Det har i lang tid vært snakk om at den gigantiske veipakken Oslopakke 3 er betydelig underfinansiert, i den betydning at det ligger langt flere prosjekter i pakken enn det det er penger til.

Som Nettavisen skrev om i august i fjor, var det sterke krefter som derfor ønsket å skrinlegge utbygging av en ny E18 - en vei som i dag er betydelig overbelastet. I stedet skulle det prioriteres kollektivløsninger.

Problemet er at utbyggingen av veien er kostnadsberegnet til opp mot 15 milliarder kroner. Den nye veien skal tilrettelegges for kollektivtransport, og vil trolig bli en blanding av tunnel, lokkløsninger og vei i dagen.

Les også: - Folk flest blir den store taperen

Høyre garanterte før valget at E18 ikke skulle skrinlegges om de fortsatt satt med makten i Oslo, og nå har sekretariatet for Oslopakke 3 kommet frem med sitt forslag om hvordan dette kan løses.

Bompengefinansiert E18

Deres løsning er å fjerne E18 fra Oslopakke 3, men ikke skrinlegge prosjektet. I stedet skal veien bompengefinansieres utenfor pakken. Den drøye millilarden som allerede er samlet inn i Lysaker-bommen vil dermed fortsatt kunne gå til den nye veien.

Ifølge sekretariatsleder Terje Rognlien, vil det trolig bli en rekke bommer på den drøye to mil lange strekningen nye strekningen, trolig fem.

- Bakgrunnen for de beregningene vi har gjort noe, er at det rett før jul ble lagt frem en analyse som viste at det ikke var nok penger i potten. I 2012-kroner var prosjektene som lå inne økt fra 65 til 100 milliarder kroner - en økning på 35 milliarder, sier Rognlien til Nettavisen.

- Årsaken er at en del prosjekter har blitt annerledes enn en tenkte seg da pakken ble satt sammen. En del prosjekter var nok ikke helt gjennomtygd, og i tillegg har det kommet en del nye krav til byggingen. Og så er det slik at en i mange tilfeller bygger litt bedre enn det som er nødvendig når en først bygger, sier han.

Det de har sett er at hvis en skal få til en forbedret E18, så var det nødvendig å finansiere det på andre måter.

Vet ikke hvor mye det vil koste

- Er det gjort noen beregninger på hvor mye det vil koste å kjøre denne strekningen?

- Nei, vi har ikke gjort noen konkrete beregninger. Det avhenger av blant annet om staten vil være med å bidra, og det vil kreve langt mer beregninger for å si noe sikkert, sier sekretariatslederen.

Trolig fem bomstasjoner, i tillegg til bomringen

Det som er klart er at en vil begynne utbyggingen ved Lysaker, omtrent der dagens innkreving står, og jobbe seg sørvestover med åpning av parsell etter parsell.

Bomstasjonene vil komme opp en etter en, etter hvert som nye deler av E18 blir ferdigstilt. Byggingen vil trolig begynne i 2015, og hele strekningen ser de for seg at kan åpnes i 2023.

Rognlien sier at det handler om blant annet lokaltrafikken, når han sier det er urealistisk å tenke seg at bare bomstasjonen på Lysaker skal samle inn pengene på hele strekningen. Det handler også om at avkjøringen til Bergensveien E16 skjer ved Sandvika, midt på strekningen.

Øker prisen i bomringen

I tillegg til bomringen i Oslo, som trolig økes fra 26 til 30 kroner, vil det dermed trolig komme innkreving på Lysaker, Høvik, Sandvika, Asker og på fylkesgrensen til Buskerud.

Rognlien sier at bakgrunnen for at også bomringprisen økes, er igjen at Oslopakke 3-prosjektet ser ut til å bli betydelig dyrere enn tidligere antatt.

Saken er fortsatt ikke politisk vedtatt.

- Det vi har sagt er at planene for 2013-2016 må være klart innen 21. mai i år. Det handler om at det må være innspill til budsjettbehandlingen både i staten, Oslo og nabokommunene, sier Rognlien.