Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn sendte tirsdag et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

- Kjernen i dette, er at måten havnene er organisert på i praksis gjør det umulig å jobbe som havnearbeider uten å være medlem av Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), sier Rotevatn til Nettavisen NA24.

Les også: Her har de verdens dyreste lunsj

- Hvorfor skal LO ha så mye makt?
Han mener det er galt at et LO-forbund skal ha så mye makt:

- Jeg mener dette er brudd på den grunnleggende organisasjonsfriheten, som skal sikre deg retten til å velge om du vil være organisert - eller ikke, forklarer Venstre-politikeren.

- I dag har én fagforening monopol på å lasse og losse. Nå har vi en stor konflikt gående, som må løses, men dette har også en prinsipiell side som er interessant, sier Rotevatn.

Les også: - Her blokkerer de arbeidet

Han følger med spørsmålet opp Bedriftsforbundets bekymring over at dette bryter med grunnleggende menneskerettigheter:

- Den rødgrønne regjeringen, ved regjeringsadvokaten, ba Europarådets sosialrettskomite om ikke å behandle saken. Jeg har bedt arbeids- og sosialministeren klargjøre hvorvidt Norge bryter med grunnleggende menneskererettighetene ved å si at man plikter å være medlem av en fagforening, sier han.

NTF har en avtale om fortrinnsrett til å uføre losse og lastearbeid fra 1973. Oslo Havn mener at NTF misbruker avtalen gjennom lange spisepauser og ved å forlange at skipene må vente til de kan stille med arbeidere før lossing og lasting kan skje.

Spørsmålet til statsråden
Her er spørsmålet som ble sendt til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) i sin helhet:

«Vil statsråden syte for at klagen mot Noreg vert handsama i Europarådets sosialrettskomité med det føremål å avklare om det ligg føre brot på organisasjonsfridomen ved norske offentlege hamner, og vil han uavhengig av dette setje inn tiltak for å sikre at organiseringa ved norske hamner er i tråd med menneskerettane? Begrunnelse

Noreg har gjennom lang tid hatt ei ordning ved offentlege hamner der den såkalla Rammeavtalen mellom NHO og LO sikrar fortrinnsrett til arbeid for registrerte hamnearbeidarar. Systemet byggjer på ILO-konvensjon nr. 137, som ikkje er innført i Noreg ved lov, men gjennom partane i arbeidslivet ved tariffavtale. Ifølgje både Bedriftsforbundet og NHO har det vist seg at det norske systemet har ført til ei organisasjonsplikt i Norsk Transportarbeidarforbund for å få fast jobb som hamnearbeidar ved dei offentlege hamnene. Denne organisasjonsplikta er no klaga inn for Europarådets sosialrettskomité som klage nr. 103/2013. Klagen byggjer på ein påstand om at Noreg bryt Den europeiske sosialpakta artikkel 5 ved ikkje å sikre organisasjonsfridomen ved dei norske hamnene, det vil seie retten til sjølv å velje fagforeining eller velje å stå utanfor fagforeiningar. Den norske regjeringsadvokaten har på Noregs vegner bede om at saka vert avvist.»

Her kan du lese klagen fra Bedriftsforbundet

- Viktig at saken ikke avvises
Advokat Nicolay Skarning i Kvale ivrer også for organisasjonsfrihet ved norske havner:

- Det er viktig at saken ikke avvises fra Europarådet slik at vi kan fremskynde arbeidet for organisasjonsfrihet ved norske havner. Regjeringsadvokatens avvisningsbrev er derfor meget beklagelig og må trekkes umiddelbart, sier advokat Nicolay Skarning i Kvale til Nettavisen NA24.

I et innlegg i Dagsavisen, anfekter Skarning at dette kan bli pinlig for Norge:

«Hvorfor opptrer så Regjeringsadvokaten som prokurator i denne saken, som bruker alle formalgrep og villedningsmanøvrer for å hindre saken fra å komme til prøving for Europarådet? Jeg tror svaret er enkelt; Saken kan bli pinlig for Norge. Dersom Europarådet skulle komme til at Norge har brutt grunnleggende menneskerettigheter blir det tyngre å reise rundt i verden å belære andre land om temaet.»

NTF: - Vi reagerer
- Vi reagerer på Rotevatns påstander om at vi få mye makt gjennom fortrinnsrettsordningen. Den er hjemlet gjennom ILO-konvensjon 137, som vi er forpliktet til å følge. Det kan følges opp via lov eller et forvaltningsorgan, og i dette tilfelle er det partene i arbeidslivet - altså NHO logistikk, Transport og NTF – som er satt til å forvalte dette, sier forbundsleder Roger Hansen til Nettavisen NA24

Han avviser at det er et absolutt krav for lasse- og lossearbeiderne å være organisert.

- Ved Oslo havn er alle organisert i NTF. Men av totalen, er det 75 prosent som er det. Blant de 25 resterende prosentene, er noen registrert i andre forbund – andre uorganisert, sier Hansen.

Forbundslederen sier det er verdt å merke seg at gjennom de siste hundre årene er det kun NTF som har jobbet for tariffavtaler for havnearbeiderne.

- Ikke rart at mange vil være medlem hos oss da, avslutter Hansen.