Statsminister Jens Stoltenberg har varslet at regjeringen i statsbudsjettet vil foreslå å bruke mindre penger enn mange forventer og ønsker seg. Det er derfor ventet at årets budsjett blir nøytralt, noe som vil si at det såkalte strukturelle oljekorrigerte underskuddet endrer seg lite fra 2011 til 2012.

- Det vil komme protester i høst, og det vil komme høylytte krav. Men vi er nødt til å holde igjen på pengebruken av hensyn til jobbene og konkurranseevnen, sa Stoltenberg i sin tale på Arbeiderpartiets landsstyremøte i forrige uke.

Stoltenberg advarte mot at vi kan være på vei inn i en ny global økonomisk krise, og sa at det derfor er viktigere enn noen gang å holde orden i økonomien.

Torsdag klokken 10 legger finansminister Sigbjørn Johnsen fram statsbudsjettet for 2012. Han var imidlertid knapp med kommentarene mandag morgen, men sa at han hadde tatt hensyn til norsk industri.

Les også: - Vi skal bruke mindre penger

Få oversikt over lekkasjene fra statsbudsjettet 2012:

Vekst på to prosent
Ifølge NRK Dagsnytt er hovedrammen i budsjettet at den økonomiske veksten anslåes til å bli på to prosent til neste år. Også lønnsveksten blir på to prosent. En to prosents oppgang i den økonomiske veksten til neste år er en nedjustering fra forventede 3 prosent i 2012. Budsjettet ventes å runde 1.000 milliarder kroner. Dette er opp fra 960 milliarder kroner i 20111. Det ventes også at anslaget på Oljefondet er nedjustert. Dette gir altså mindre rom for Stoltenberg til neste år. Det er også ventet at regjeringen nedjusterer forventningene til skatteinngangen i 2012.

- Forsvaret en budsjettvinner
Forsvaret blir en av budsjettvinnerne, bekrefter kilder på regjeringshold overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Regjeringen vil innfri den fireårige opptrappingsplanen som innebærer at nivået på Forsvaret skal løftes med 800 millioner kroner.

For å oppfylle denne planen trengs det et ekstra løft på rundt 225 millioner kroner på neste års statsbudsjett. 2012 skal være det siste året i opptrappingsplanen, og det vil komme som en overraskelse på mange at regjeringen innfrir denne planen i et ellers stramt statsbudsjett.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) har tidligere røpet at det settes av 30 millioner kroner ekstra for tiltak rettet mot veteranene blant soldatene som har deltatt på utenlandsoperasjoner.

Les også: Forsvaret blir budsjettvinner

20 millioner til skoletapere
Ifølge Dagbladet skal det settes av 20 milioner kronertil skoletaperne i 2012-budsjettet.

300 mill. til Oslo-sykehusene
Helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm Erichsen har varslet at Oslo-sykehusene vil få en ekstra bevilgning på 300 millioner kroner neste år.

Pengene gis som et lån til Oslo universitetssykehus.

I tillegg til de ekstra 300 millionene som bevilges over statsbudsjettet, skal Helse Sør-Øst ha fått innfridd et lån på 450 millioner kroner, øremerket Oslo Universitetssykehus for 2013.

Les også: Oslo-sykehusene får ekstrabevilgning

Setter av terrormilliard
I tirsdagens trontaledebatt i Stortinget avslørte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) at Politiets beredskapstropp vil få økte bevilgninger i statsbudsjettet.

Han sa også at regjeringen vil foreslå å styrke Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Regjeringen har fremmet en proposisjon for Stortinget om tilleggsbevilgninger for til sammen 1029,3 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011. Pengene skal dekke ekstrautgifter inneværende år i forbindelse med terroren 22. juli.

Det har dessuten vært lekkasjer på at politiet skal få et ekstra helikopter for å sikre døgnbemanningen.

Les også: PST blir styrket

- Fjerner sykefradraget
Etter det VG erfarer vil regjeringen i statsbudsjettet varsle at de i løpet av tre år vil avvikle ordningen som i dag gir syke eller pårørende rett til skattefradrag for utgiftene de har til å leve med alvorlige eller kroniske sykdommer.

Kuttet i det såkalte særfradraget for store sykdomsutgifter vil årlig ramme rundt 60.000 personer.

- Mer til fylkesveier
Regjeringen vil i statsbudsjettet også forelså å øke rentekompensasjonsordningen for fylkesveier.

Bare for Østfold fylkeskommunes del, betyr det en økt låneramme på 87 millioner kroner, der Staten betaler rentene, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad.

Kommunene får mer

Allerede i mai i år la kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ut en melding om at kommunene kan vente seg en større del av statens pengesekk neste år.

