Nettavisen har fått tilgang til et dokument som Politidirektoratet (POD) har unntatt offentlighet.

I brevet, som blant annet er sendt til alle landets politimestre, går det fram at politidistriktene og særorganer må ta høyde for budsjettkutt på 2 prosent.

Den mest optimistiske modellen som er forespeilet politimestrene samme budsjettrammer i 2016 som for 2015, som altså blir en realnedgang.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060.

Politiet:- Det kommer til å ramme publikum

Regjeringen legger ikke fram statsbudsjettet før 7. oktober og det også godkjennes av Stortinget. Men politiet i hele landet er bekymret, og lokallagsledere i Politiets Fellesforbund reagerer.

– Vi må uten tvil senke ambisjonsnivået, og det kommer til å ramme publikum. Vi klarer ikke å opprettholde driften hvis det vi er forespeilet blir det faktiske budsjettet, sier tillitsvalgt Magnus Nilsen i Vest-Finnmark politidistrikt til Nettavisen.

– Polititjenesten blir ikke like bra som før. Vi risikerer nå å miste ni stillinger. Hvis du betaler for en Lada så får du ikke en Mercedes, slår Nilsen fast.

I helge ble det også varslet om økonomisk ukultur i Politiets utlendingsenhet. I et brev gikk det frem at ledere i administrative stillinger førte mye, og unødvendig, overtid.

Dette passer trolig dårlig med utsiktene for rammene i politiet til neste år.

Ledelsen varsler vanskelig 2016

I brevet fra POD erkjenner de at 2016 blir et vanskelig år, og de skriver følgende til sine politimestre i hele landet:

«Budsjettrammene for 2016 er foreløpig ikke fastsatt. 2016 vil imidlertid også bli et meget krevende år som følge av den økonomiske situasjonen etaten står overfor. handlingsrommet kommende driftsår kan bli begrenset som følge av produktivitetsgevinst, finansiering av fellesprosjekter og eventuelle andre satsinger.

Dette vil kunne påvirke budsjettrammene til alle virksomhetene i politi- og lensmannsetaten».

Selv om politidistriktene er tilført flere midler mener han at politiet er bundet både på hender og føtter.

– Det er stort sett lønnskostnader vi kan kutte på. Det finnes ikke frie driftsmidler. Selv om vi har fått økte bevilgninger går alle pengene med til øremerkede prosjekter. Politimestrene føler ikke de har noen handlefrihet, forklarer Nilsen.

I dokumentet, som er unntatt offentligheten, står det også:

  • Politidistrikt og særorgan skal oppklare flere lovbrudd innenfor seksuelle overgrep og grov voldskriminalitet.
  • Politidistrikt og særorgan skal overholde fristene for å gjennomføre tilrettelagte avhør.
  • Politidistrikt og særorgan skal videreføre, eventuelt styrke, innsatsen for å bygge ned restansene (saker som ikke er behandlet innen fristen på tre måneder) innenfor straffesakskjeden.

– Ikke forsvarlig

Det går også fram av brevet at etterforskningen skal styrkes ved å tilrettelegge avhør for barn.

– Jeg ser ikke at det er forsvarlig, og dette er urealistisk. Det er en dobbeltkommunikasjon hvor vi på den ene siden får signaler om å kutte og på den andre siden får beskjed om å løfte ambisjonsnivået.

– Det blir mindre polititjenester med mindre penger og det rammer publikum. Det blir færre patruljer ute, lenger saksbehandlingstid på straffesaker og lavere oppklaringsprosent, varsler Nilsen.

Han får også støtte fra andre lokallagsledere i Politiets Fellesforbund.

– Realiteten for oss i år er at vi gjennom året har til sammen 15 personer færre ansatt enn vi har hjemmel til. Det skyldes at vi i perioder ikke bemanner stillinger hvor noen har sluttet, sier tillitsvalgt Stein N. Wilhelmsen i Midtre Hålogaland politidistrikt til Nettavisen.

– 2016 blir et veldig krevende år for oss, legger han til.

- Situasjonen er håpløs

Lokallagslederen i Østfold politidistrikt liker heller ikke utsiktene for 2016:

– For å få regnskapet i balanse med tanke på budsjettet holdet politidistriktet nå 24 stillinger ubesatt. Det er også innført ansettelsesstopp så tallet kommer til å øke, sier Runar Arnesen til Nettavisen.

- Jeg får mange henvendelser fra fortvilte tillitvalgte og medlemmer om dagen. Det er tynn bemanning på alle sider, både på orden, etterforskning og i de sivile jobbene. Jeg vil ikke kritisere lokal politiledelse, de sitter i klemmen og er like fortvilet som oss, legger han til.

Hovedtillitsvalgt Stine Benjaminsen Nygård ved Telemark politidistrikt påpeker at de har hatt en reell budsjettnedgang de siste årene, og opplever at det ikke er mer de kan spare på.

- Den største konsekvensen er at de ansatte opplever den økonomiske situasjonen som håpløs, og at de ikke får gjort en så god jobb som de ønsker, sier hun til Nettavisen.

- Det er ingen som skjønner hvordan vi skal komme gjennom tidenes mest omfattende politireform med så knappe ressurser. Vi vet nok mer etter statsbudsjettet og drøftingsmøtet med POD i desember, slår hun fast.