Øystein Olsen (58) ble i statsråd for en drøy uke siden ansatt som sentralbanksjef for en periode på seks år. Olsen har fra januar 2005 vært administrerande direktør i Statistisk sentralbyrå.

Det var på forhånd antatt at Olsen ville søke stillingen etter Svein Gjedrem, som ved nyttår er ferdig med sitt andre åremål.

Men selv om han var forhåndsfavoritt betyr ikke det at han vil få en like gylden pensjonsavtale som sine forgjengere.

Endret ordlyd
Pensjonsordningen til Svein Gjedrem består av at han etter 12 års tjeneste får full alderspensjon, som utgjør 2/3 av den lønnen som personen som til enhver tid innehar stillingen mottar.

Men ordlyden her ble endret allerede i oktober 2004 til at Gjedrems fremtidige arvtakere vil motta 2/3 av lønnen de har ved fratreden.

Ettersom Gjedrem går inn under den gamle ordningen blir Olsen den første sentralbanskjefen som blir rammet av endringen.

Olsen får fortsatt en gylden ordning, men han vil altså ikke oppleve en like god pensjonsvekst som Gjedrem.

- Det legges opp til at den nye sentralbanksjefen vil få en pensjonsordning etter de prinsipper som vil gjelde for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, riksrevisor og sivilombudsmannen. Detaljene i ny ordning er ikke klar men vil bli utarbeidet når Stortinget har vedtatt ny ordning for disse. Det vil bli tatt forbehold om dette i ny åremålskontrakt for sentralbanksjefen, melder seniorrådgiver Anders Lande i Finansdepartementet til NA24.

På lønnstoppen
Når det kommer til lønnen Olsen vil motta er heller ikke det helt avklart.

- Lønn for ny sentralbanksjef er ikke fastsatt enda. Ny sentralbanksjef vil få om lag samme lønn som nåværende sentralbanksjef, melder Lande.

Men han har ingen grunn til å deppe.

Det innebærer nemlig at han sannsynligvis vil bli blant verdens best betalte sentralbanksjefer.

Svein Gjedrems lønn ble nemlig justert opp til 1.701.000 kroner fra 1. oktober 2009. I tillegg har dagens rentesjef fordel av fri bil, fri telefon og forsikringer som utjorde 122.904 kroner i fjor.

Til sammenligning hadde den amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke en lønn på 199.700 dollar, vel 1,15 millioner kroner etter dagens kurs.

Og betydelig bedre enn de 1.168.000 kronene som han nå hanker inn som sjef for Statistisk sentralbyrå.

Tung erfaring
Olsen har bred erfaring fra Statistisk sentralbyrå som administrende direktør, forsker og forskningssjef og har også bakgrunn fra Finansdepartementet. Der ledet han Økonomiavdelingen. Olsen har vært ansatt ved Econ senter for økonomisk analyse og har hatt forskningsopphold ved Universitetet i California, Berkeley.

Olsen har også ledet flere offentlig utvalg, blant annet det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret.