Gå til sidens hovedinnhold

KrFs klimatiltak

KrF vil fram til 2012 gjøre følgende:

Informasjon
* Gi støtte til informasjonsvirksomhet om klimaendringer og holdningsskapende tiltak for reduserte klimautslipp.

Klima (Fra KrFs program 2005-2009)

* Klimaforpliktelsene våre i hovedsak skal oppnås ved utslippsreduksjoner i Norge
* Norske klimautslipp i første omgang skal reduseres minst i tråd med Kyoto-avtalen, og at Norge skal være en pådriver for utvikling av nye forpliktende internasjonale avtaler med strengere og mer forpliktende utslippsreduksjoner.

Globalt
* En ny internasjonal klimaavtale for å få til et avtaleverk som går videre ut fra Kyotoavtalen.

* Starte arbeidet for internasjonale avtaler som setter punktum for produksjon av biler basert på fossilt drivstoff.

Oppvarming
* Starte utfasing av oljebasert oppvarming med full utfasing i 2015 og introdusere bruk av CO2-nøytral oppvarming i bygg.

* Gi bedre tilskudd til fjernvarmeanlegg, også til konverteringsutstyr i bygg og rørgater.

* Gi økte tilskudd til energieffektiviseringstiltak, for eksempel anskaffelse av varmepumper.

* Introdusere toveiskommunikasjon i strømmarkedet.

Fornybar energi
* Øke energifondet fra 20 til 30 mrd i 2008 for å kunne gi økt tilskudd pr kWh for blant annet vindkraft.

* Overføre godkjenning av mikro- og minikraftverk fra staten til regioner (fylker) for å få raskere utbygging.

* Inneføre energifond for investeringer i bioenergi i landbruket. Bruk av biogassanlegg på gårdsbruk til oppvarming og strøm vil både redusere utslipp av metan fra gjødsel og spare strøm.

Transport
* Øke andelen biodrivstoff gjennom påbud om 5 % innblanding og omsetning på bensinstasjoner.

* Fortsette opptrappingen av bevilgningene til jernbaneutbygging rundt storbyene.

* Starte arbeidet med nye høyhastighetsbane mellom Oslo og storbyene.

* Trappe opp de statlige belønningsmidlene til kollektivtransport-tiltak i storbyene.

* Mer av langtransport av gods over fra veg til jernbane og skip.

* Innføre en klimaavgift på alle flyreiser og at pengene går til klimatiltak i fattige land.

* Bruke avgifter til å stimulere til kjøp og bruk av miljøvennlige biler.

* Stimulere kystflåten til å erstatte oljedrift med gassdrift.

* Styrke satsingen på energieffektive kjøretøy og biler uten forbrenningsmotorer.

Olje- og gass
* Realisere CO2-fangst og lagring i gass- og kullkraftverk

* Etablere pilotanlegg for CO2-håndtering på Kårstø

* Stimulere til CO2-fangst og lagring i prosessindustrien

* Kjøpe klimakvoter i utlandet

Forskning og utvikling
* Øke bevilgningene til forskningsprogrammene Renergi og Climit

* Satse på FoU av umodne, men lovende, teknologier som flytende vindmøller til havs.

* Støtte teknologiutvikling for mer miljøvennlige motorer i skipsfarten

Forbruk og avfall
* Innføre målestandarder i økonomiske beskrivelser med utgangspunkt i livskvalitet

* Etablere ordninger for energimerking av bygg

* Sikre et forbud mot avfallsdeponi fra 2009

Lokale tiltak
* Bruke og øke det lokale handlingsrom i plan- og byggningsloven, blant annet stille krav til eiendomsutviklere om bestemte energiløsninger.

* Bygge flere sykkelveger og skape sykkelvegnett i tettbygde områder

* Redusere transportbehovet gjennom bedre logistikk og arealplanlegging

* Legge til rette for flere ladestasjoner for el-biler

* Krav om vannbåren varme med CO2-nøytral energikilder i alle nye kommunale bygg

* Flere returpunkt for avfall nær brukerne.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken