Utlendingsnemnda (UNE) stopper inntil videre retur av asylsøkere som har kommet til Norge etter først å ha vært i Hellas.

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) har anmodet Norge om å stanse retur av asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin II-forordningen. EMD viser til at de nå har en slik sak til behandling og anmoder norske myndigheter om å stanse returer frem til EMD har avsagt sin dom i saken de viser til, som gjelder en asylsøker Belgia har returnert til Hellas. Det er ikke klart når denne dommen vil foreligge.

Fikk en anmodning

Utlendingsnemnda (UNE) bestemte nå etter anmodningen fra EMD inntil videre å stoppe slike overføringer til Hellas. Beslutningen innebærer at asylsøkere som etter vedtak fra UDI og UNE skulle ha returnert til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen, inntil videre ikke har plikt til å returnere til Hellas. Politiet er instruert om inntil videre ikke å sende slike asylsøkere tilbake til Hellas.

Etter tidligere å ha stoppet returer til Hellas i lengre tid, behandlet UNE i februar i år spørsmålet om retur til Hellas i stornemnd. Stornemndas flertall konkluderte med at det greske asylsystemet ikke lider av slike mangler at man ikke kan returnere asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin-forordningen. Ut fra de utfordringer greske myndigheter har, uttalte imidlertid stornemnda at man i konkrete saker likevel kan komme til at en slik retur ikke bør skje, på grunn av en klagers sårbarhet eller svake forutsetninger for å ivareta sine rettigheter som asylsøker.

UNE har etter stornemndvedtaket i februar behandlet nærmere 40 saker som gjaldt barnefamilier der det ble vurdert om det forelå konkrete grunner som tilsa at de ikke burde returneres til Hellas. I 15 av disse sakene ble klagen tatt tilfølge, slik at familiene ikke ble pålagt å returnere til Hellas, men i stedet fikk sin asylsøknad behandlet i Norge.

Fikk kritikk - får mer

I september mente KrF at TV-reportasjer hadde dokumentert for det norske folk, at det er uforsvarlig å returnere asylsøkere til Hellas og at landet er ute av stand til å gi dem en verdig behandling.

Allerede da viste partiet til at FNs høykommissær for flyktninger har påpekt dette i lang tid, men at regjeringen i Norge hadde nektet å lytte til dette.

KrF viste til at asylsøkere blir utsatt for rasistiske angrep, vold og voldtektsforsøk, og at mange bor ute på gata i mangel av noe alternativ.

- Vi må sørge for at de får en rettferdig behandling og at rettssikkerheten deres blir ivaretatt, sa KrFs innvandringspolitiske talsperson Geir J. Bekkevold den gang.

Med myndighetenes returstopp av asylsøkere til Hellas frykter Frp en ukontrollert asyltilstrømming til Norge.

FrPs innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen ber justisministeren overprøve vedtaket fra UNE.

- Vedtaket er rett og slett hårreisende. I 2008 og 2009 gjorde Norge et tilsvarende vedtak, noe som førte til at vi fikk en massiv asyltilstrømming til Norge. Med UNEs vedtak risikerer vi å komme i samme situasjon nå, sier han i en kommentar.