- Er det riktig skatt eller høyest skatt som er målet for Skattedirektoratet? spør Rolf Lothe, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen.

Lothe peker blant annet på at ordlyden i Skatteetatens publikasjon «Skatteetatens strategier 2010 - 2015».

- Her er det ikke uttalt at målet er å fastsette riktig skatt. I stedet uttales det at "Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere fellesskapet". Hvis siktepunktet i den enkelte sak er å sikre inntekter for å finansiere fellesskapet, kan det bære galt av sted, sier Lothe.

Får mange eksempler fra medlemmer
Han har flere eksempler fra medlemmer som kan tyde på at Skatteetaten er opptatt av mest mulig skatt, og ikke riktigst mulig skatt.

- En av våre medlemmer ble ilagt tilleggsskatt med 50.000 kroner fordi han ikke hadde korrigert manglende opplysninger i selvangivelsen. Opplysningssvikten i hans selvangivelse skyldtes en rekke uheldige omstendigheter. Kort fortalt hadde arbeidsgiver innberettet lønnsinntekten tidsnok til at den kom med ved ligningen, men for sent til at den kom med i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Selvangivelsen som skattyter ikke leverte ble derfor feil, og i utgangspunktet skal det da ilegges tilleggsskatt med 30 prosent, noe som også ble gjort, forklarer Lothe.

Har du blitt ilagt for mye skatt og senere fått den redusert gjennom klage eller rettssak? Tips oss.

Unnskyldelig forhold
Men ifølge Skatteloven skal tilleggsskatt ikke ilegges når skattyters opplysningssvikt skyldes unnskyldelige forhold.

- I klagen fremholdt skattyter derfor at hans villfarelse måtte være unnskyldelig: Han kunne klart nok ikke lastes for ikke å ha mottatt selvangivelsen, og hans villfarelse skyldtes nettopp dette. I tillegg hadde han all grunn til å tro at opplysningene om hans lønnsinntekt stemte - lønns- og trekkoppgaven hadde jo vært korrekt, sier Lothe.

Sto på sitt
Skattemyndighetene var likevel ikke til å rikke. De til grunn at han med klar sannsynlighetsovervekt kunne lastes for opplysningssvikten fordi han ikke etterlyste selvangivelsen.

- Vurderingene skattekontoret gjør i denne saken bidrar klart nok til "å sikre inntekter for å finansiere fellesskapet" - i dette tilfellet nesten 50.000 kroner i tilleggsskatt fra en vanlig lønnsmottaker. Jeg opplever imidlertid vurderingene som klart for strenge. Og spørsmålet som reiser seg er om det er utydelige eller manglende signaler fra ledelsen i Skattedirektoratet som er årsaken, sier Lothe.

Følger ikke opp instruksjoner
Ifølge Lothe har Finansdepartementet og Stortinget i lengre tid gitt signaler om at unnskyldningsgrunnene skal benyttes mer.

- Eksempler fra våre medlemmer viser at skattemyndighetene tydeligvis ikke klarer å følge opp departementets intensjoner, mener Lothe.

Ilegger riktig skatt
Avdelingsdirektør i Skatteetatens rettsavdeling Skattedirektør Sven Rune Greni reagerer på Lothes utsagn.

- Skatteetatens samfunnsoppdrag er å fastsette riktig skatt ut fra de regler Stortinget til enhver tid har vedtatt, og at saksbehandlingen bygger på dette. Det vil være ulike agendaer i samfunnsdebatten om skattenivå og korrekt skatt. For oss er riktig skatt resultatet av korrekt rettsanvendelse og riktig oppfølging av de reglene politikerne har vedtatt, sier Greni til NA24.

Han opplyser at av cirka fire millioner skattytere er det mindre enn 0,1 prosent som årlig finner grunnlag for å klage til skatteklagenemnda. Årlig reises mellom 100 og 150 søksmål i skattesaker, og i cirka to tredjedeler av de saker som pådømmes fastholdes ligningsvedtakene

- Resultatene fra ligningsbehandling viser at kvaliteten på fastsettelsene er gode, og gir intet holdepunkt for at Skatteetaten jobber etter et prinsipp om maksimal skatt, sier Greni.

Blir bedre av skattedebatt
Han innrømmer at etaten kan gjøre feil.

- Vi vet at vi kan gjøre feil, og arbeider kontinuerlig med kompetansebygging og kvalitetssikring. Av og til blir det likevel avdekket uheldige forhold, blant annet gjennom pressen. De sakene og den debatten tåler vi og jeg vil hevde at Skatteetaten blir bedre av slike debatter, sier Greni.