Gå til sidens hovedinnhold

Her er Slottets ordbok

Kongehuset har nå offentliggjort sin egen lille ordbok. Vet du hva diadem, heraldikk og livré betyr? Klikk her for å lese slottets egen ordbok

Det er i forbindelse med offentliggjøringen av Slottets årsberetning at ordboken har blitt publisert. TV 2 Nettavisen gjengir her ordene og forklaringene som Slottet offentliggjorde torsdag.

- Mange yrkestitler, ord og uttrykk som brukes ved Det Kongelige Hoff er historiske og har vært brukt i generasjoner. I aviser, blader og i denne årsberetning går mange av ordene og uttrykkene igjen. Ordlisten er laget for å gi leserne en forklaring på innholdet av disse tradisjonsrike betegnelsene, heter det i årsberetning fra Slottet.

Her er ordene:

Adjutant/adjutantstab

H.M. Kongens adjutantstab er underlagt Forsvarssjefen, men fungerer i praksis som en avdeling ved Hoffet. Ordet «adjutant» stammer fra latin og betyr «å hjelpe til». H.M. Kongen har tre adjutanter og tre overadjutanter. Disse kommer fra hver av forsvarsgrenene, Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Apanasje

Den årlige ytelsen fra Stortinget til DD.MM. Kongen og Dronningen og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens mer private utgifter, kalles apanasje. Ordet stammer fra fransk og betyr «å gi brød til».

Attachére

Ordet attaché er opprinnelig fransk og betyr knyttet til. Ved statsbesøk er en eller flere nordmenn som har tilknytning til gjestene og deres land, attachért den utenlandske gjesten(e). Det vil si at de skal stå til rådighet hele tiden, orientere og være parat til å besvare alle spørsmål.

Audiens

Ordet stammer fra det latinske ordet «å høre», og betyr «mulighet til å bli hørt». De Kongelige mottar hvert år mange mennesker som kommer for å takke eller redegjøre for en sak eller organisasjon.

Civillisten

Den Kongelige Civilliste er Stortingets bevilgninger til drift og investeringer ved Det Kongelige Hoff. Ordet civilliste er opprinnelig engelsk. I 1689 bevilget Parlamentet Kongen et fast årlig tilskudd, mot at han utover hoffets utgifter også betalte lønnsutgiftene til en rekke sivile embetsmenn som var oppført på den såkalte «The Civil List».

Diadem (tiara på engelsk)

Diadem er et pannebånd eller smykke som tegn på verdighet eller til pryd. Bruken av diadem skriver seg tilbake til midten av 1700-tallet. Det startet som et motefenomen blant fyrstinner. Blant de diadem de kongelige bærer i dag, er flere over hundre år gamle, og er gått i arv fra familie til familie. Ordet stammer fra gresk og betyr å binde fast eller feste.

Etikette

Takt og tone, og kjennskap til mer eller mindre uskrevne regler, kalles etikette. Det er også tradisjon, sunn fornuft samt respekt for alder og plassering i samfunnet. Etikette kan også bety hvordan man tiltaler Kongelige og andre viktige gjester, hvordan rekkefølgen er hvis man skal holde en tale der Kongelige, statsråder, ambassadører, fylkesmann etc. er tilstede. Etikette har også med rang og regler om bordplassering å gjøre.

Foretrede

Foretrede betyr å bli mottatt av en høystående person, Konge/Fyrste. Se også audiens. Gotha-kalenderen Helt siden 1764 er det utgitt en genealogisk kalender over fyrstehusene i Europa. Utgivelsen fant sted i den tyske byen Gotha under navnet «Gothaischer Hofkalender» – siden også på fransk under navnet «Almanach de Gotha». Utgivelsene ble stanset under 2. verdenskrig, men boken er siden 1998 utgitt i ajourførte engelske utgaver.

Heraldikk

Læren om skjoldmerker og våpenskjold kalles heraldikk. I vid forstand omfatter heraldikk også et utvidet våpen- og flaggvesen, samt visse andre offentlige høytidstegn eller kjennemerker.

