Fredag falt dommen i Borgarting lagmannsrett i ankesaken mot advokatene Morten Furuholmen og Rune Berg.

Furuholmen ble dømt til seks måneders betinget fengsel, mens Berg ble dømt til tre måneders betinget fengsel for grovt heleri under advokatoppdrag for David Toska.

Advokatene er også dømt til å betale 20.000 kroner hver i saksomkostninger.

- Dommen blir anket til Høyesterett, sier Furuholmens forsvarer, advokat John Christian Elden, til Nettavisen.

- Tingretten frifant Furuholmen, og vi mener frifinnelse er riktig og er uenig med lagmannsrettens bruk av straffeloven, sier Elden.

- Ikke drøftet advokatrollen
Elden begrunner hvorfor han mener dommen er feil:

- Lagmannsretten har ikke drøftet advokatrollen i forhold til å bringe en sak inn for domstolen. Furuholmen har opptrådt i full åpenhet i saken, og har brakt saken inn for domstolen i stedet for at den skal holdes skjult. Vi mener at domstolen også må kunne avgjøre saker mellom personer som kan være kriminelle, og at de ikke skal henvises til et eget oppgjørssystem utenfor retten, sier forsvarsadvokaten.

- Er du overrasket over dommen?

- Det var ikke en ventet konklusjon ut fra det bevisbildet som foreligger. Men det er derfor den blir anket, sier Elden til Nettavisen.

Skuffet over dommen
Rune Bergs forsvarer, advokat Truls Dramer, sier til Nettavisen at han er skuffet over dommen.

- Jeg hadde ventet at lagmannsretten skulle komme til samme konklusjon som tingretten. Jeg er uenig i deres bevisvurdering, det er også min klient. Det betyr at vi kommer til å anke dommen, sier Dramer.

Slik startet saken
Denne saken begynte å rulle i 2002, da advokat Furuholmen hjalp David Toska med å drive inn 5 millioner kroner fra finansakrobaten Thomas Øye. På dette tidspunktet var Toska siktet for innbruddene ved Norsk Medisinaldepot, og i den såkalte bankbokssaken på Bryn.

Les også: - Jeg står inne for alle mine handlinger

I Oslo tingrett i februar i fjor ble Furuholmen frikjent, men fikk en anmerkning:

Tingretten mente Furuholmen har opptrådt uaktsomt under advokatoppdraget for David Toska: «Retten viser til at det for Furuholmens vedkommende først og fremst dreide seg om å unnlate å påta seg et innkrevingsoppdrag – ikke å frasi seg et oppdrag».

Likevel ble han frifunnet:

«I utgangspunktet er uaktsomt heleri en straffbar handling etter straffeloven § 317 femte ledd. Imidlertid følger det av straffeloven § 49 at en uaktsom forsøkshandling ikke er straffbar. Furuholmen blir derfor allikevel å frifinne,» heter det i dommen.

Mildere straff
Rune Berg ble av tingretten ikke ansett for å ha handlet uaktsomt: «Retten oppfatter prosesskriftene slik at Berg ikke forsøkte å skjule noe, men tvert i mot forsøkte å besvare motpartens provokasjoner så godt han kunne.»

- Dette er en dom som legger et meget strengt ansvar på advokater til å etterforske egne klienter før man opptar seg et oppdrag. Samtidig er min klient lettet over at han tross dette er frifunnet, sa Furuholmens forsvarer, advokat John Christian Elden, til Nettavisen da.