(iBergen.no) Den beryktede gjenglederen for både A-gjengen og Young Guns i Oslo, rømte fra permisjon i Bergen fengsel 5. november 2005. I fire måneder var han på rømmen over hele verden, men ble til slutt pågrepet av politiet og tilbakeført til fengselet.

Der ble han satt på en avdeling med strengere sikkerhetsnivå enn den han var på før rømningen.

Nok straff
I Bergen tingrett ble han i april dømt til 28 dager fengsel for flukten, men anket dommen videre til Gulating lagmannsrett. Årsaken var at han mente han allerede hadde fått tilstrekkelig straff i fengselet etter han kom tilbake.

«(...) Tiltalte har som følge av uteblivelsen måttet tåle dårligere soningsforhold og isolat, permisjonskarantene og nektelse av prøveløslatelse.» påsto han i anken, og forlangte at dommen fra tingretten ble opphevet.

Men påtalemyndigheten viste til at innsetting på en tøffere avdeling er vanlig etter rømning. Det er også avslag på søknader om prøveløslatelse.

Norges farligste
Shahid Rasool ble i 2002 dømt til tolv års fengsel i Høyesterett for til sammen 103 tilfeller av blant annet vold, ran og frihetsberøvelse. På 1990-tallet ble han omtalt som «Norges farligste mann». Han har sonet straffen i Bergen fengsel siden 2004, og er nå overført til Skien fengsel.

Lagmannsretten sa seg enig med påtalemyndigheten, som ikke mente de strengere soningsforholdene kunne ansees som straff.

Ti dager mindre
«Lagmannsretten stiller seg tvilende til om overføringen til avdeling A i det hele kan betegnes som en disiplinærreaksjon, eller som en sanksjon fra fengselets side (...) Det er ikke bevismessig grunnlag for å likestille Rasools soningsforhold på avdeling A med reaksjonene nevnt i straffegjennomføringsloven § 40 andre ledd bokstav d), eller for å anse det som en sanksjon fra fengselets side.» heter det i dommen.

Rasool fikk likevel redusert straffen med ti dager, fordi rømningen hadde fått «følbare konsekvenser» for ham.

Les flere nyheter på iBergen.no