Gå til sidens hovedinnhold

Nye tall varsler høyere rente

Det spås også at lønnsveksten blir mindre.

Mandag kom Norges Bank med sin forventningsundersøkelse.

Denne viser hvilke forventninger økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger har til inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen.

- Norges Banks hovedmål med undersøkelsen er å kartlegge inflasjonsforventningene de nærmeste årene, sier analytiker Maren Romstad i DnB NOR Markets til Nettavisen/NA24.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen.

Romstad har studert tallene og konkludere med at økonomenes forventninger til inflasjonen om 12 måneder har gått noe opp, mens partene i arbeidslivet har senket sine forventninger til inflasjonen.

- Forventningene på to og fem års sikt ligger i snitt over Norges Banks mål på 2,5 prosent, sier hun.

Lavere lønnsvekst
Undersøkelsen viser at man har større tro på en lavere lønnsvekst i år enn tidligere, men også at det er høyere forventninger til lønnsvekst på lengre sikt.

Næringslivslederne venter økt lønnsomhet det neste året, og flere tror også på økt sysselsetting.

Hos husholdningene forventer flertallet økte innskudds- og lånerenter de neste tolv månedene.

- I tillegg ser vi at husholdningene forventer høyere prisvekst og lavere lønnsvekst enn de andre gruppene, sier Romstad.

De kortsiktige prisforventningene
Økonomenes forventninger til prisstigningen i løpet av de neste 12 månedene steg fra 2,1 prosent i fjorårets siste kvartal til 2,3 prosent i årets første kvartal.

Partene i arbeidslivet forventer en kortsiktig prisstigning på 1,9 prosent, noe som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Næringslivslederne forventer en kortsiktig prisstigning på 2,4 prosent, dette er uendret fra forrige kvartal. Blant husholdningene er forventningene til prisstigningen i løpet av de neste 12 månedene på 3,2 prosent og dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng.

Lavere forventninger til lønnsvekt på kort sikt
Både økonomene og partene i arbeidslivet justerer ned forventningen til lønnsvekst for 2010 i første kvartal.

Økonomiekspertene justerer ned sitt estimat fra 3,7 til 3,5 prosent, mens partene i arbeidslivet nedjusterer sitt anslag fra 3,8 til 3,4 prosent.

Forventer økt lønnsomhet
I første kvartal forventer fire av ti næringslivsledere at lønnsomheten i egen bedrift vil bli bedret i løpet av de neste 12 månedene. Andelen næringslivsledere som forventer svekket lønnsomhet er redusert fra 28,7 prosent til 20,9 prosent. Det er også en oppgang i andelen næringslivsledere som oppgir at lønnsomheten de siste 12 månedene er bedret, samtidig som andelen som oppgir at lønnsomheten er blitt svekket er blitt redusert.

Forventer stabil økning i innkjøps- og utsalgspriser
Blant næringslivslederne forventer to av tre i første kvartal 2010 at innkjøpsprisene vil øke omtrent like mye de neste 12 månedene sammenlignet med siste 12 måneder. Videre tror seks av ti næringslivsledere at også utsalgsprisene vil øke omtrent like mye de neste 12 månedene sammenlignet med siste 12 måneder.

Hele rapporten kan du lese her:

Kommentarer til denne saken