Gå til sidens hovedinnhold

Her er Sivs nye krav til bankene

Finansminister Siv Jensen (Frp) har bestemt hvor mye bankene må spare.

Finansdepartementet inviterte torsdag til pressekonferanse i forbindelse med beslutningen om bankenes kapitalbuffer.

Det vil si en ekstra beholdning med egenkapital som bankene må ruge på i tilfelle tidene blir tøffe. Altså for å styrke bankene.

Det siste året har norske banker økt marginen de krever på sine lån, med begrunnelse i at de må spare opp mer kapital for å dekke inn kravene.

Departementet fikk råd fra Norges Bank 4. desember og offentliggjorde nå nivået på den motsykliske kapitalbufferen.

Fasiten er at bankene skal ha et motsyklisk krav på 1 prosent.

- Gir de mer tid
Avgjørelsen kommer etter råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.

Norges Bank har tilrådd at bufferkravet skal gjelde fra 1. januar 2015.

- Jeg velger å gi bankene litt mer tid enn dette til å tilpasse seg det nye kravet, sier finansminister Siv Jensen. Det motsykliske kapitalkravet vil derfor tre i kraft 30. juni 2015.

Den motsykliske kapitalbufferen som er fastsatt i dag skal gjelde for hele beregningsgrunnlaget, i tråd med råd fra Norges Bank. Når den motsykliske bufferen innføres i andre land, skal norske banker i utgangspunktet benytte kravet som er fastsatt i disse landene for sine engasjementer der.

- Det er nå tegn på at det er bygget opp finansielle ubalanser som kan forsterke eller utløse tilbakeslag i norsk økonomi. Bankene bør derfor holde en motsyklisk kapitalbuffer. Det vil gjøre dem mer robuste mot framtidige utlånstap, sier finansminister Siv Jensen.

- Må vurderes i lys av oppbyggingsfase
Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

- Nivået på den motsykliske kapitalbufferen må vurderes i lys av at vi nå er i en oppbyggingsfase med kapitalkrav. Både Norges Bank og Finanstilsynet legger til grunn at bankene er godt i gang med å tilpasse seg økte kapitalkrav, også med en forventning om et visst nivå på den motsykliske kapitalbufferen. Jeg deler denne vurderingen, sier finansminister Siv Jensen.

Hensynet til robusthet tilsier at kapitalbufferen ikke uten videre trappes ned, selv om det skulle være tegn til at finansielle ubalanser avtar. Annen informasjon, som uro i markedene og utsikter til tap i bankene, vil da være mer relevant. Ved tilbakeslag i økonomien og store utlånstap skal bankene kunne tære på bufferen. Dersom det derimot er tegn til at finansielle ubalanser bygger seg videre opp, kan det bli aktuelt at bufferkravet heves ytterligere. Beslutningsgrunnlaget for Norges Banks råd er offentliggjort i pengepolitisk rapport med vurderinger av finansiell stabilitet

Forskriften om motsyklisk kapitalbuffer ble fastsatt av Regjeringen 4. oktober 2013 - og er et av flere elementer i det nye regelverket for bankenes kapitaldekning, som ble vedtatt av Stortinget i juni i år.

«Bankene skal bygge opp og holde en motsyklisk buffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Ved tilbakeslag i økonomien og store tap i bankene, skal bufferen kunne tæres på. Virker bufferen etter hensikten, vil bankene stramme mindre inn på sine utlån i nedgangstider enn de ellers ville gjort. Det vil kunne motvirke at bankenes utlånspraksis forsterker tilbakeslaget. Når bufferen økes i gode tider, vil det dessuten kunne bidra til å dempe høy kredittvekst og redusere oppbygging av finansielle ubalanser,» heter det fra Norges Banks side.

Om bufferkravet
En økning i bufferkravet skal normalt tidligst tre i kraft 12 måneder etter at beslutningen er fattet. Beslutning om å redusere bufferkravet kan tre i kraft umiddelbart.

Bufferkravet skal som hovedregel være mellom 0 og 2,5 prosent av bankenes beregningsgrunnlag - og vil gjelde for alle banker som har virksomhet i Norge, på sikt også filialer av utenlandske banker.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken