SSB la torsdag frem tall som viser at Norges totale helseutgifter i fjor var på i overkant av 288 milliarder kroner i fjor - noe som er 9,6 prosent av BNP.

I praksis betyr det at det koster 56.700 kroner per innbygger per år å ha et helsevesen.

Det offentlige finansierer 85,5 prosent av disse utgiftene.

Sammenlignet med i fjor var økningene på 2,4 prosent, noe som er vesentlig mer enn de siste årene, og økningen har vært på rundt 20 prosent på ti år.

Løpende kostnader

SSB melder at av 288 milliarder kroner, var 15 milliarder rene investeringer, mens resten er rene utgifter. I stor grad er utgiftene relatert til lønnsutgifter, og det er omtrent 283.000 årsverk involvert i det SSB definerer som helse.

Det er «Medisinsk behandling og rehabilitering» som er den klart største utgiftsposten i Helse-Norge, noe som inkluderer sykehusene, mens pleie og omsorg tar en stadig større del av kaken.

Økt pengebruk

SSB melder at Norge ligger akkurat på snittet av OECD-landene når det kommer til helseutgiftenes andel av BNP. Med 9,6 prosent er det en økning på 0,3 prosentpoeng fra i fjor.

Tallet er derimot ikke direkte sammenlignbare med andre land. Norge har en betydelig andel av BNP som er relatert til offshore-virksomhet, og om en ekskluderer oljen fra regnskapet, bruker Norge 12,4 prosent av BNP av Faslands-Norge på helseutgifter. Dette er av de aller høyeste i OECD.

Hva er inkludert i tallene?
Utgiftene til helseformål omfatter alle utgifter, både private og offentlige, som går til forbruk eller investeringer i helsetjenester med videre. Utgiftene kan finansieres både av offentlige og private kilder, inklusive husholdningene. Som helseutgifter regnes eksempelvis husholdningenes kjøp av briller og ortopedisk utstyr, legemidler, tannhelsetjenester, legetjenester med videre. Også offentlige utgifter til helseforebyggende tiltak og administrasjon av helsetjenester er inkludert. Helseutgiftene omfatter også deler av utgiftene til pleie- og omsorgsformål. Ifølge de internasjonale retningslinjene skal dette gjelde den delen av pleie- og omsorgsutgiftene som kan spesifiseres som helserelaterte.
(Kilde: SSB)