Statsråden sa at kommunene kommer til å få en inntektsøkning på mellom 5 og 6 milliarder kroner. Rundt 4 milliarder av disse kronene skal være økning i frie inntekter.

Samtidig skal kommunene få rundt 5 milliarder kroner til nye oppgaver i forbindelse med nye oppgaver når den såkalte samhandlingsreformen implementeres fra nyttår.

Kutter i kontantstøtten
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) har varslet at regjeringen vil fjerne kontantstøtten for toåringer fra august 2012.

Samtidig vil støtten økes for barn mellom ett og halvannet år, fra 3303 til 5000 kroner.

Les også: Fjerner kontantstøtten for toåringer

- Øker matmomsen
Det er ventet at regjeringen vil foreslå å øke matmomsen fra 14 til 15 prosent, etter det NRK kjenner til.

Blir budsjettet vedtatt, vil det bli den tredje gangen Stoltenberg-regjeringen øker matmomsen - med totalt fire prosentpoeng.

Dyrere dieselbiler
Ifølge lekkasjer fra statsbudsjettet vil det foreslås omfattende endringer i bilavgiftene.

Les også: Dieselbiler vil bli mye dyrere

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har blant annet varslet en avgiftsomlegging for dieselbiler, noe som vil bety dyrere bilhold.

Regjeringen vil også gjøre det 20 prosent billigere å kjøpe elhybridbiler - biler som hovedsakelig går på batteri, ifølge NRK.

Nynorsktiltak
Regjeringen la i september også fram en nynorskpakke, noen betyr 13,7 millioner kroner i statsbudsjettet for 2012.

Det Norske Teateret i Oslo vil få 7 millioner kroner til et integreringsprosjekt for innvandrere i scenekunsten. I tilegg vil blant annet Nynorsk kultursentrum i Ørsta få 2,2 millioner kroner til å jobbe videre med planene for et nasjonalt språkår i 2012 og til å bygge opp Olav H. Hauge-senteret i Ulvik.

Distriktsbutikkene får mer
Regjeringen øker i statsbudsjettet støtten til distriktsbutikker med 21, 2 millioner kroner, til totalt 47,2 millioner kroner, skriver Nationen.no.

Støtten blir gitt gjennom utviklingsprogrammet MERKUR, som er rettet mot dagligvarebutikker i distriktene.

- Legger ned forskningsfondet
Ifølge Aftenposten vil regjeringen i statsbudsjettet foreslå å legge ned Forskningsfondet i sin nåværende form. Grunnen skal være det lave rentenivået.

Med dagens modell hadde avkastningen fra fondet sunket med 650 millioner kroner de neste to årene.

Forskningsfondet er i dag på 80 milliarder kroner. Etter det avisen erfarer, vil de regionale forskningsfondene opprettholdes.

Langpendlerne får lettelser

Ifølge NTB vil de som har lang reisevei til jobben få lettelser i skatten. Forslaget skal gjelde de som har en reisevei til jobb som er mer enn 76 kilometer en vei.

I dag er fradraget fram til 35.000 kilometer 1 krone og 50 øre. Deretter er det 70 øre. Nå skal det gis kr 1,50 i fradrag opp til 50.000 kilometer, ifølge nyhetsbyrået.

Det skal bli lettelser i skatten for de som har svært lang reisevei til jobben, ifølge lekkasjer fra statsbudsjettet.

Kvinnelig film styrkes

Ifølge NRK Kulturnytt har kulturminister Anniken Huitfeldt annonsert en økning i bevilgningene til Norsk filminstitutt på 23 millioner kroner. Kulturministeren varslet samtidig at hun ønsker en høyere kvinneandel i norsk film.

Ifølge Aftenpostenvil Huitfeldt få et kulturbudsjett på 9,061 milliarder kroner, noe som i så fall er en økning på 537 millioner kroner fra inneværende budsjett. Økningen er en del av Kulturløftet, som Giske trumfet gjennom, som har som målsetting at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014.

Mer til investeringer
Sigbjørn Johnsen legger opp til at investeringsselskapet Investinor får 1,5 milliarder kroner i ny egenkapital. Dette er på linje med den nye Eierskapsmeldingen Trond Giske lansert i våres.

HTML EMBED
new TWTR.Widget({ version: 2, type: 'search', search: 'statsbudsjettet', interval: 6000, title: 'Følg tvitringen om statsbudsjettet', subject: 'Statsbudsjettet 2012', width: 485, height: 300, theme: { shell: { background: '#8ec1da', color: '#ffffff' }, tweets: { background: '#ffffff', color: '#444444', links: '#1985b5' } }, features: { scrollbar: false, loop: false, live: true, hashtags: true, timestamp: true, avatars: true, toptweets: true, behavior: 'default' }}).render().start();