Gå til sidens hovedinnhold

Millionsmell for Fokus Bank

Får hard kritikk i fersk dom etter å ha solgt fiaskoinvesteringer.

Fokus Bank er dømt til å betale tilbake tapet til 12 investorer som totalt investerte 29,5 millioner kroner i et eksotisk investeringsprodukt banken markedsførte i 2007. Blant dem som får tilbake penger, såfremt dommen blir stående, er det både privatpersoner, en barnehage og et idrettslag.

Under finanskrisen høsten 2008 utviklet investeringen seg katastrofalt, og investorene tapte nær 90 prosent av investeringen.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at Fokus Bank har brutt kravet om god forretningsskikk i verdipapirhandelloven, slik den var på det aktuelle tidspunktet, i tillegg til at det foreligger en mangel etter kjøpsloven.

Dette begrunnes med dårlig informasjon om produktet, som gikk under navnet Senior Bank Loan Linked Note 1 2007-2010.

Hver note bestod av en egenkapitalandel og tre låneander, som så var investert i et underliggende fond. Dette fondet investerte i andeler i rundt 350 lån utstedt til amerikanske foretak som ikke hadde topp kredittverdighet.

Alle vant ikke frem
Dommen er likevel ikke et totalt nederlag for Fokus Bank, for 17 av saksøkerne får ikke medhold fordi de har reklamert for sent. Denne gruppen består jevnt over av større investorer enn den gruppen som vant, blant annet den kjente Schibsted-arvingen og investoren Einar Nagell-Erichsen.

Uansett vil Fokus Bank anke dommen. Det opplyser informasjonssjef Bjørn Langli, ifølge Dagbladet.no. Han mener dommen inneholder faktafeil, og dessuten setter for høye krav til bankens informasjonsplikt.

For dårlig informasjon
Retten mener banken i sin informasjon har lagt for stor vekt på kredittrisikoen i det underliggende fondet, og for liten på kursrisikoen for noten, som var giret opp med lånefinansiering.

I dommen påpekes det også at det siste er spesielt viktig siden investorene ikke stod fritt til å bli sittende gjennom en dårlig periode. Produktet forfalt høsten 2010, og kunne dessuten terminieres dersom verdien av noten falt under 20 prosent, noe som også skjedde.

Informasjonen fra Fokus Bank beskrives som «påfallende og kritikkverdig». Retten mener noten er solgt som et lavrisikoprodukt, og stiller seg kritisk til dette. « Etisk dreier det seg om hvordan et verdipapir som under gitte, om enn lite sannsynlige, omstendigheter kan gå tapt i sin helhet, overhodet kan selges som et lavrisikoprodukt», heter det.

Banken kritiseres også for å rosemale forventet avkastning ved å bruke historikk fra en positiv periode i finansmarkedet.

«Poenget her kan illustreres med hvor galt det ville være å benytte observasjoner av dagtemperaturer i sommermånedene til å spå om gjennomsnittlige helårs dagtemperaturer og de daglige temperaturvariasjoner over året, og enda galere ville det være å bruke de observerte sommertemperaturer til å spå om temperaturen i vintermånedene», heter det i dommen.

I tillegg tviler retten på at rådgiverne i Fokus Bank selv har forstått produktet de solgte, selv ikke etter at kursen falt kraftig høsten 2008.

Kommentarer til denne saken