Et nytt år er som vanlig også et nytt skatteår. Som vanlig er de fleste satsene for skatter og avgifter justert i tråd med forventet pris eller lønnsvekst. Disse endringene er rutinemessig endringer i tråd med forventet pris og eller lønnsvekst. Tallene innbakes automatisk i skatteoppgjøret ditt.

Et eksempel er oppjusteringen av innslagspunktet for første trinn i toppskatten. Innslagspunktet økes i 2011 til 471.200 kroner fra 456.400 kroner i 2010. Du kan altså tjene 14.800 kroner mer i 2011 enn i 2010 og likevel slippe å skatte ni prosent ekstra av beløpet. Oppjusteringen er i tråd med Statistisk sentralbyrås (SSB) anslag for lønnsvekst i år, noe som i prinsippet skal sørge for at ikke flere nordmenn må betale toppskatt.

Alle de nye satsene finne du her

Medansvar for håndtverkerens skatt
Én av de viktigste endringene i skatteesystemet er nye regler for kontant betaling av håndtverkertjenester.

Kjøper du tjenester fra en næringsdrivende for over 10.000 kroner i kontanter, kan du med virkning fra 1. januar 2011 bli gjort medansvarlig hvis den næringsdrivende unndrar skatt og avgifter. Det betyr at du risikerer å måtte betale skatt og avgift som den næringsdrivende skulle betalt.

Hvis det kan bevises at kjøper bevisst har medvirket til unndragelse av skatter og avgifter, kan kjøper straffes for medvirkning til svart arbeid. Både den som tilbyr og den som kjøper svarte tjenester kan i alvorlige tilfeller risikere å bli tatt for overtredelse av straffebestemmelser i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og straffeloven. Dersom du blir tatt for medvirkning til svart arbeid kan du i verste fall bli dømt til fengsel

Unngå kontant betaling på beløp over 10.000 kroner
Regelverket sier at du er ansvarlig selv om du ikke visste at den du kjøpte tjenesten av hadde til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift. Med andre ord kan du bli stilt til ansvar selv om du med de beste hensikter har bedt om kvittering for arbeidet.

Det utslagsgivende for om du blir medansvarlig er om du har betalt kontant for tjenesten. Betaler du via bank er du «sikker». Du har kun medansvar når du som privatperson kjøper tjenesten for mer enn 10.000 kroner og betalingen skjer kontant. Du unngår medansvar når du betaler via bank (kort, nettbank, giro eller tilsvarende). Når du betaler via bank, bidrar du også til å innskrenke handlingsrommet for de useriøse aktørene i markedet

Risikerer fengsel
I april 2010 bestemte Høyesterett at en Stavanger-mann (43) må sone 21 dager for kjøp av svart arbeid til en verdi av 326.000 kroner. Det er første gang at noen blir straffet med fengsel.

Skattedirektør Svein Kristensen mener dommen er en vekker for folk flest og at den vil bidra til mindre kjøp og salg av svarte tjenester.

Les mer her: Fengsel etter å ha kjøpt svart arbeid

Nye skatteregler for pensjonsinntekt
Den største endringen er det pensjonistene som må gjennom. Innføringen av ny pensjonistskatt vil endre pensjonisttilværelsen for ganske mange. Veldig mange vil oppleve at de slipper unna med mindre i skatt. Skattebegrensningsregelen fjernes for alderspensjonister, men erstattes med et eget fradrag som gjør at de med lav pensjon kommer langt bedre ut enn før. Samtidig gjør reglene det lettere - og gunstigere - å jobbe ved siden av å motta pensjon.

Ifølge Skattebetaleren.no er det imidlertid mange pensjonister som må belage seg på langt høyere skatt. Beregninger viser at pensjonister med over 350.000 i årlig brutto pensjon må belage seg på å betale mer enn før i skatt.

Les alt om endringene her: og her

Skatt på frivillige gaver
Ordningen med fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner utvides slik at også gaver til tilsvarende organisasjoner med sete i andre EØS-stater omfattes. Utvidelsen gis virkning fra inntektsåret 2010. Samtidig er det vedtatt endringer i kriteriene for hvilke organisasjoner som kan omfattes, ved at mindre tros- og livssynssamfunn uten nasjonalt omfang fjernes fra gavefradragsordningen. Innstramningene trer i kraft fra og med inntektsåret 2011. Bakgrunnen for lovendringen er Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Skatteoppgjør i flere puljer
Ligningsloven endres slik at det åpnes for at skatteoppgjøret for personlige skattytere kan sendes ut i flere puljer enn de to man har i dag, i første omgang ved at det produseres to, evt. tre, nye skatteoppgjør i tiden mellom dagens skatteoppgjør i juni og oktober. Betalingstidspunktene for restskatt og tilgodebeløp forskyves tilsvarende, men 20. august vil fortsatt være tidligste forfallstidspunkt for restskatt.

Utvidet klagefrist
Fristen for klage på likningen forlenges til seks uker fra melding om skatteoppgjøret ble sendt skattyter. Klagefristen skal fortsatt utløpe tidligst 10. august for de som får skatteoppgjøret i juni. Klage over likning som gjelder kildeskatt på utbytte må leveres innen utgangen av ligningsåret.

Endring i fristen i ligningsloven for søksmål fra en skattepliktig til prøving av en likningsavgjørelse. Fristen løper fra tidspunktet ligningen eller endringsvedtaket ble sendt skattyteren. Søksmål må reises innen seks måneder etter at skatteoppgjøret eller endringsvedtaket ble sendt skattyteren. I saker om kildeskatt på utbytte må søksmål til prøving av ligningen reises innen 1. juli året etter ligningsåret, likevel slik at søksmål til prøving av et endringsvedtak kan reises innen 6 måneder etter at vedtaket ble sendt skattyteren

Rente på restskatt og skatt tilgode
Endring i bestemmelsene i skattebetalingsloven om rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen. Rentesatsen er fastsatt til styringsrenten i Norges Bank, redusert med 28 prosent.

Momsendring
Fra 1. juli trer det i kraft endringer i merverdiavgiftsloven. Da innføres merverdiavgiftsplikt når privatpersoner kjøper elektroniske tjenester fra utlandet.

Nye ligningsverdier på bolig kan gi økt formueskatt:
De nye reglene innebærer at likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Kvadratmeterprisen gir uttrykk for en anslått markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). I tillegg tas det hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.

Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

Les alt om ny ligningsverdi på bolig her