Onsdag klokka 10 fikk Anders Behring Breivik forkynt tiltalen mot seg på cella i Ila fengsel.

33-åringen er tiltalt etter terrorparagrafen og det påstås tvungent psykisk helsevern.

Klokka 12 ble den 18 sider lange tiltalen offentliggjort. Flere av de som ble alvorlig skadet i regjeringskvartalet og skutt mot på Utøya er navngitt.

Les tiltalen mot Anders Behring Breivik her

Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh leste opp hovedpunktene i tiltalen under en pressekonferanse på politihuset i Oslo. De sa det har vært en vanskelig vurdering hvem som skulle navngis. Skulle alle som ble utsatt for drapsforsøk i Oslo og på Utøya vært med, anslår de at det ville vært snakk om 600 til 800 personer.

Tiltalt for terror
Tiltalen gjelder to separate terrorhandlinger, den i Oslo og den på Utøya.

Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh leste opp hovedpunktene i tiltalen i en pressekonferanse på Politihuset i Oslo. Inga Bejer Engh understreket at terrorbestemmelsen er å anse som en mer alvorlig bestemmelse i straffeloven enn bare drapsbestemmelsen.

- Dette er den eneste bestemmelsen som fanger opp alle sider ved handlingene begått 22. juli, sa hun.

Tar forbehold om tilregnelighet
Tiltalen består av to poster. Det påstås overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven paragraf 39, Det betyr at påtalemyndigheten i utgangspunktet ikke vil legge ned påstand om straff for Breivik. Bakgrunnen er det psykiske evalueringen av Breivik som konkluderte med at han ikke er strafferettslig tilregnelig.

Påtalemyndigheten tar likevel et forbehold om at Breivik under rettssaken kan bli erklært strafferettslig tilregnelig, og at det derfor kan bli aktuelt å legge ned påstand om straff.

Terror og mordbrannog drap

Post 1 i tiltalen knytter seg til hendelsen i Regjeringskvatalet.

Breivik er tiltalt etter straffelovens paragraf 147 bokstav 1 og b jamfør straffelovens paragraf 148 og straffelovens paragraf 233. Han er med andre ord primært tiltalt for en terrorhandling ved å ha gjennomført en mordbrann og drap.

Både terrorparagrafen, mordbrannparagrafen og drapsparagrafen har en strafferamme på 21 år.

Navngir drepte og flere av de skadde
Holden startet med å lese opp tiltalens punkter som gjelder angrepet mot regjeringskvartalet med bomben som eksploderte klokka 15.25.22.

Ifølge tiltalen oppholdt det seg minst 250 personer i høyblokka og områdene rundt. Det var 75 personer i gatenne i umiddelbar nærhet.

Både de som ble drept ved angrepet mot regjeringskvartalet og ni personer som ble påført alvorlige fysiske skader der er navngitt i tiltalen.

Engh leste opp fra tiltalens punkt 2 som gjelder massakren på Utøya.

Post 2 i tiltalen gjelder Utøya. Her er vises det til terrorparagrafen i straffeloven. På lik linje med post 1 er Breivik også her tiltalt etter terrorparagrafen, men her jamført straffelovens paragraf 233 som er drapsparagrafen. Også under dette tiltalepunktet er Breivik i tillegg tiltalt for flere lovbrudd enn her nevnt.

Tiltalen viser til at det befant seg 564 personer på Utøya da Breivik ankom.

Tiltalen inneholder en gjennomgang og navngir alle de 69 som døde på Utøya. Den forteller hvor de var da de døde og hva de døde av. Ifølge tiltalen ble 67 truffet av dødelige skudd. To døde av fallskader eller drukning.

33 personer som ble truffet av Breiviks skudd navngis, og det beskrives hvor de var da de ble truffet og hvilke skader de fikk.

Du kan følge offentliggjøringen av tiltalen her på TV 2 Nyhetene

Drapsforsøk mot 600-800
Svein Holden benyttet pressekonferansen til å forkare hvorfor påtalemyndigheten har valgt å navngi noen av de fornærmede og ikke andre.

- Tiiltalen navngir personer som ble drept og personer som ble fysisk hardt skadet i Oslo og personer som ble truffet av skud på utøya. Ved utvelgelsen av disse navnene så må vi erkjenne at dette har vært en vanskelig vurdering. Det er mange personer som ikke er navngitt. Vi ser at det kan ha betydning for den enkelte og være nevnt i en tiltale. På den annen side har vi måttet veie dette opp mot at det vil være vanskelig håndterbart om alle berørte nevnes i tiltalen. En navngivelse av reelt sett alle som ble utsatt for et drapsforsøk i Oslo og på Utøya vil komme opp i et betydelig antall personer, kanskje i området 600 til 800 personer, sa Holden og forklarte at dette etter riksadvokatens vurdering vil gi en uhåndterlig tiltale.

Rettssaken starter 16. april
Fredag - noe over sju måneder etter terrorangrepene 22. juli - ferdigstilte riksadvokat Tor-Aksel Busch tiltalen mot Anders Behring Breivik. Dermed er en av de siste brikkene på plass før rettssaken som starter 16. april.

- Nå foreligger tiltalen. Vår neste store oppgave er å utarbeide en framdriftsplan for hvordan forhandlingene skal foregå i Oslo tingrett, altså en bevisoppgave. Vi tar sikte på at den vil foreligge neste fredag. De vi ønsker å føre som vitner i saken vil få beskjed om det rett i forkant, sa Holden.

Gjennom bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på Utøya tok Anders Behring Breivik livet av i alt 77 personer.

«... i et omfang man ikke tidligere har erfaring med»

I tiltalen heter det blant annet:

«Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid. Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede. Hensynet til samfunnsvernet nødvendiggjør dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, og vilkårene i straffeloven paragraf 39 nr. 1 er oppfylt».

I sin pressemelding fredag skrev riksadvokaten at det på tiltaletidspunktet ikke er grunnlag for påstand om ordinær straff.

«Men det må fremgå av tiltalen at påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen kan bli nedlaglt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, basert på den totale bevisføring i retten, hvilket tiltalte og forsvarer må forberede seg på».

Offentliggjøringen av tiltalebeslutningen har latt vente på seg fordi Breivik selv og andre involverte skal underrettes først. Det gjelder blant annet navngitte skadede og pårørende til døde.

Anders Behring Breivik ble 25. juli i fjor siktet for overtredelse av straffeloven paragraf 147 a første ledd bokstav a og bokstav b. Det første punktet gjelder terrorhandling i form av blant annet drap begått med det forsett å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel utøvende myndighet. Punkt b gjelder terrorhandling i form av å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Tiltalen mot Anders Behring Breivik

«Statsadvokatene i Oslo setter herved Anders Behring Breivik, f. 13.02.1979 p.t. varetektsfengslet i medhold av straffeloven paragraf 39 under tiltale ved Oslo tingrett til ervervelse av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven kapittel 5, for i psykotisk tilstand å ha foretatt en ellers straffbar handling, nemlig overtredelse av:

Post 1

Straffelovens paragraf 147a første ledd bokstav a og b, jamfør paragrafene 148 første ledd første straffealternativ og 233 første og annet ledd

for å ha begått en terrorhandling, ved å overtre straffeloven paragraf 148 første ledd første straffealternativ (å volde sprengning hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakers) og straffelovens paragraf 233 første og annet ledd (overlagt drap og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter), med det forssett å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som den utøvende myndighet, eller skapte alvorlig frykt i en befolkning.

(Her følger grunnlaget for denne posten i tiltalebeslutningen).

Post 2

Straffelovens paragraf 147a første ledd bokstav b, jamfør paragraf 233 første og annet ledd for å ha begått en terrorhandling, ved å overtre straffeloven paragraf 233 første og annet ledd (overlagt drap og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter), med det forsett å skape alvorlig frykt i en befolkning.»

(Her følger grunnlaget for denne posten.)