Nettavisen har tidligere påpekt at politikerne har styrt den norske veistandarden rett i grøfta. Det har pågått i 100 år, helt siden utbyggingen av jernbanen startet.

Les mer om de historiske linjene:Derfor er norske veier så dårligere

Bevilgningene til vei har vært små gjennom flere tiår, og dette har resultert i et enormt etterslep på norske veier. I dag har vi et etterslep på rundt 50 milliarder kroner.

Les mer om etterslep:Veiene har blitt mye verre

En stor del av dagens stamveinett er fortsatt motorvei klasse B uten midtdeler, som ble bygget på 1960- og 1970-tallet for datidens trafikkmengder.

Møteulykker er i dag en av de vanligste dødsårsakene på disse veiene.

Dette mener politikerne er viktigst
Politikerne er enige om at det trengs et kraftig løft innenfor samferdsel. Men hva mener partiene er aller viktigst å bevilge penger til?

Nettavisen tok kontakt med partienes stortingsrepresentanter for å høre om hva de mener er viktigst på prioriteringslisten når det kommer til veisatsing. Vi spurte om minst fem saker som de mente er viktig å satse på innenfor samferdsel.

Les også:Mil etter mli med dårlig vei
Les også:Dårlige veier i 90 år til

Dette satser partiene på (oppsummering):

Høyre:

- Bruk av OPS – sikre en tidligere utbygging av veier.
- Utbygging av veier med særlig vekt på E6, E16, E39 og riksvei 7.
- Flere midtdelere.
- Mer av smal firefelts vei.
- Reversere vedtaket om at riksveier skal overføres til fylkene.

Arbeiderpartiet:

- Trafikksikkerhetstiltak.
- Utbedre europaveiene – flere firefeltsveier.
- E16 på Vestlandet spesielt prioritert.
- Øke bevilgning til gang- og sykkelsti (sikrere skolevei).
- Staten må ta initiativ for å utbedre riksveiene som overføres til fylkene etter nyttår.

Venstre:

- Opprette et eget uavhengig veitilsyn.
- Økt vedlikehold av eksisterende veier.
- Få bukt med flaskehalser.
- Trafikksikkerhet ved fysiske midtdelere.
- Større satsing på kollektivfelt i byene.

Fremskrittspartiet:

- 2300 km med motorvei – firefelts vei mellom storbyene.
- Oppruste de eksisterende veiene.
- Statlig finansiering i veiutbyggingen – fjerne bompenger.
- Reversere vedtaket om at riksveier skal overføres til fylkene.
- Særdeles viktige veistrekninger: E6, E18 og riksvei 7.

Sosialistisk Venstreparti:

- Trafikksikkerhet ved fysisk midtdeler, midtstripe og rassikring.
- Raskere ferger.
- Vedlikehold av de eksisterende veiene - spesielt opptatt av veiene i distriktene.
- Øke bevilgning til gang- og sykkelsti.
- Øke bevilgningene til toginvestering.

Senterpartiet:

- Øke bevilgningene til veier generelt i alle fylker.
- Trafikksikkerhet ved fysiske midtdelere, midtfelt og fjerne sideterreng.
- Egne tiltak rettet mot bilister, som holdningskampanjer rettet mot ungdom.
- Mer effektive politikontroller.
- 10 mrd. kroner mer til fylkene for å utbedre riksveiene de overtar etter nyttår.

Kristelig Folkeparti:

- Økte bevilgninger til vei, bane, havner og farleder.
- Større del av vei- og jernbaneprosjekter fullfinansieres fra oppstart. Bruk av OPS – sikrere en tidligere utbygging av veier.
- Fristille samferdselsetatene (Jernbaneverket og Statens vegvesen) fra statsbudsjettet.
- Innføre en statlig låneordning med rentesubsidier for samferdselsformål.
- Trafikksikkerhet – utbedre ulykkespunkter og bygge gode gang- og sykkelveier.

Se partienes fullstendige svar her:

HØYRE:

For Høyre er det særdeles viktig å bygge veier raskere gjennom offentlig-privat-samarbeid (OPS).

- Vi må sikre en tidligere utbygging av veier, og vi har plukket ut 22 veistrekninger i vår Nasjonal Transportplan (NTP), sier stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Trond Helleland (H) til Nettavisen.

Han nevner at spesielt E6, E18, E16, E39 og riksvei 7 er sterkt prioriterte veistrekninger.

- Vi ønsker også å bygge 3 ganger så mye midtdelere enn hva denne regjeringen har lagt opp til.

Helleand påpeker også at Høyre ønsker mer av smal firefelts vei.

- Dette er et rimelig og sikkert alternativ. Vi har blant annet foreslått en smal firefelts vei der det gjenstår på E18, og gjennom Agder og gjennom Østfold.

Høyre ønsker å bruke OPS på samme måte som man gjorde på strekningen Grimstad –Kristiansand.

- Utbyggingen av prosjektet E18 Gutu-Kopstad tok Vegvesenet 89 måneder å ferdigstille. Strekningen Grimstad-Kristiansand var klar etter 38 måneder. Dette viser tydelig at man får en helt annen framdrift ved OPS.

Høyre prioriterer utbedring av veinettet i Vestfold først og fremst, deretter Telemark og Agder.

- Her ønsker vi at utbyggingen skal komme i gang i første NTP periode (i løpet av de neste fire årene), og at alt skal være ferdigstilt innen 2019, sier Helleland.

Høyre ønsker også å reversere vedtaket om at riksveier skal overføres til fylkene.

- Dette er en ansvarspulverisering, dersom det skal være opp til hvert enkelt fylke å prioritere disse riksveiene, så vil enkelte strekninger bli nedprioritert. Vi trenger et overordnet blikk over dette, mener Helleland.

Han legger også til at Høyre aldri vil gå inn for rushtidsavgift. – Vi betaler allerede nok i bompenger, sier Helleland.

ARBEIDERPARTIET:

- Det viktigste for oss er trafikksikkerhetstiltak, forteller stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Torstein Rudihagen (Ap) til Nettavisen.

Ap ønsker også å utbedre hovedfartsårene i landet.

– Det vil si alle europaveiene. Vi trenger flere firefeltsveier, og at disse også går nordover etter hvert.

Det er spesielt E16 på Vestlandet som er høyt prioritert i Aps NTP.

- Men vi tar utgangspunkt i det generelle hovedveinettet, og vi vil sikre en god gjennomfartstrafikk. Vi trenger veier med god kapasitet med gode sikkerhetstiltak.

Et sikkerhetstiltak som er særlig i fokus, er mer penger til gang og sykkelsti.

- Sikrere skoleveier er viktig. Vi ønsker nye 500 kilometer med gang- og sykkelsti i løpet av neste tiårs periode, sier Rudihagen.

Rudihagen tar også opp riksveiene som skal overføres til fylkene etter nyttår.

- Her må staten ta et initiativ for å utbedre disse veiene, spesielt med hensyn til gang og sykkelsti. Man har et behov for kartlegging av hva som trengs, og at staten kommer inn i finansieringen.

Han legger til at det er særdeles viktig for Ap er at veiene skal være framkommelige, sikre og miljøvennlige.

VENSTRE:

Stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden (V) forteller at det er særdeles viktig for Venstre at det blir opprettet et eget uavhengig veitilsyn.

- Vi ønsker også økt vedlikehold av eksisterende veier. Trafikksikkerhet ved fysiske midtdelere er også høyt på lista vår, sier Tenden.

Det er spesielt vei i distriktene som trenger vedlikehold mener Tenden.

Hun forteller at man trenger å få bukt med flaskehalsene. – Jeg har sett flere eksempler på at en god vei plutselig stopper opp ved et punkt, og skaper flaskehalser. Det er særdeles viktig å ikke bygge vei stykkevis og delt, mener Tenden.

- Vi ønsker også en større satsning på kollektivfelt i byene, sier Tenden.

Sikring av vei er også et høyt prioritert tiltak for Venstre.

FREMSKRITTSPARTIET:

- I vår NTP har vi sagt at vi skal bygge 2300 kilometer med motorvei, og vi skal oppgradere og oppruste de eksisterende veiene, sier stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Bård Hoksrud (Frp) til Nettavisen.

Han forteller at det trengs et stamveinett med firefelts motorvei mellom storbyene. – Det er også her hvor det skjer flest dødsulykker, og derfor er det viktig å få opp god standard med midtdelere.

Han forteller at Frp satser på å få bygget ut mest mulig av stamveinettet i løpet av de første ti årene.

- Problemet er at vi har et etterslep i dag, som gjør at vi trenger 25 år for å få et fullgodt stamveinett. Men dette er under halvparten av tiden enn hva dagens regjering har planlagt i deres NTP.

Et annet viktig punkt for Frp er full statlig finansiering i veiutbyggingen, og fjerne bompenger som en inntektskilde.

- Vi vil også reversere regionsreformen, med å sende over de mange dårlige veiene over til fylkene. Dette handler om å få et moderne og effektivt veienett, forteller Hoksrud.

Han påpeker også at Frp har foreslått strakstiltak som skal redusere antall drepte, som midtdelere og andre utbedringer av ulykkespunkter.

- Selv er jeg fra Bamble i Telemark, og tre personer omkom her natt til fredag. For meg er E18 en særdeles viktig veistrekning, og jeg har kjempet for den i alle de fire årene har satt i Stortinget. Dette er stamveien som går gjennom Telemark, og det tragiske er at veien skal finansieres med bompenger – men resultatet er at veien koster for mye – det er for få bilister som kjører forbi. Dette er et eksempel på at man må øke de statlige bevilgningene utover det som står i NTP.

Andre viktige veistrekninger som trenger utbedring, er E6 og riksvei 7. – Her skjer det mange ulykker, og dette er steder man må sette raskt i gang med planlegging. I dag finnes det ikke veiplaner for disse strekningene, det trengs for å komme raskest mulig i gang, sier Hoksrud.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI:

- For SV er trafikksikkerhet særdeles viktig. Det er også vedlikehold av veiene, spesielt i distriktene, forteller stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Hallgeir Langeland (SV) til Nettavisen.

Andre sikkerhetstiltak som gul midtstripe og rassikring står også høyt på SVs liste.

- Gang- og sykkelsti er også viktig for å få folk til å sykle og gå. Dessuten bidrar dette til å redusere klimagassutslippene, sier Langeland.

Han legger til at tog er særdeles viktig. – Vi vil at 10 milliarder i året skal gå til toginvestering. Vi må flytte folk fra veien og over til kollektivtrafikken, og det er viktig at Norge får lyntog. Dette vil også redusere støy i tillegg til klimautslippene.

Langeland legger til at raskere ferger også trengs.

- Det er viktig å reise raskt, sikkert og miljøvennlig, sier Langeland.

SENTERPARTIET:

- Vi er opptatt av å bruke en større del av de økonomiske rammene våre til investering i infrastrukturen, både til vei og bane, sier statssekretær i samferdselsdepartementet Erik Lahnstein (Sp) til Nettavisen.

Han forteller at det er ingen veistrekninger som trenger raskere utbedring enn andre. – Vi har enormt mange veier som har store behov for utbedring. Vi mener at vi trenger et økt vedlikehold i alle fylker, sier Lahnstein.

Han forteller at det er likevel særdeles viktig for Sp å få et fullgodt stamveinettverk.

Lahnstein påpeker også at i denne perioden har regjeringen økt satsingen på midtdelere. - Og vi mener det finnes et behov for å fortsette med dette framover. Vi trenger også mer midtfelt, og fjerne sideterreng, påpeker Lahnstein.

Han mener også at det er nødvendig å sette i gang egne tiltak rettet mot bilister, i tillegg til utbedring av det eksiterende veinettet.

- Vi trenger holdningskampanjer, spesielt rettet mot ungdom. Vi trenger også mer effektive politikontroller, sier Lahnstein.

Lahnstein påpeker at det finnes flere partier som lover mye mer penger til vei.

- Men jeg mener Sp har en spesiell troverdighet her. Vi har sittet med makten nå, og presentert en større veisatsing enn hva andre har gjort. Vi har økt veiinvesterings-nivået med 50 prosent siden vi overtok makten for fire år siden.

Sp ønsker også å gi 10 milliarder kroner mer til fylkene. – Slik at de kan utbedre veiene når de overtar en del riksveier. Dette er et eget tiltak som går ut over det som står i NTP, sier Lahnstein.

KRISTELIG FOLKEPARTI:

Stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Jan Sahl (KrF) påpeker at vi trenger en kraftig satsing på samferdsel gjennom økte bevilgninger til vei, bane, havner og farleder.

- Samtidig vil vi sikre at større vei - og jernbaneprosjekter fullfinansieres fra oppstart, slik at vi sikrer raskest mulig framdrift, forteller Sahl.

KrF mener at prosjektfinansiering og offentlig-privat samarbeid (OPS) vil gi mer igjen for hver krone vi investerer, og KrF vil sørge at finansieringen er forutsigbar.

- Slik det er i dag, avhenger en rekke prosjekter av vedtak i de årlige statsbudsjett. Dette fører til klattvise utbygginger, og gjør at det tar alt for lang tid å fullføre større prosjekter, sier Sahl.

Han påpeker også at KrF vil effektivisere ved å fristille samferdselsetatene (Jernbaneverket og Statens vegvesen) fra statsbudsjettet, samt innføre en statlig låneordning med rentesubsidier for samferdselsformål.

Men det er trafikksikkerhet har høyeste prioritet for KrF.

- Det er særlig viktig å utbedre ulykkespunkter, sikre midler til rassikring, og vi må bygge gode gang- og sykkelveier spesielt på sterkt trafikkerte veier der barn og unge ferdes, sier Sahl.

Hvem tror du vinner årets valg?

HTML EMBED
1. Hvem vinner valget?
2. Hvem blir statsminister?
3. Hva blir oppslutningen om Fremskrittspartiet?
4. Hva blir oppslutningen om Arbeiderpartiet?
5.Hva blir oppslutningen om Høyre?
6. Hvor mange blir hjemmesittere?

Ditt navn:

Din e-post: