Riksrevisjonen har torsdag kommet med hard kritikk av skattekontorene for mangelfull kontroll med selvangivelser og grunnlagsdata.

Som en del av gjennomgangen ble det konstruert seks ulike saker, basert på reelle problemstillinger. Disse ble så forelagt Skattedirektoratet samt 20 lokale skattekontorer.

Rapporten viste at skattekontorenes avgjørelser ofte avvek fra Skattedirektoratets «fasit». Riksrevisor Jørgen Kosmo sa han var overrasket over hvor mye skattekontorenes svar varierte.

Les mer: Avdekker skattelotto

Du kan se de detaljerte sakene det ble spurt om i Riksrevisjonens rapport (side 60-68).

Feil fasit
Men nå hevder advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen at forvirringen er enda verre. Ifølge Nilsen er ett av «fasitsvarene» til Skattedirektoratet også feil.

Den aktuelle saken gjelder ligningsverdien av en leilighet i Italia (detaljene finner du i bunnen av artikkelen). Skattedirektoratet har lagt til grunn at forholdet mellom ligningverdi og omsetningsverdi for denne skal være tilnærmet som i skattyters bostedskommune, som i eksempelet er Oslo. Skattyter oppgir at leiligheten er fra 1911, mens boligen i Oslo er en enebolig som er bygd i 1993 og som har en ligningsverdi på 20 prosent av markedsverdi.

Skattedirektoratet konkluderer da med at også leiligheten i Italia skal ha en ligningsverdi på 20 prosent av markedsverdi.

Men det er feil, ifølge Nilsen.

- Poenget er at ligningsverdien på eiendommer i utlandet skal sammenlignes med tilsvarende eiendommer i Norge, sier hun, og påpeker at leiligheten i Italia er vesentlig eldre enn eneboligen i Oslo. For eldre boliger er spriket mellom ligningsverdi og markedsverdi jevnt over høyere, og dette skal også reflekteres ved fastsettelse av ligningsverdi på den utenlandske eiendommen.

Ifølge Nilsen er dette utvetydig slått fast i en høyesterettsdom.

- Spørsmålet er avklart, klart og enkelt. Dette skulle ikke forekomme, sier Nilsen.

Effekten av for høy ligningsverdi på eiendom i utlandet vil avhenge av hvilket land det er snakk om. Når det, som i dette tilfellet, er Italia, vil det påvirke et eventuelt rentefradrag. Hvis du har halvparten av formuen din i Norge og halvparten i Italia, vil du bare få halvt fradrag for gjeldsrentene dine i Norge.

Har du opplevd at skattemyndighetene har gjort grove feil? Tips NA24 her

- Ikke gi deg!
Nilsen mener de varierende svarene Riksrevisjonens undersøkelse har avdekket er nyttig lærdom for folk flest. Får man ikke medhold, er det ingen grunn til å gi seg med en gang for i mange tilfeller er det rom for ulike svar.

- Det klare budskapet er: Ikke gi deg! sier Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til NA24.

Dette er saken:
«Selvangivelsen 2008 post 5.0 Tilleggsopplysninger: Jeg har en enebolig i Norge (Oslo), bygd i 1993, med markedsverdi på 4 mill. kroner. Ligningsverdien på denne er 800 000 kroner. I 2008 kjøpte jeg en eldre leilighet i Italia for 2 mill. kroner. Leiligheten er bygd i 1911. Hva skal ligningsverdien på leiligheten settes til i selvangivelsen? Begrunn svaret.»

Skattedirektoratets forslag til løsning:
«Likningsverdi for fast eiendom i utlandet skal fastsettes etter norske regler. Det tas utgangspunkt i eiendommens salgsverdi. For bolig- og fritidseiendommer skal det legges til grunn tilnærmet samme forhold mellom ligningsverdi og omsetningsverdi som i skattyters bostedskommune. Likningsverdien er her opplyst å være 20 % av boligens markedsverdi. I og med at også likningsverdien skal fastsettes ut fra det samme forholdet i utlandet som i Norge, blir likningsverdien 20 % av 2 000 000, nemlig kr 400 000.»

Oppsummering av skattekontorenes svar:

Antall skattekontorer

Begrunnelse

Ligningsverdi

7

Forholdsmessig mellom Norge og utlandet, 20 %

400 000

7

Verdi som Oslo benytter ved nye boliger, 25 %

500 000

4

Maksimalverdi av markedsverdi, 30 %

600 000

2

Kvadratmeterverdier

Ikke angitt

Si din mening i kommentarfeltet under