Finansminister Kristin Halvorsen (SV) la fredag fram det reviderte nasjonalbudsjettet for 2009.

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), Rolf Jens Brunstad, fikk ingen overraskelser.

Ekspansiv finanspolitikk
- Det reviderte budsjettet virker fornuftig, og følger som forventet opp punktene i tiltakspakken. Finanspolitikken gjøres enda mer ekspansiv, og regjeringen prioriterer offentlige utgifter og tiltak som kan iverksettes raskt og som kan avvikles dersom situasjonen bedrer seg. Det er ikke like lett å reversere avgjørelsen om oppjusteringen av antall studieplasser, men disse plassene er i det store og hele kanalisert til yrker som vil trenge flere utøvere, som lærere og sykepleiere, sier Brunstad til Nettavisen.

Den største bomba var at Regjeringen vil øke bruke bruken av oljeinntektene med ytterligere 9,5 milliarder kroner. Dette skal ifølge finansministeren sikre folks arbeidsplasser. Arbeidsledigheten ligger nå på 3,1 prosent, men regjeringen ser likevel for seg en økning til 3,75 i løpet av 2008, og en ytterligere økning på ett prosentpoeng i 2010. Det betyr cirka 120.000 arbeidsledige.

- Ser man på tallene i et europeisk perspektiv, ligger vi per i dag på tall som andre land sterkt ville misunne oss. Selv om regjeringen prediker at tallene vil stige, synes jeg ikke utsiktene er alarmerende. I et historisk perspektiv vil de forventede tallene for 2010 ikke overstige ledigheten vi hadde i 2003 og 2004, som ikke akkurat kan sies å ha vært kriseår i norsk historie. Hvis prognosene holder, må jeg si at regjeringen håndterer krisen usedvanlig godt, sier Brunstad.

Ansvarliggjør kommunene
Et annet tiltak som vies oppmerksomhet er beslutningen om at frie inntekter til kommunene blir økt med 1 milliard kroner utover de 1,2 fra tiltakspakken.

- Her er regjeringen avhengig av at kommunene oppfører seg noenlunde fornuftig, og ikke motarbeider intensjonene ved å bruke den finansielle handlingsfrihetene dette innebærer til å for eksempel halvere eiendomsskatten, slik tilfellet har vært i Bergen kommune, sier Brunstad.

Konsekvensene av finanskrisen har vært usedvanlig små for Ola og Kari Nordmann. Professor Brunstad tilskriver mye av æren til regjeringen, og finner det derfor betryggende at linjen Stoltenberg & Co har lagt seg på videreføres.

Savn
Ved Handelshøyskolen BI ble også budsjettet mottatt med ro.

- En aktiv og målrettet finanspolitikk mot arbeidsmarked og studieplasser har positiv effekt, naturligvis mest for dem det gjelder, men også for oss øvrige, sier Dag Jørgen Hveem, Studierektor ved BI.

- Hva betyr dette budsjettet for mannen og kvinnen i gata?

- For nordmenn flest, altså de som er i trygge jobber og som allerede har studieplass, får det revidert budsjettet ingen særlige direkte konsekvenser. Iallfall ingen umiddelbare, sier Hveem.

- Noe du savner?

- Jeg hadde gjerne sett en vesentlig bedring i studiefinansieringen, ettersom dagens ordning forutsetter betydelig arbeid ved siden av studiene, med mindre man har velstående givere. Dessuten savner jeg skattelette som også kommer lavere inntekter til hjelp. Overføringene til kommunene er fortsatt alt for lave i forhold til de berettigede forventninger folk flest har til tjenestetilbudet. Her kunne man nå i enda større grad benyttet anledningen dagens kapasitetsutnyttelse gir, sier Hveem.