Grenseverdiene for luftkvalitet - som er felles for hele EU og EØS - overskrides ofte, særlig i de store byene og spesielt på vinterstid. Denne uka blinker igjen varsellampene på Oslos målestasjoner. Forurensingen holdes i sjakk av kald luft i lavlandet og varm luft i høyden, såkalt inversjon.

- Har ingen beredskapsplan
Men Norges hovedstad har ennå ingen beredskapsplan for akutt luftforurensning, slik de er pålagt å ha. Det nye byrådet jobber med saken.

- Vi jobber med den, og håper å fremme den før jul, sier Ola Elvestuen (V), byråd for miljø og samferdsel. Beredskapsplanen, som blant annet vil handle om køprising og kjørestopp for enkelte, må i sin tur vedtas i bystyret før den kan tre i kraft.

Kommunene har ansvar for å lage en beredskapsplan for å møte slike situasjoner og hvordan overskridelser av time/døgngrenseverdier skal håndteres. Det skal foreligge konkrete planer for gjennomføring av tiltak.

Bymiljøetaten i Oslo kommune sender ut varsel om luftforurensning når det begynner å bli ille. Tirsdag kom et slikt varsel som fortalte om nivåer som kan gi helseeffekter.

Verst i rushtiden
Onsdag er det ventet noe til mye forurenset luft innenfor ring 2, mye forurenset luft langs større veier og mye til svært forurenset luft langs sterkt trafikkerte veier. Det er eksos og veistøv som forurenser, og de høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene. På kvelden er det ventet noe til mye forurenset luft i områder med vedfyring.

Også tirsdag ble det målt luftforurensning over grenseverdiene i Oslo. Verst var det på ettermiddagen. Det har vært flere slike dager i november.

Kaldlufta holdes i sjakk
Meteorolog Ina Ynnesdal Sulen hos StormGeo sier det er såkalt inversjon som gjør at forurensningen holder seg i sjakk. Med høytrykk og kjølig vær glir den kalde, tunge lufta ned i dalene. I høyden stiger temperaturen, mens det vanligvis er synkende temperatur med høyden. Slik holder forurensningen seg i de nedre lagene med luft, og med lite vind blir det lite omrøring av luftmassene.

Sjekk været på Nettavisens værsider her

Inversjon er et typisk vinterfenomen som fører til perioder med akutt forurensning i flere byer med mye biltrafikk.

Dårlig luft i flere byer

Onsdag blinker varsellampene for luftforurensning i flere norske byer. Ved 12-tiden ble det målt mye forurensning i visse områder både i Trondheim, Bergen, Stavanger og Bærum. I Oslo var det på samme tidspunkt moderat forurensning på fire målestasjoner; Alnabru, Riksvei 4 ved Aker sykehus, Hjortnes og Bygdøy Allé.

Her kan du sjekke status for luftkvaliteten i din by

Dette kan kommunene gjøre
Ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet er det en rekke ting kommuner og veieiere kan gjøre for å hindre at det oppstår perioder med akutt luftforurensning. I september presenterte de en veileder myntet nettopp på storbyene som i perioder sliter med å holde lufta ren.

Les mer om veilederen på klif.no

Veitrafikkloven åpner blant annet for skiltvedtak og variable fartsgrenser. Det kan innføres piggdekkavgift, slik Oslo har gjort. Veikontor og kommuner kan vedta midlertidige trafikkregulerende tiltak, blant annet innføre forbud mot visse grupper kjøretøy, innføre datokjøring eller nekte de mest forurensende kjøretøyene å kjøre i sentrum.

- Vi vil oppdatere veilederen etter hvert som det kommer nye verktøy på plass, sier seniorrådgiver Ingrid Myrtveit i Klima- og forurensningsdirektoratet til Nettavisen.

- Vid forskrift
Myrtveit nevner piggdekkgebyr, nedsatt hastighet på større veier og driftstekniske tiltak knyttet til veisalting som aktuelle tiltak knyttet til å begrense svevestøvproblemet i storbyene. Når det gjelder nitrogendioksid kan aktuelle tiltak være datokjøring og trafikkregulerende tiltak.

- Her er hjemmelen ganske vid, og kommunene må selv finne formen på tiltakene, sier hun.

Hvordan storbyene ligger an i dette arbeidet, kan ikke Klima- og forurensningsdirektoratet gi noe svar på. Kommunene er nemlig selv tilsynsmyndighet og skal påse at de følger forskriftene.

Lokale myndigheter har det siste året fått flere virkemidler for å møte utfordringen med akutt luftforurensning, og flere er på vei. Køprising ble tidligere i høst presentert som én ny og viktig mulighet for kommunene.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) oppfordret på en pressekonferanse i september kommunale myndigheter til å benytte seg av køprising der det er aktuelt mens miljøvernminister Erik Solheim (SV) kalte tilretteleggingen for køprisingen historisk.

Kan gi helseskader

* Forskriften om lokal luftkvalitet setter grenseverdier for svevestøv og nitrogendioksid (NO2). Forskriften er felles for hele EU.

* I byene bidrar lokal luftforurensning til negative helsevirkninger i befolkningen.

* Det er dokumentert at både eksponering over kort og lang tid medfører økt risiko for helseskade.

* Svevestøv i byluft består av ulike komponenter med forskjellig størrelse og fysisk og kjemisk sammensetning. Det fineste svevestøvet, der forbrenningspartikler dominerer, synes ifølge studier å være forbundet med virkninger på hjerte- og karsystemet.

* Nitrogendioksid (NO2) har effekter på luftveiene og lungefunksjon, spesielt hos astmatikere. NO2 er også en viktig markør for eksospartikler. Korte episoder med NO2-konsentrasjoner kan gi helseeffekter både i form av forverret sykdom og dødelighet. Astmatikere, allergikere og barn er de mest følsomme gruppene for helseeffekter av NO2.

(Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet)