Gå til sidens hovedinnhold

Her må kvinner betale dobbelt så mye som menn

Kvinner er 14 prosent dyrere enn menn på livsvarig alderspensjon. På et annet område er de dobbel så dyre.

Finanstilsynet har skapt rabalder med sitt forslag om at kvinner bør betale mer for pensjonen sin enn menn, det til tross for at det, takket være høyere levealder, er dyrere å finansiere kvinners pensjon.

Som Mediehuset Nettavisens ansvarlige redaktør skriver i sin blogg:

- Finanstilsynet får kjeft av LO for å si det helt åpenbare:

– For å unngå at kvinner får mindre utbetalt i pensjon enn menn, må kvinners premieinnbetaling blir høyere, skriver Stavrum. Les hele bloggen her.

Dobbelt så høy uføretariff
Utfordringen med å lage et kjønnsnøytralt system kommer enda sterkere til syne på uføreområdet.

- Mange bedrifter tilbyr sine ansatte også uførepensjoner og her er utfordringen alvorlig mye større ettersom premien for uførepensjon for kvinnelige ansatte er over dobbelt så høy som for menn – alt annet likt, sier pensjonsekspert Birger Myhr til Nettavisen NA24.

Ifølge Myhr har kvinner over dobbelt så høy sannsynlighet for å bli ufør sammenlignet med menn.

Ingen vil ha kunder som gir tap
En bedrift som påfører en pensjons- eller forsikringsleverandør høye kostnader må betale mer enn bedrifter som påfører pensjonsleverandøren lave kostnader.

- Ingen leverandører vil ha bedriftskunder som påfører dem tap, sier Myhr.

Dersom politikerne absolutt vil ha kjønnsnøytrale systemer mener han det finnes to mulige løsninger.

- Pensjonsleverandøren kan bli pålagt å gi tilbud til bedrifter og en nøytral tredjepart, for eksempel Finanstilsynet, kan få ansvar for å bestemme prisen. Men er er ikke sikkert det er denne veien vi ønsker å gå dersom vi ønsker et fritt marked, sier Myhr.

Betaler det samme, men får lavere årlig pensjon
Når det gjelder pensjon er de innskuddsbaserte pensjonsordningene uavhengig av arbeidstakers kjønn.

- Bedriften betaler de samme for kvinner som får menn. Men en kvinnelig arbeidstaker vil få en lavere alderspensjon enn sin mannlige kollega – alt annet likt – dersom begge på pensjonstidspunktet velger en utbetalingsvarighet som samsvarer med levetidsforventningen.

Betaler 14 prosent mer for kvinner
I de ytelsesbaserte pensjonsordningene er utbetalingen livslang og ytelsens størrelse er uavhengig av kjønn.

- Følgelig må bedriftene betale en vesentlig høyere premie. omlag 14 prosent, for kvinnelige ansatte enn for mannlige.

I de nye hybride tjenestepensjonene har Banklovkommisjonen i utgangspunktet lagt til grunn at ytelsene skal være livslange, men pensjonsleverandørene har ikke adgang til å ta seg høyere betalt fra bedriftene for kvinnelige enn for mannlige ansatte.

Konkuransevridende effekter
- Slike kjønnsnøytrale tariffer er sikkert en edel målsetting, men er i praksis vanskelig å implementere uten at det får konkurransevridende effekter.

I en situasjon hvor leverandørenes kostnad (nåverdien av fremtidig utbetalingsforpliktelse) er svært forskjellig for menn og kvinner, innebærer BLKs forslag at leverandørene må fastsette like priser for begge kjønn. Altså: lik pris, men forskjellig kostnad!

- For bedrifter med like mange kvinnelige og mannlige ansatte vil innføring av kjønnsnøytrale tariffer ha liten betydning, både for bedriften selv og for leverandøren. Bedrifter i kvinnedominerte næringer vil imidlertid bli svært lite attraktive kunder for pensjonsleverandørene. De vil bli nødt til å selge et produkt til en pris som de allerede i utgangspunktet vet ikke vil dekke kostnadene. Dette tapet må leverandøren derfor fordele ut på de kundene som har en kjønnsmessig balanse. Følgelig vil de leverandørene som aksepterer å selge til bedrifter med høy kvinneandel ikke bli konkurransedyktige for «normale» bedrifter, sier Myhr.

I ytterste konsekvens kan man ende opp i en situasjon hvor det er myndighetene selv (ved Finanstilsynet) som må fastsette tariffene.

- Alle som har bestått grunnkurs i sosialøkonomi vet at slik prisdiktering er uheldig.

Fakta: Om tariffer i dagens uførepensjonsordninger i privat sektor
Mange bedrifter har uførepensjoner som del av sine tjenestepensjonsordninger. Sammenhengen mellom tariffen (premien), kjønn og alder fremgår av figuren under:

Med utgangspunkt i en person som har vært ansatt i bedriften siden fylte 37 år og som i dag er 56 år med en årsinntekt på 800.000 kr, er premien avhengig av den ansattes kjønn:

Mann: 15.000 kr pr. år

Kvinne:34.000 kr pr. år

I begge tilfelle vil årlig utbetaling ved 100 % uførhet være på drøye 250.000 kroner.

Uførepensjonen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Etter dette vil den varige uføreytelsen i folketrygden være harmonisert med prinsippene i pensjonsreformen. Den nye ytelsen kalles UFØRETRYGD og er helt annerledes enn dagens uførepensjon i forhold til beregningsgrunnlag, størrelse, beskatning etc.

Uførepensjonen i private tjenestepensjoner må tilpasses den nye uføretrygden. Forslagene til dette foreligger ikke. Det er foreløpig ikke presentert tanker om kjønnsnøytralitet her.

Kilde: Birger Myhr - pensjonseksperten.no

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken