Gå til sidens hovedinnhold

Politiets Fellesforbunds kravbrev til de rødgrønne

Her kan du lese lese kravbrevet fra lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

Kriminalpolitiske innspill til samlingsregjeringen for perioden 2005-2009
Politiets Fellesforbund ser fram til samarbeid og dialog med den kommende regjering. Norsk politi er i en særstilling internasjonalt ved at politiet nyter stor tillit i befolkningen. Dette gledelige faktum kommer ikke av seg selv.Men i et samfunn som preges mer av individualisme, omstilling, effektivisering (mange vil si nedbygging av offentlige tjenester) vil også politiets tillit kunne svekkes. Gapet mellom oppgaver og ressurser øker, samfunnet og kriminaliteten blir mer kompleks. Det er viktig for politiets virke at tilliten i befolkningen er stor. Publikums tillit gjenspeiles i dets kontakt med og informasjonsutvesling med politiet. Denne tilliten står i fare for å svekkes, noe i ser de første tegn til allerede. Etter PFs oppfatning er fortsatt tillit avhengig av flere forhold, blant annet effektiv kamp mot organisert kriminalitet, økt innsats mot såkalt hverdagskriminalitet og raskere bistand særlig hvor publikum oppfatter å ha et akutt behov for hjelp. Kriminalpolitikk ble ikke det store valgkamptemaet, slik flere partier antok. PF er likevel tilfreds med at regjeringspartiene har signalisert en økt kriminalpolitisk satsing for neste stortingsperiode, og satsing på forebyggende tiltak. Kriminalpolitikk er kompleks velferdspolitikk. Selv om velferdssamfunnet fungerer bra er det flere som faller utenfor A4 samfunnet. Derfor er det viktig at barn med egne vansker, eller barn som lever i vanskelige familieforhold, få rask, riktig og mye nok hjelp.

PF vil gjerne at regjeringen i perioden særlig har fokus på: At den norske politimodellen krever en ressursmessig opptrappingsplan
Desentralisert politi og den nordiske nærpolitimodellen er snart ikke nordisk, men et særnorsk fenomen. Sentralisering kan effektivisere og gi billigere drift men norske politikere ønsker å beholde den desentraliserte modellen. Våre svenske naboer har sentralisert polititjenesten. I Norge har politietaten flere oppgaver, færre ansatte og en krevende geografi. Oppgavene og bemanningssituasjonen krever i seg selv et ressursmessig løft. Den norske desentraliserte politimodellen forsterker dette behovet. For å komme på nivå med svenskene må norsk politi tilføres ca 1600 nye årsverk. Om noen år vil politiet oppleve at store kull går av for aldersgrensen. Utdannings- kapasiteten ved PHS må tilpasses denne situasjonen og behovet for et betydelig større antall ansatte i etaten som sådan. Det er trolig vanskelig og heller ikke ønskelig å fylle alle stillingene med politipersonell. En lang rekke oppgaver kan og bør utføres av personer med annen bakgrunn enn politiskole/politihøgskole.

Narkomane og deres pårørende
At 16000 – 18000 sprøytenarkomane skaper store lidelser for seg selv, sine foreldre, søsken og familie for øvrig. Behandlingskapasiteten må utvides, tilpasses individet og kvalitetssikres. Tvang må i større grad tillates brukt i behandlingens første fase, og behandlingen må være motiverende, og foregå over lengre tid enn i dag.PF er bekymret for at sprøyterom blir en sovepute i kampen mot narkotika men for de narkomane, en ineffektiv sådan. PF ber regjeringen avvikle sprøyterommene og være lydhør overfor innspill fra pårørende (LMS), de narkomane selv (RIO) og en lang rekke fagaktører, herunder politiets interesseorganisasjoner mot narkotika. Pårørende må gis større tillit som ressurs for den narkomane og inkluderes i et samspill med hjelpeapparatet, der dette er mulig. Mange pårørende sliter i mange år og får et forringet liv. Små barn av, eller mindre søsken til narkomane er registrert med oppmerksomhetssøkende adferd og selvskading i større grad enn blant andre barn. Pårørendes lidelser må gis et sterkere fokus i perioden.

Vold, trusler, vitnebeskyttelse og anonym vitneførsel
Selv om årlige statistikker for kriminalitet viser tallmessige svingninger, viser levekårsundersøkelsene at vold er et stabilt og økende samfunnsproblem, innad i familiesituasjonen og på offentlig sted. Statistikkene viser også at vold eller trusler om vold oftere brukes for å skremme vitner og aktører i straffesakskjeden. Regjeringen må fortsatt satse på å forbedre levekårene for personer som er utsatt for vold, spesielt i miljøer hvor språk og kultur skaper en ekstra isolasjon og belastning for offeret. Voldssituasjonen er i seg selv traumatisk. Det samme er den lange tiden i utrygghet, hvor mange ofre får redusert livskvalitet mens de går og de gruer for rettssaken. Det er alvorlig for demokrati og rettssikkerhet, men ikke minst for den enkelte berørte, når vitner og aktører i politi og rettsvesen forsøkes truet til taushet. Tiltak for å sikre politiets tjenestemenn, vitner og aktører, som anonym vitneførsel og strengere straff for siktedes forsøk på påvirkning av vitner/aktører, må vurderes på ny. Hele 60 % av politiets tjenestemenn har vært utsatt for vold eller trusler om vold, og 16 % har vært angrepet med farlig gjenstand siste år (år 2003 – Rogalandsforskning)

Politiets materiell
Politiets materiellsituasjon har aldri vært verre enn nå. Det er et akuttbehov for investeringer på 730 millioner kroner. Dernest er politiet mer avhengig av oppdatert teknologi nå enn tidligere, som en konsekvens av samfunnets teknologiske utvikling, cyberkrim, hvitvasking med mer. Utskiftingen av kjøretøyer er på 1/3 av behovet noe som er på grensen av det forsvarlige. Avgiftsfritak på politiets kjøretøy bør utredes i løpet av 2006 og avgiftsfritak vurderes gjennomført allerede for 2007.

Kunnskap om tiltak som virker
I Norge forskes det lite på effekten av ulike kriminalitetsforebyggende tiltak. Derfor vet man ikke helt hva som virker. Læring og presisjon i tiltakene blir for dårlig noe som er dårlig samfunnsøkonomi.

Flere fengselsplasser
Ved etablering av flere fengselsplasser må det tas hensyn til politiets transportutfordringer, og til lokal infrastruktur for øvrig. Etableringen må være sentral og effektiv og ikke fremstå som distriktspolitiske tiltak.

Videoframstilling
Det bør gis utvidet adgang til videoframstilling i enklere saker, og for øvrig i de fleste saker om fornyet varetektsfengsling, hvor det er aktuelt. Dette vil gi politiet og andre aktører muligheter for å utnytte teknologi som et ressurssparende virkemiddel.

Effektivisering av fangetransporter
Det må ansettes flere sivile personer i politiet, blant annet transportører og arrestforvarere, som finansieres fra friske midler. Politiet har hittil betalt for disse tjenestene ved å holde politistillinger ledige. Mens en politibetjent kan brukes til andre oppgaver enn transport, vil en transportør ha mer begrenset anvendelsesområde. Egenfinansiering ved å holde politistillinger ledige er det sannsynlige resultatet også dersom private aktører overtar denne tjenesten. PF be regjeringen avvikle forsøksprosjektet med privatisering av fangetransport. Privatisering av makt har en spesiell og prinsipiell side. Politiet trenger flere arrestforvarere, en gruppe som kan brukes til et bredere spekter av oppgaver. Investering spesielle transportbiler bør også gjennomføres for effektivisere transporttjenesten.

Politirollen
Politiets rolle i samfunnet må debatteres ut fra en fremtidsvisjon. Selv om de verdier man tidligere la til grunn ikke har endret seg i betydelig grad, så har samfunnet og kriminaliteten gjort det. Den nye regjeringen må derfor ta ansvaret for en forsvarlig og fremtidsrettet politirolle debatt, forankret i lange tradisjoner og verdier. Det vil bli spesielt viktig å videreutvikle lederrollen og lederne i politiet for å innrette politiet mer mot samfunnet, personal- og kompetanseutvikling, strategisk tenkning mv. Per i dag har politiets toppledere hovedsakelig juridisk bakgrunn noe som snevrer inn det brede spekter en fremtidsrettet leder trenger. Politirolledebatten må søke å trekke en del grenser, blant annet mot forsvaret og mot den private sikkerhetsindustrien. Til sist er det nødvendig for fylle rollen at oppgaver og ressurser er overensstemmende. PF vil at regjeringen i perioden starter på en ressursmessig opptrappingsplan for politiet.

Stortingets vedtok opprettelsen av et politiråd
Hovedhensikten var å skape en forpliktende strategisk dialog mellom politi og kommunens ledere, en støtte til SLT som er mer konkret på samordningen av lokale tiltak. Politirådet må videreutvikles i perioden.

Straffesaksutgifter og DNA
Straffesaksutgiftene har hatt en markant økning. Tilgjengelighet til nye metoder, herunder DNA, har skapt et behov og normalisert kravene om bruk av disse bevismidlene. Det er ikke rart ettersom de nye metodene er effektive bevismidler. For politiets budsjetter er straffesaksutgiftene en utfordring. Derfor salderes det på disse, ved at antallet obduksjoner er halvert og at det føres en restriktiv bruk av DNA. Reduksjonen i antallet obduksjoner tilsvarer oppdagelsesmuligheten for 2 drap per år. DNA i full skala ville fordoblet oppdagelsen avhverdagskriminalitet (jfr. forsøksprosjekt i England) PF vil at regjeringen gjeninnfører sentral finansiering av straffesaksutgifter.

Nødnett
Nødnett og digitalt avlyttingssikkert samband har vært nødvendig lenge og ville ha gitt politiet helt andre muligheter i forbindelse med de grove ranene og forsøkene på ran, i Oslo og Stavanger de senere årene. Nødnett er kostbart men det er en vital faktor som vil sikre liv og helbred til det personellet som skal fronte den mest alvorlige kriminaliteten i direkte møte. Nytt nødnett er også viktig for å sikre den livsviktige koordineringen av felles beredskaps- og redningsinnsats mellom politi, brann/redning og helsevesenet. Dette må derfor på plass nå.

Med vennlig hilsen

Arne Johannessen

Forbundsleder

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken