Gå til sidens hovedinnhold

LO avviser omstridt direktiv

- Regjeringen driver med etnisk EU-rensing, sier Europabevegelsens leder.

LO sa mandag et rungende nei til EUs vikarbyrådirektiv.

- LO kan ikke anbefale Stortinget å implementere vikarbyrådirektivet, sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar.

Stor usikkerhet

- Underveis i prosessen rundt vikarbyrådirektivet har usikkerheten rundt virkningen av direktivet økt. Det har vært viktig å sikre en bred forankring i forbundene for vårt standpunkt. Det har vi nå fått, sier Flåthen.

LO-lederen understreker at hvorvidt Norge skal implementere et EU-direktiv alltid vil være gjenstand for en avveining.

Reservasjonsretten er et reelt alternativ. Mange av LOs medlemsforbund har gjort vedtak om at Regjeringen må benytte reservasjonsretten, basert på usikkerhet om virkningene av å innføre vikarbyrådirektivet. Uten garantier for at någjeldende bestemmelser og de foreslåtte tiltak kan videreføres uhindret av EØS-reglene, kan heller ikke LO gi sin tilslutning til å implementere direktivet.

- Hvis regjeringen og Stortinget mot formodning går inn for at direktivet skal implementeres i norsk rett, mener LO det er viktig at direktivet implementeres under den forutsetning at vårt regime for inn- og utleie av arbeidskraft, og de tiltak som regjeringen foreslår for å sikre likebehandling, står seg, avslutter Flåthen.

Dette sjokkerer ikke Europabevegelsens leder Paal Frisvold.

- Dette er et resultat av at Stoltenberg, Støre og Giske ikke tør å fronte hvor viktig EU er for norsk økonomi og samfunn, sier Frisvold.

APs EU-bomerang

Frisvold mener dette er nok et opprør fra venstresiden i Arbeiderpartiet.

- Dette er ikke første gang. De fikk det på landsmøtet i forbindelse med postdirektivet og nå er det LOs tur å gi AP-ledelsen korreks, sier Frisvold.

- Dette er APs EU-bomerang. Stoltenberg har resignert i EU-debatten. Vi må kunne snakke om EU uten at det alltid må dreie seg om medlemsskap. Nå må vi legge til side enhver tvil om EUs viktige rolle for vår velferd slik Sejersted-rapporten slår fast, fortsetter Frisvold.

EUs vikarbyrådirektiv har som mål å gjøre det lettere for arbeidsgivere å leie inn arbeidskraft. Direktivet skal også sikre likebehandling av vikarer og fast ansatte. Fagforbundet er LOs største forbund med 320.000 medlemmer i ryggen og ønsker ikke at EUs regler for innleid arbeidskraft skal innføres i Norge.

I EU ble direktivet innført for fire år siden og fagbevegelsen i store deler av EU har ønsket direktivet velkommen. Norske fagforeninger ser annerledes på saken. De frykter mer bruk av vikarer, færre faste ansettelser og redusert makt til fagforeningene.

- Dypt useriøs
Stortingsrepresentant og arbeidspolitisk talsperson i SV, Karin Andersen, har følgende kommentarer til Frisvolds utbrudd:

- Paal Frisvold er dypt useriøs og viser klart at han ikke forstår eller bryr seg om norsk arbeidsliv. Det er lett å surre seg bort, opplyser hun til NA24.

- Vikarbyrådirektivet kan bety svekkelse av arbeidsmiljøloven og at færre får fast jobb. Når man blir nærmest religiøst opptatt av EU, slik Frisvold er, roter man seg raskt inn i et språk som blir fullstendig useriøst.

Regjeringen lar seg ikke presse

Regjeringen vil ikke la seg presse av LO til å si nei. Det slo arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) fast overfor NTB søndag.

– Vi er uenige med deler av fagbevegelsen. Det må vi leve med, sa hun.

Innad i regjeringen er imidlertid synspunktene varierende. Sosialistisk Venstreparti vil at Norge reserverer seg mot direktivet. Senterpartiet kan også komme til å trekke samme konklusjon. Dersom Ap velger å trosse regjeringspartnerne og eventuelt LO, vil partiet måtte søke flertall for direktivet på borgerlig side.

Formålet med vikarbyrådirektivet, er i følge regjeringen, å beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeid ved å sikre likebehandling mellom innleide ansatte fra vikarbyrå og ordinært ansatte, samt å legge til rette for bruk av vikarbyråer med sikte på å skape arbeidsplasser og å utvikle fleksible former for arbeid. Innenfor EU er det store forskjeller med hensyn til bruken av vikaransettelser og i vikaransattes juridiske situasjon, status og arbeidsvilkår.

For to uker siden gjennomførte en rekke fagforeninger politisk streik mot implementering av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett, skriver daglig leder Helene Tofte i Brusselkontorets Oslo-kontor.

Sikre arbeidsvilkår

«Med direktivet søker EUs 27 medlemsland å anerkjenne vikarbyråers rolle som arbeidsgivere, samt å sikre arbeidsvilkår for vikarer i Europa. Deler av det norske fagforeningsmiljøet frykter at direktivet vil resultere i økt bruk av vikarer, og at den norske arbeidsmiljøloven må endres. Det stormer rundt direktivet i Norge i disse dager. Realitetene er likevel at lovverket ble foreslått av Europakommisjonen allerede tilbake i 2002, og vedtatt av Europaparlamentet og medlemslandene i november 2008. EU konkluderte altså sin behandling av Vikarbyrådirektivet for mer enn tre år siden», skriver Tofte.

«I Europautredningens rapport som ble overlevert utenriksminister Gahr Støre 17.januar problematiseres utfordringer med å føre en aktiv norsk europapolitikk, og det hevdes at norsk påvirkningsarbeid i realiteten preges av reaktive prosesser. I lys av den pågående norske debatten om vikarbyrådirektivet, er det derfor viktig å fremheve at selv om toget for å påvirke innholdet i akkurat dette direktivet forlengst har passert, finner det akkurat nå sted en rekke andre viktige politiske diskusjoner i Brussel som vil ha stor betydning for fremtidens arbeids- og sosialpolitikk både i EU og i Norge», skriver Tofte videre.

Hun fremhever videre at Europakommisjonen før jul la frem et revisjonsforslag til direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Direktivet diskuteres nå i Europaparlamentet og Rådet, og utfallet av denne prosessen vil definere et viktig rammeverk for fremtidensutdanningskrav og mobilitet i arbeidsmarkedet for en rekke yrkesgrupper, spesielt innenfor helsesektoren.

«Videre diskuteres for øyeblikket en revisjon av arbeidstidsdirektivet mellom de sosiale parter i EU. Direktivet berører viktige spørsmål i arbeidslivspolitikken, blant annet bestemmelser om arbeidstid, rettigheter knytte til hvilende vakt, samt mer generelle hviletidsbestemmelser», skriver Tofte.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken