Gå til sidens hovedinnhold

Norskpakistanere slipper - nordmenn må betale

Etnisk norske pensjonister i utlandet opprørt over regjeringens skattepolitikk.

Norske pensjonister i flere land er opprørt over måten regjeringen praktiserer skattereglene og får støtte av både Høyre og Frps skattepolitiske talsmenn Gunnar Gundersen (H) og Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Kildeskatt på pensjonen til utflyttede pensjonister ble innført under Kristin Halvorsen til tross for mange advarsler fra opposisjonen om at skatten ikke var godt nok utredet.

Noen slipper - noen må betale
- Det er ren bingo om du må betale skatten eller ikke. Alt avhenger av hvilket land du flytter til. I noen land slipper du, i andre land må du betale. I tillegg praktiseres regelverket feil da Finansdepartementet og Skatteetaten ikke tar hensyn til skatteavtalene Norge har med mange land, sier leder av den globale organisasjonen for utflyttede pensjonister Noralliansen Jakup Skamsar til Nettavisen NA24. Skamsar har selv flere års praksis fra jobb som ligningsfunskjonær ved Oslo ligningskontor.

Han fremhever at norske pensjonister i Thailand blir trukket kildeskatt, mens norsk-pakistanere som har flyttet tilbake til hjemlandet ikke trekkes kildeskatt i Pakistan.

Etterlyser likhetsprinsippet
I Thailand tvinges norske pensjonister til å betale skatt, selv om Thailand ikke krever skatt av pensjonister fra utlandet.

- Norske pensjonister i Thailand må dokumentere at de har betalt skatt i Thailand for å slippe å betale kildeskatt til Norge. Et krav som ikke gjelder norskpakistanere i Pakistan, som dermed helt slipper å betale kildeskatt. Hvor er det blitt av likhetsprinsippet i norsk skattelov, spør leder av den globale norske organisasjonen Emigrant 1, Jan Eiliv Mehus.

- Flytting skal ikke straffes
Ifølge Mehus bryter også kildeskatten med grunnleggende menneskerettigheter.

- Det kan ikke, og skal ikke, være økonomisk straffbart å flytte fra Norge, sier han.

Mener Norge bryter skatteavtaler
Skamsar mener Norge, ved Finansdepartementet og Skatteetaten, bryter skatteavtalene Norge har med mange land i verden.

- Utenlandspensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter, blir avkortet med cirka 500 millioner kroner hvert år og tilsvarende beløp blir unndratt beskatning i bostedslandet ved at Skatteetaten praktiserer den såkalte fireårsregelen for skattemessig utvandring og kildeskatt på pensjon feil og i strid med juridiske bindende bilaterale skatteavtaler Stortinget har ratifisert. Praktiseringen bryter også med internasjonale konvensjoner, avtaler og folkerettslige prinsipper i Wienkonvensjonen, mener Skamsar.

183-dagers regel
Et sentralt punkt i skatteavtalene Norge har med mange land er at beskatningsretten tilfaller bostedslandet dersom personen oppholder seg i landet mer enn 183 dager per år.

- Det betyr at norske pensjonister i for eksempel Thailand skal skatte til Thailand. Bostedslandet har beskatningsretten både for private og offentlig pensjoner ifølge Skatteavtalens artikkel 18. Men Thailands krever kun skatt av utenlandske pensjonister for den pensjon som innføres til Thailand, sier Skamsar.

For å slippe kildeskatten sier Finansdepartementet og Skatteetaten at du må dokumentere at du har betalt skatt til Thailand. Norge tvinger altså nordmenn til å betale en skatt til Thailand som ikke finnes.

- Men skatteetaten har kun hjemmel til å kreve å få dokumenter hvor mye du har oppgitt til beskatning i Thailand - ikke om eller hvor mye skatt du har betalt, sier Skamsar.

Nordmenn må flytte hjem med hele familien
Han peker på et annet paradoks med regjeringens skattepolitikk.