Hoff

Hoffet var betegnelsen på en Konge/fyrstes bolig, husholdning og nærstående rådgivere. I dag er Det Kongelige Hoff organisasjonen som bistår DD.MM. Kongen og Dronningen og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens i utøvelsen av deres virke.

Hoffdame

Hoffdamefunksjonen oppsto ved de europeiske hoffene på 1700-tallet, som selskapsdamer for Dronninger og Prinsesser. I moderne tid utviklet stillingen seg til å ledsage og bistå Dronninger og Prinsesser ved offisielle anledninger. En del av arbeidet besto også av planlegging og tilrettelegging. I dag er det bare Prinsesse Astrid, fru Ferner som har hoffdame.

Hoffmarskalk

Hoffmarskalken er Det Kongelige Hoffs økonomi- og administrasjonssjef.

Hoffsjef

Hoffsjefen er øverste leder og juridisk person for Det Kongelige Hoff.

Høytidelig Audiens

H.M. Kongen mottar nye ambassadører fra fremmede land som skal representere sitt land i Norge i Høytidelig Audiens. Den nye ambassadøren blir hentet i en av H.M. Kongens biler og kjørt til Slottet. Garden paraderer og H.M. Kongen tar i mot i gallauniform. Når ambassadøren har levert sitt introduksjonsbrev (akkreditiver) til H.M. Kongen, kan han begynne å fungere som ambassadør i Norge.

Kabinettssekretær

Kabinettssekretæren leder kabinettssekretariatet som er ansvarlig for DD.MM. Kongen og Dronningens program, protokoll, heraldikk og sekretariatsfunksjoner ved Det Kongelige Hoff. Kabinettssekretariatet har ansvaret for Kongeparets korrespondanse.

Kammerherre/Kammerdame

Tittelen kammerherre stammer opprinnelig fra eneveldet og ble tildelt høyt betrodde menn som gjorde tjeneste ved Hoffet og som vartet opp Kongen. Derfor fikk de nøkkel (kammernøkkel)

til Kongens mest betrodde værelser. Kammerherre/kammerdame har også oppgaver av seremoniell art. I moderne tid er kammerherre/kammerdame tittel på betrodd rådgiver for H.M. Kongen og hoffsjefen. Det er for tiden ingen tjenestegjørende kammerherre/kammerdame ved Det Kongelige Hoff.

Kammertjener

Personlig tjener for Kongefamiliens medlemmer. Kammertjeneren sørger for at de Kongeliges garderober er i orden foran store arrangement og offisielle reiser i Norge og utenlands. Kammertjenerne hjelper også til med andre gjøremål ved Det Kongelige Hushold.

Kongehuset

Det Kongelige Hus omfatter DD.MM. Kongen og Dronningen, DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen, Prinsesser og Prinser med rett til bruk av forstavelsen Kongelige Høyhet.

Kongefamilien

Den Kongelige Familie omfatter DD.MM. Kongen og Dronningens etterkommere med ektefeller som ikke regnes som del av Det Kongelige Hus. H.M. Kongens søstre og deres ektefeller regnes også som en del av Kongefamiliens øvrige medlemmer.

Lakei

Ordet stammer fra tysk/spansk. Lakei er livrékledd tjener hos høytstående person. På Slottet er det lakeiene som serverer ved Kongelige taffel og andre arrangementer i Kongefamiliens regi.Lakeiene bistår gjester som skal i audiens til H.M. Kongen.

Livré

Uniformen som benyttes av lakeier og leietjenere heter livré. Ordet stammer fra fransk.

Medaljemottakelse

Hvert år holder H.M. Kongen mottakelser på Slottet for de mange som har fått Kongens Fortjenstmedalje. Hver medaljemottaker kan ha med seg en ledsager på mottakelsen.

Orden

Ordensvesen finner man i de fleste av verdens nasjoner og utdelingen av ordener benyttes som middel for et statsoverhode til å belønne landsmenn og utlendinger for innsatser til samfunnets beste. Ordensbåndet markerer den fineste graden av en orden. For å komplettere ordensvesenet har man i mange år delt ut medaljer. I motsetning til ordenene, som ofte har en korsform, er medaljene runde. På framsiden (avers) har de som regel et bilde i relieff og på baksiden (revers) en tekst som angir medaljens formål og innehaverens navn.

Overhoffmesterinne

Overhoffmesterinnen er ”visevertinne” ved Det Kongelige Hoff. Oppgavene består i å avlaste og hjelpe Dronningen ved offisielle arrangement, og ivareta vertinnepliktene i offisiell seremoniellog selskaplig sammenheng der Kongefamiliens kvinnelige medlemmer er forhindret fra å være tilstede. Overhoffmesterinnen ved Det Kongelige Hoff har for tiden tjenestefri.

Portrettnål

Etter gammel tradisjon kan monarken skjenke sin kone, døtre, svigerdøtre og nære kvinnelige medarbeidere et spesielt hederstegn – et brystportrett. Dette regnes som egen Kongelige Husorden for damer. Ordenen kalles opp etter monarken som er avbildet. Den første dansk-norske dronning som er avbildet med sin kongelige gemalsbrystportrett var Dronning Anna Sophie, gift med Kong Frederik IV. Dronning Sonja har Kong Olavs portrettnål og H.M. Kong Haralds portrettnål. Brystportrettet omkranses av en diamantramme hengende i en sløyfe. De norske portrettnålene har sløyfe i St. Olavs Ordens bånd og bæres på venstre side.

Protokoll

Samlebetegnelse for seremoniell og formkrav i offisiell virksomhet. Protokoll stammer opprinnelig fra gresk. Se også etikette.

Rang

Offisielle verdighetsgrader som er knyttet til bestemte stillinger i samfunnet og/eller bestemte samfunnsgrupper betegnes som rang. Så lenge rangordningen ligger fast blir det ikke problem med bordplasseringen ved store Kongelige middager. Bordplasseringen skjer etter rang.

Regalier

Riksregaliene er rikets symboler på Kongens makt og verdighet. Ordet regale stammer fra latin og betyr ”kongelig”, ”som hører til en konge” eller ”verdig for en Konge”. Regalienes

viktigste funksjon var knyttet til kroningene og salvingene, der de inngikk som synlige symbol i de seremonier der Kongen mottok den ”guddommelige innvielse”. De norske Riksregaliene oppbevares i Nidarosdomen i Trondheim og ble sist brukt ved signingen av DD.MM. Kongen og Dronningen i 1991.

Seremoniell

De foreskrevne former som hører til eller består av seremonier.

Statsbesøk

Offisielt besøk av et statsoverhode hos et annet statsoverhode, kalles statsbesøk. Ved statsbesøk til Norge blir det gjestende landets statsoverhode tatt i mot av Kongeparet ved en spesiell seremoni på Slottsplassen.

Slottsforvalter

Ansvaret for den bygningsmessige drift og vedlikehold på Slottet ligger hos slottsforvalteren. Etter sammenslåingen av Slottsforvaltningen og Det Kongelige Hoff 1. januar 2002, er slottsforvalteren leder av Det Kongelige Hoffs eiendomsavdeling.

Slottsknekt

Knektene er resepsjonsvakter på Slottet. Fra gammelt av var en knekt en person som voktet en høytstående person. Slottsknektene tar i mot gjester som kommer til Det Kongelige Slott.

Slottsordonnans

Ordonnans er en militær person som har som oppgave å bringe ordrer og utføre visse tjenestefunksjoner. H.M. Kongens Garde utfører ordonnanstjenesten ved Slottet.

Sølvkammerbetjent

Ansvaret for tilsyn og ettersyn med Slottets sølvtøy er sølvkammerbetjentens.

Taffel

Ordet stammer fra tysk og betyr fornemt måltid – særlig ved fyrsters Hoff.

Taffelbetjent

Taffelbetjenten har ansvaret for at bordene ved arrangementer er dekket og har også ansvar for tilsyn og ettersyn med porselen og glass.

Kilde: Slottet