Pensjonsøkonom Kristin Myrmo i Sparebank 1 Gruppen kommer med en kombinert advarsel til dagens unge samt en oppfordring til myndigheter om å opprette flere gunstige former for pensjonssparing med skattefradrag.

- Dagens 60 åringer har knapt behøvd å sette av penger til egen pensjon. Boligmarkedet, gode pensjoner fra jobben og Folketrygden har gjort det for dem godt hjulpet av skattereglene. De unge i dag derimot må regne med å både jobbe lenger og spare mer til egen pensjon enn dagens 60 åringer, sier Myrmo til Nettavisen NA24.

Må jobbe til de minst er 71 år
Myrmo peker på at pensjonsreformen i folketrygden og forslaget til endringer i ansattes tjenestepensjoner medfører at yngre får lavere pensjoner enn tidligere generasjoner.

- Dagens unge må regne med å jobbe til de er rundt 71 eller eldre år for å få samme pensjonsnivå som dagens pensjonister. En kan ikke ta det for gitt at arbeidsgiver gir alle anledning til det og da må en ha egne midler eller regne med en stor reduksjon i levestandard, sier Myrmo.

Den beste spareformen uoppnåelig
Hun er bekymret over at galopperende boligpriser og strengere krav fra bankene har gjort Inngangsbilletten til pensjonssparing i bolig uoppnåelig for en stor del av dagens unge.

- Når vi vet at de unge får lavere pensjoner enn dagens pensjonister og må spare mer selv, virker det urimelig at det ikke finnes andre skattesubsidierte spareprodukter som er lettere tilgjengelig enn boligmarkedet, sier Myrmo.

Vil ha pensjonssparing i aksjer med skattefradrag
Hun mener skattefradrag for sparing til pensjon burde vært uavhengig av hvilke spesifikke produkter en sparte i og ikke som idag hvor kjøp av bolig eller et bestemt pensjonsprodukt gir fradrag.

- Skattefradrag til pensjonssparing i for eksempel aksjefond må være lurt både av hensyn til boligmarkedet og de unge i dag som må spare seg ihjel til egen pensjon eller jobbe til de dør, sier pensjonsøkonomen.

IPA er blitt ulønnsomt
Ifølge Myrmo kokte sparing til pensjon med skattefradrag bort i kålen under Pensjonsreformen.

- Dagens eneste pensjonsspareordning med skattefradrag, IPA, er svært lite gunstig etter endring av skattereglene for pensjon i 2011. Du kan risikere å få høyere skatt på utbetalingen som pensjonist enn fradraget for innbetalingen. Da er det kun bolig som gjenstår som skattemessig gunstig pensjonssparing, sier pensjonsøkonomen.

Maks årlig innskudd i dagens IPS-ordning er 15.000 kroner i året.

- Dette gir et skattefradrag på 4.200 kroner, men spises opp av en marginalskatt på 40 prosent, eller 6000 kroner av de 15.000, når utbetaling skjer. Dette i sterkt kontrast til skattefradraget folk med boliglån nyter godt av. Et boliglån på én million kroner med fire prosent rente gir et skattefradrag på 11.200 kroner årlig, sier Myrmo.

Godt forslag fra Banklovkommisjonen
Ifølge Myrmo har dette faktum ført til at mange nordmenn sparer til pensjon ikke bare i egen bolig, men også i bolig nummer to og tre.

Banklovkommisjonen, som har høringsfrist i april 2013, har foreslått bedre muligheter for skattemessig gunstig sparing til pensjon for de ansatte via bedriftens tjenestepensjoner.

- Dette kan være en gyllen mulighet for de ansatte fordi de sparer skatt på det beløpet som går til pensjonsinnskudd, sier Myrmo.

Fakta
Banklovkommisjonen foreslår at det skal blir lettere for de ansatte å spare til pensjon via bedriftens tjenestepensjonsforsikring også i privat sektor. Denne muligheten finnes i dag men har ikke stor utbredelse i privat sektor fordi loven krever at alle ansatte må være med og fordi skattereglene ikke er så gunstige for dette i dag. Banklovkommisjonen forslår endring slik at det nå krever at kun 2/3 av de ansatte må være med innføring av pensjonsinnskudd. Alle som begynner i bedriften etter at pensjonsinnskudd er innført må så være med på dette og det vil bli en del av arbeidskontrakten.

Fakta om tjenestepensjon i privat sektor – skatteregler og banklov
* Tjenestepensjon i privat sektor gir bedriften skattefradrag og de ansatte får ikke formueskatt eller skattes for fordel vunnet ved arbeid av innbetalingene. For å få skattefradrag må bedriftens tjenestepensjon følger bestemmelsene i Pensjonslovene.

* Hovedregelen er at bedriftens pensjonsordning for de ansatte må være en felles pensjonsordning med samme regler for alle i bedriften, en såkalt kollektiv pensjonsforsikring. Pensjonslovene gir dog mulighet for høyere prosentvis innbetaling for lønn mellom 6 og 12 G i dag eller 7,1 og 12 G i det nye forslaget.

* Enkeltpersoner kan ikke forhandle seg fram til bedre rettigheter i disse pensjonsordningene. Individuelle pensjonsbehov som bedriften ønsker å betale for den ansatte må løses i andre pensjons og spareprodukter enn bedriftens kollektive pensjonsordning.

* Banklovkommisjonen har på vegne av regjeringen utredet og kommet med forslag til endringer i pensjonslovene for pensjonsordninger i bedrifter. Forslaget er nå på offentlig høring i 3 måneder til april 2013.