- Norske pensjonister med lave og midlere pensjoner bosatt i Norge slipper å betale skatt, grunnet lavt inntektsnivå. En norsk pensjonist i Thailand med samme pensjonsstørrelser tvinges til enten å betale kildeskatt til Norge uten å få noe tilbake for denne skatten, eller skatte til Thailand. Heller ikke Thailand yter noe i tilbake til norske pensjonister for skatten som de mottar. Forstå det den som kan, sier Skamsar.

Tidligere leder av Emigrant1, Arthur Sandberg, forteller at den rødgrønne regjeringens kildeskatt har ført til dramatiske konsekvenser for mange.

- Kildeskatten har gjort at mange norske pensjonister i Thailand har kommet under inntektsbehovet i Thailand, og er derfor blitt tvunget til å ta med seg sin thailandske kone og barn og flytte hjem til Norge. Det er nesten unødvendig å fortelle at det er den norske stat som må betale reisen til Norge. I Norge blir de totalt avhengig av sosial hjelp fra NAV for å overleve. Hvor er den samfunnsmessige gevinsten i dette? For pensjonister som bor i «Smilets Land» øker den private forsikringspremien for hvert år, noe som gjør at slik forsikring blir umulig å betale med lave og middels pensjoner. I praksis betyr kildeskatten at de ikke lenger har råd til livsviktig medisinsk behandling i Thailand. Eksempler på det siste har jeg dessverre sett på nært hold flere ganger, sier Sandberg.

Han stiller også et stort spørsmålstegn ved Finansdepartementets og Skatteetatens prioriteringer.

- Hva er årsaken til Finansdepartementet bruker så mye tid og krefter i Thailand hvor det tilsammen er 620 pensjonister som dette gjelder? På etisk grunnlag stiller jeg store spørsmålstegn ved det som kalles «utveksling av informasjoner» med thailandske skattemyndigheter. Jeg har forståelse for arbeidet som Finansdepartementet bedriver overfor andre stater når det gjelder reelle skatteflyktninger, kall dem gjerne "kakser", men NAV og Skatt Nord har 100 prosnet oversikt over pensjonene til eldre og uføre som av helsemessige eller sosiale grunner har valgt bedre klima og enklere kår utenlands, sier Sandberg.

Uhåndterlige dokumentasjonskrav
Ola Slagstad er utenlandspensjonist i Tyskland.

- Norske pensjonister i flere land, blant annet her i Tyskland, må to ganger i året i hele levetiden sende omfattende dokumentasjoner og selvangivelse til den norske skatteetatat for å unngå å bli trukket kildeskatt etter skatteavtalen mellom Norge og Tyskland. Dersom dokumentasjonene ikke har riktig form, selvangivelsen ikke blir riktig manuelt korrigert etc., blir sendt innen frister som kreves eller pensjonisten helsemessig ikke er i stand til å få sendt disse dokumentasjoner blir pensjonisten avkrevd automatisk 15 prosent kildeskatt, som da er et brudd på skatteavtalen. Hvorfor disse årlige og livslange krav som på et eller annet tidspunkt i aldringsprosessen av pensjonisten fører til at kildeskatt urettmessig blir trukket i tillegg til pensjonistens skatt til bostedslandet. Burde ikke et engangs krav være nok?, spør Slagstad.

Vil avskaffe kildeskatten
Frps skattepolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde gir utenlandspensjonistene full støtte og vil avskaffe kildeskatten jo før jo heller.

- Regjeringen begrunnelse for å innføre kildeskatt på pensjoner er at pensjoner blir delfinansiert av det offentlige gjennom statens tilskudd til folketrygden og gjennom inntektsfradrag knyttet til pensjonssparing og pensjonsutbetalinger. Regjeringen hevder da at det blir likebehandling sammenlignet med norske pensjonister som betaler skatt av sin pensjon her i Norge. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Pensjon er først og fremst en opptjent rettighet, som staten kun i liten har bidratt til, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen NA24.

- Reglene er alt for strenge
Han peker videre på noe regjeringen så langt ikke har tatt hensyn til.

- Nordmenn som velger å tilbringe sin pensjonisttilværelse i eksempelvis Thailand belaster ikke det norske velferdssystemet. Når de blir tvunget til å skatte til Norge så betaler de for noe de hverken bruker eller har bedt om. Det er urimelig. De fleste pensjonistene dette gjelder emigrerer til varmere og strøk, noe som bidrar til at helsa holder lenger, noe som selvfølgelig bare er positivt, sier han.

Tybring-Gjedde mener kravet om kildeskatt på norske pensjonister i utlandet bør opphøre.

- Norge bør kun kreve skatt av personer som er bosatt i Norge. De skattemessige utflyttingsreglene er altfor strenge. Man er i dag skattepliktig til Norge utflyttingsåret pluss de tre påfølgende inntektsår. Dersom myndighetene i Thailand ikke ser behov for å skattlegge norske pensjonister bosatt i landet, så er dette ikke noe norske myndigheter bør blande seg opp i, sier Tybring-Gjedde.

- Arbeiderpartiet har i lang tid bidratt til og lagt til rette for de kulturelle omveltningene i samfunnet. Norske pensjonisters bosetting i varmere land er en del av disse endringene. Da må regelverket justeres parallelt, sier han.

Høyres skattepolitiske talsmann Gunnar Gundersen deler Tybring-Gjeddes bekymringer.

- Høyre advarte i flere omganger mot kildeskatten for pensjoner som i 2009 ble lagt fram av daværende finansminister Kristin Halvorsen. Vi gjorde regjeringen oppmerksom på flere av utslagene som kommer fram av dagens artikkel i Nettavisen NA24. Vi mente hele forslaget var for dårlig utredet og ønsket å sende hele saken tilbake til regjeringen. I ettertid har vi stilt spørsmål knyttet til utslag av kildeskatten og påstander som har dukket opp flere ganger, men med negativt resultat med hensyn til å få regjeringen til å ta tak i utfordringene, sier Gundersen.

Opposisjonspartienes merknad fra 2009 kan du lese her.

Stiller spørsmål ved forskjellsbehandlingen
Redaktør Dag Ekeberg i avisen Thailands Tidende mener norske myndigheters opptreden er besynderlig.

- Regjeringen har de siste årene brukt mye energi på å se til at norske pensjonister og trygdemottakere i Thailand betaler skatt. Enten skal det betales kildeskatt til Norge eller ordinær skatt til Thailand. Norge er blitt et lokalt verdenspoliti for Sørøst-Asia. De ønsker å påse at Thailand ikke går glipp av skattekroner fra norske pensjonister, selv om Thailand aldri har ytret noe ønske om å skattlegge utenlandske pensjonister, sier Ekeberg.

Han mener hykleriet i regjeringens spill blir avslørt når regjeringen på spørsmål fra Fremskrittspartiet innrømmer at de ikke har noen planer om å starte reforhandling av skatteavtalen med Pakistan.

- Regjeringen mener tydeligvis det er uproblematisk at det er en forskjellsbehandlingen mellom etniske nordmenn og innvandrere. Hvorfor er disse skatteavtalene blitt forskjellige? Det er det ingen som vet. Det sitter altså byråkrater utenfor allmennhetens søkelys og formulerer slike skatteavtaler. Vi vil vite hvorfor de har formulert ulike avtaler med Pakistan og Norge. Og ikke kom og skyld på den andre avtaleparten. Vi tror Norge som et rikt vestlig land stort sett får det som de vil når slike avtaler forhandles, sier Ekeberg.

Finansdepartementet har foreløpig ikke svart på noen av Nettavisen NA24s henvendelser onsdag.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken