 til Norge, sier Stenersen.

Les også: Foreslår å sende alle asylsøkere direkte på lukkede mottak


31 forslag til innstramminger

Slik vil Aina Stenersen og Christian Tybring-Gjedde stramme inn innvandringspolitikken. Forslagene blir fremmet på Oslo Frps årsmøte lørdag:

 1. Stortinget ber regjeringen umiddelbart sette reform av dagens asylsystem på dagsorden i FN og EU. (Allerede vedtatt av Stortinget)
 2. Stortinget ber regjeringen melde Norge ut av flyktningkonvensjonens tilleggsprotokoll av 1967 dersom regjeringens ikke har fått Europeisk tilslutning til grunnleggende reform av asylinstituttet innen kort tid.
 3. Stortinget ber regjeringen igangsette et arbeid med sikte på systematisk å sende asylsøkere til asylmottak/flyktningleirer utenfor Europa. Alle asylsøkere vurderes som potensielle kvoteflyktninger, og kvoteflyktningsordningen blir den eneste veien til opphold i Norge for flyktninger og asylsøkere.
 4. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et FN-toppmøte om håndtering av den dramatiske befolkningsveksten og folkevandringen verden opplever.
 5. Stortinget ber regjeringen avstå fra deltakelse i EUs fordelingsordning for asylsøkere/flyktninger.
 6. Stortinget ber regjeringen jobbe internasjonalt for å synliggjøre hvor mye Europa bruker på direkte og indirekte kostnader som følge av asylhåndtering, sammenliknet med hvor mye Norge og Europa bidrar til FNs flyktningprogram.
 7. Stortinget ber regjeringen arbeide for at UNHCR har de nødvendige midler for å sikre flyktningenes grunnleggende behov i nærområdene.
 8. Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge utøver internasjonalt press for at Gulf-statene og andre rike land i nærområdene bidrar til å avhjelpe flyktningkatastrofen.
 9. Stortinget ber regjeringen fjerne asylsøkeres rett til fri rettshjelp.
 10. Stortinget ber regjeringen avskaffe alle former for permanent opphold for asylsøkere.
 11. Asylsøknad medfører i alle tilfeller bare midlertidig opphold til situasjonen bedrer seg i hjemlandet. Dette kommuniseres tydelig til potensielle asylsøkere allerede ved første kontakt med politiet/utlendingsmyndighetene. For asylsøkere blir midlertidig opphold eneste oppholdsform.
 12. Stortinget ber regjeringen fjerne alle særordninger i folketrygden for flyktninger eller andre som får opphold på bakgrunn av asylsøknad innen 1. februar 2016.
 13. Stortinget ber regjeringen slå sammen UDI og IMDi for å samle kompetanse og målsettinger, samt spare ressurser. Det nye direktoratet legges under Justis- og beredskapsdepartementet. Tilskuddsordningen IMDi forvalter for bosetting i kommunene overføres Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 14. Stortinget ber regjeringen sørge for at forskjellen mellom personer som har fått opphold som kvoteflyktning og personer som har fått opphold på grunnlag av asylsøknad kommer klart frem i all offentlig informasjonsformidling og rapportering. Det er ikke tilstrekkelig kun å omtale tidligere eller nåværende asylsøkere med begrepet «flyktninger» selv om disse har oppnådd flyktningstatus ved innvilgelse av oppholdstillatelse. Alt opphold innvilges på midlertidig basis.
 15. Stortinget ber regjeringen innføre et tilknytningskrav for familiegjenforening/etablering, der det bare gis familiegjenforening til Norge i de tilfeller der den samlede tilknytningen til Norge er større enn tilknytningen til landet det søkes familiegjenforening/etablering fra.
 16. Stortinget ber regjeringen suspendere all familiegjenforening for flyktninger eller andre som får opphold på bakgrunn av asylsøknad i 2 år som følge av flyktningkrisen.
 17. Stortinget ber regjeringen sørge for at all form for ID-juks hos asylsøkere uten unntak medfører umiddelbart tap av oppholdstillatelse og eventuelt statsborgerskap. Arbeidet med å avdekke ID-juks intensiveres.
 18. Stortinget ber regjeringen heve gyldig oppholdstid som danner grunnlag for norsk statsborgerskap til 10 år.
 19. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle forsøk på å skjule eller svindle med egen identitet i en asylprosess medfører automatisk avslag, uavhengig av andre forhold. Dersom utsendelse ikke er mulig, utelukker slike forsøk på identitetssvindel mulighet for å oppnå noen form for permanent opphold på et senere tidspunkt.
 20. Stortinget ber regjeringen utvise asylsøkere uten permanent opphold som selv reiser til, eller som sender barna sine til hjemlandet/opprinnelseslandet. Stortinget har vedtatt at dette kun skal gjelde for voksne selv reiser til hjemlandet. Oslo FrP ønsker dette utvidet til også å gjelde de som sender barna sine til foreldrenes hjemland.
 21. Stortinget ber regjeringen om systematisk å returnere enslige, mindreårige asylsøkere når disse oppnår myndighetsalder når forholdene i hjemlandet/opprinnelseslandet tillater dette.
 22. I lys av den ekstraordinære asylsituasjonen er grunnlaget for Stortingsflertallets asylavtale falt bort. Stortinget ber regjeringen se bort fra ekstrainntaket av flyktninger som ble vedtatt i forbindelse med det såkalte «Syriaforliket» på stortinget.
 23. Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som gir kommuner vetorett mot opprettelsen av alle former for asylmottak.
 24. Stortinget ber regjeringen gjøre samtlige akuttmottak til lukkede asylmottak. Asylsøkere forblir på lukkede mottak til sikkerhetsvurdering er gjort, samt at identitet er fastslått.
 25. Stortinget ber regjeringen plassere kvinner, barn og småbarnsfamilier på asylmottakene som er mest sentrale og/eller har høyest standard. Enslige, voksne menn innlosjeres separat.
 26. Stortinget ber regjeringen gjøre regjeringens midlertidige grensekontroll permanent. Grensekontroll innføres på all kollektivtransport inn til Norge.
 27. Stortinget registrerer at EUs grensesamarbeid har brutt sammen, og ber regjeringen suspendere grensesamarbeidet i Schengen-avtalen til EUs yttergrenser kommer under kontroll. Det politifaglige samarbeidet i Schengen- avtalen opprettholdes.
 28. Stortinget ber regjeringen avvise alle asylsøkere på grensen uten realitetsbehandling dersom disse kommer fra et trygt tredjeland. (Allerede vedtatt av Stortinget)
 29. Stortinget ber regjeringen om å forby hijab i barnehage og grunnskole. Hijab på barn har ingenting i et demokratisk samfunn å gjøre. Oslo FrP vil ikke seksualisere barn.
 30. Stortinget ber regjeringen om å stoppe eventuelle utbetalinger fra NAV til radikaliserte ungdommer PST mener at står i fare for å reise ut av Norge, for å krige sammen med Islamske Stat (IS) . Rapportene om at norsk ungdom melder seg til tjeneste for IS er meget urovekkende og radikale ungdomsmiljøer må motarbeides langt mer enn i dag.
 31. Stortinget ber regjeringen om å nekte skoler å ha kjønnsdelt svømmeundervisning eller annen delt fysisk aktivitet på bakgrunn av religion/ kjønn. Dette hinder likestilling blant kjønnene, og hører ikke hjemme i et likestilt land som Norge.

Kommentarer til denne saken