- Disse klimautfordringene må løses gjennom en felles dugnad der vi fra sentralt hold skal gjøre vårt, sier Sigrid Brattabø Handegard, politisk rådgiver for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i Samferdselsdepartementet. Kommunene ønsker seg flere og mer effektive virkemidler for å kunne bekjempe luftforurensningen, og det skal de få, lover hun. Forslagene varslet i løpet av vårsesjonen.

Les også: Her er byene med dårligst luftkvalitet

Ser på aktuelle tiltak
Muligheten til å innføre lavutslippssoner etter mønster fra utlandet, køprising og tidsdifferensiering av bompriser kan være aktuelle tiltak. Et annet er belønningsordninger som er et virkemiddel for å få ned privatbilismen og øke kollektivsatsingen.

- Fra departementets side skal vi ha høyt trykk på dette, og vi ønsker å gi de ansvarlige myndigheter lokalt det de trenger i verktøykassa. Dersom de er villige til å innføre også upopulære tiltak for å få ned luftforurensningen, så skal det ikke stå på regjering og storting, mener Brattabø Handegard.

- Tar utviklingen på alvor
Hun sier departementet tar den generelle økningen i nitrogendioksidutslipp og akuttsituasjonen som har vært i flere storbyer i vinter på største alvor. I vinter har for eksempel store deler av Bergens befolkning blitt eksponert for svært mye forurensning. Nivåene har vært slik at astmatikere er blitt rådet til å holde seg innendørs og borte fra de verst rammede områdene.

- Lufta må være slik at alle kan bevege seg i den. Jeg tror den situasjonen vi har sett i vinter gjør at alle ønsker å bidra til denne klimadugnaden, sier Brattabø Handegard.

Hun understreker at det først og fremst handler om langsiktig planlegging og tiltak som øker kollektivsatsingen og begrenser privatbilismen. Lokalt er arealplanleggingen viktig, påpeker hun.

Vil vri bilavgiften
- Norges astma- og allergiforbund har blinket den økte andelen dieselbiler som syndebukk når det gjelder nitrogendioksidutslippene. Er det aktuelt å se på bilavgiften?

- Vi skal ha fokus på bilavgiften for å få den i en mer miljøvennlig retning, og det arbeidet pågår nå, sier Brattabø Handegard, som ikke vil gå i detaljer om dette arbeidet.

- Hvorfor har det tatt så langt tid å komme med noe konkret om lavutslippssoner?

- Dette var noe Magnhild Meltveit Kleppa tok fatt i da hun kom inn i departementet, og det er et av de områdene der vi om kort tid vil legge fram noe, sier statsrådens rådgiver.

Frustrasjon i Bergen
I januar viste måledata at en stor del av befolkningen i Bergen ble utsatt for høy luftforurensning. Det ble satt ny rekord i høye og vedvarende nivåer av NO2.

Kommunen var raskt ute med tiltak. De trappet opp kollektivsatsingen, innførte parkeringsrestriksjoner i sentrum, utvidet ordningen med innfartsparkering og forsøkte seg med sambruksfelt – et kollektivfelt også for de som kjørte flere i bilen. I en kort periode var det også datokjøring innenfor bomringen. Halve byen måtte la bilen stå. Men da nivåene av nitrogendioksid gikk ned igjen ble tiltakene raskt avviklet. Det skjedde fredag 22. januar. Tiltakene ble avsluttet etter en samlet vurdering, het det fra kommunen.

Kommunen kunne ikke uten videre fortsette tiltakene selv om forurensningsnivåene fortsatt var høye. Tiltak som datokjøring og sambruksfelt kan ikke kommunale myndigheter på egen hånd sette ut i livet, selv om forurensningsnivået er høyt og man ønsker å være føre var. Det må akutt helsefare til, og sentrale myndigheter må inn i bildet. De ansvarlige politikerne i Bergen legger ikke skjul på frustrasjonen. Plutselig var Vestlandets hovedstad Europas mest forurensede by, men lokale myndigheter med ansvaret for det hele måtte spørre om lov til å iverksette tiltak.

- Rår ikke over virkemidlene
- Kommunen er forurensningsmyndighet når det gjelder lufta i Bergen, men vi rår ikke over alle de virkemidler og løsningene vi trenger, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling, næring og klima i Bergen kommune, til Nettavisen.

Hun peker flere eksempler der lokale myndigheter kommer til kort.

Hadde det vært opp til byrådet i Bergen hadde de for lengst innført sambruksfelt på noen av hovedferdselsårene inn til byen der ett felt er reservert kollektivtransport, drosjer og de som kjører flere i bilen. Men her er det Statens vegvesen og politiet som er beslutningsmyndighet.

- I en skuff hos statsråden
Lavutslippssoner, som er forsøkt med hell i flere europeiske byer, er et annet tiltak som kunne bidratt til mindre luftforurensning i Bergen. Lavutslippssoner betyr at det blir dyrere å kjøre gamle og forurensende dieselbiler i Bergen sentrum. Bystyret gikk inn for dette allerede i 2008, men så langt har Samferdselsdepartementet ikke gitt grønt lys.

- Forslaget har ligget i en skuff hos statsråden, til tross for gjentatte purringer, sier Iversen.

Oslo: Verst langs E18 og E6
I Oslo var det de mest trafikkbelastede områdene i byen som opplevde farlig dårlig luftkvalitet tidlig i januar. I Oslo nøyde samferdselsetaten og veivesenet seg med å oppfordre Oslo-bilister til å la bilen stå eller kjøre sammen. Den lange kuldeperioden og lite vind førte også her til økt luftforurensning. På målestasjonene ved E6 Alnabru, E6 Manglerud og E18 ved Hjortneskaia ble det målt forurensing over grenseverdiene flere ganger.

Problemene i Oslo varte ikke så lenge som i Bergen, men også i hovedstaden ble det altså målt svært mye forurensing. Nivået var også her oppe i rødt, som betyr at personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser ikke bør oppholde seg i de aktuelle områdene, videre at friske personer kan oppleve ubehag og at sensitive personer helt bør holde seg unna de utsatte områdene.

- Oslo-lufta ikke helsefarlig
Jøran Kallmyr (Frp), byråd med ansvar for samferdsel, miljø og næring i Oslo kommune, understreker at situasjonen i januar var spesiell.

- Det er ikke riktig å si at Oslo-lufta er helsefarlig. Dette var en spesiell situasjon som oppsto på grunn av klimatiske forhold, og vi gikk over grensene i en kort periode. Det er også viktig å huske at de nivåene som er målt ikke gjelder hele Oslo. Vi har noen veldig få steder som er problematiske, sier Kallmyr og peker på E18 og Hjortneskaia.

Ønsker statlig drahjelp
Kallmyr er likevel klar over at EUs grenseverdier er bindende og lover å jobbe for at disse grensene skal overholdes. Målrettede tiltak lokalt og statlig drahjelp i avgiftspolitikken er det som skal til, mener han. Fra statlige myndigheter ønsker han seg premiering av biogass som drivstoff og en avgiftspolitikk som gjør at folk bytter ut gamle biler med nye og mer miljøvennlige.

- Hvilke tiltak setter dere inn lokalt?

-Vi har sett i verk en rekke tiltak allerede. Kollektivtiltak, piggdekkavgift, vasking av veier, der også veivesenet gjør en veldig god jobb, og nedsatt hastighet er eksempler på det. Tiltakene for å bedre kollektivtrafikken har gjort at andelen som tar buss, trikk og bane har økt med 20 prosent de siste årene. I Oslo er det nå 80 prosent som bruker et av kollektivtilbudene til jobben. Framover kan vi blant annet love økt frekvens på flere linjer, sier han.

Kallmyr nevner også innføring av ny dieselteknikk på bussene og miljøtunneler som ligger i Oslopakke 3.

Ber regjeringen redusere nybilavgiften
- Hva vil dere at statlige myndigheter skal gjøre?

- De må sørge for at togene går når de skal, slik at folk ikke velger bil framfor tog, og de kan redusere nybilavgiften slik at bilparken blir nyere og forurenser mindre .

- Hva med å innføre såkalte lavutslippssoner i Oslo slik at det blir dyrt å kjøre store og forurensende dieselbiler?

- Det er ett tiltak vi har tatt opp med sentrale myndigheter, men husk at Oslo er Norges største veikryss og at en del av trafikken skal gjennom hovedstaden uansett. Det går an å innføre slike lavutslippssoner i sentrum, men det spørs om dette er tiltaket som vil få ned utslippene for eksempel på E18.

Kallmyr sier Oslo kommune jobber målrettet og langsiktig for å få ned luftforurensningen i byen.

- Med de rette tiltakene skal vi klare å holde oss under EUs grenseverdier, selv med slike værforhold, sier han.